Позашкільна освіта є складовою системи безперервної освіти, яка спрямована на розвиток здібностей та обдарувань вихованців, учнів задоволення їх інте-ресів, духовних запитів і потреб у професійному визначені. Головною метою СЮТ є забезпечення прав громадян на здобуття позашкільної освіти. Тому основним напрямком в діяльності Сокальської районної станції юних техніків є забезпечення вільного творчого, інтелектуального і духовного розвитку дітей, розвиток в учнів творчої ініціативи і самостійності, конструкторських і раці-оналізаторських навиків.

Дитина приходить до позашкільного навчального закладу за покликом душі. І найперше завдання цієї установи — підтримати і розвинути цей поклик, прищепити любов до творчої праці й допомогти визначитися з власним май-бутнім. Сокальська станція юних техніків своєю програмою навчання охоплює щорічно понад 360 дітей м.Сокаля та району.
Позашкільний заклад був засований в 1978 році. Засновником закладу є Сокальська районна рада. Сокальська станція юних техніків знаходиться в комунальній власності
В стінах закладу завжди працювали фанати своєї справи. Люди творчі і винахідливі, які передають свої знання, вміння і досвід не одному поколінню дітей і підлітків Сокальщини. Творчість була і є тією живою водою,яка вливає свіжі сили в хлопчиків і дівчаток.
Директорами закладу працювали :
1978 – 1991 Вірясов В.К.
1991 – 2003 Гринюк А.Г.
з 2003 Куліш В.Я.
Метою Сокальської СЮТ є : виховання свідомого громадянина, патріота України, набуття молоддю соціального досвіду, формування у молоді потреби та уміння жити в громадянському суспільстві, духовності та фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, трудової, екологічної культури. Національне виховання в позашкільному навчальному закладі спрямоване на залучення юних громадян до глибинних пластів національної культури і духовності, формування у дітей та молоді національних світоглядних позицій, ідей, поглядів і переконань.
Основними завданнями установи є:
?Виховання в гуртківців патріотизму, поваги до народних звичаїв;
?Розвиток мережі гуртків в школах району, особливо сільських;
?Впровадження сучасних інформаційних та інноваційних технологій навчання;
?Впровадження нових, сучасних підходів до управління виховним про- цесом;
?Постійне вдосконалення та підвищення рівня педагогічної майстерності працівників;
?Оновлення змісту й навчально-методичного забезпечення ПЗ;
?Організація змістовного дозвілля вихованців, пошук його нових форм;
?Створення умов для забезпечення професійної підготовки;
?Профілактика бездоглядності, правопорушень;
?Створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку учнів;
?Задоволення освітньо-культурних потреб вихованців;
?Виховання в учасників навчально-виховного процесу свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих;
Станція юних техніків проводить значну роботу по розвитку технічної твор-чості в поєднанні з навчальними заняттями на уроках, допомагає учням набу-вати глибокі і міцні знання в області технічних дисциплін, цінні практичні уміння та навики, створює умови для продуктивної пошукової роботи. Навчаль-ний заклад забезпечує потребу особистості в самореалізації, підвищенні інте-лекттуального, духовного, фізичного, емоційного рівня вихованців шляхом їх участі у різних видах творчої діяльності, сприяє професійному самовизначенню. У зв’язку з цим, підвищується роль позашкільного закладу у формуванні особистості, здатної у майбутньому до високопродуктивної праці, технічно наси-ченої виробничої діяльності. Педагогічні працівники СЮТ стараються виховати особистість дійову, з високою громадянською свідомість, почуттям національної гідності, інтелектуально творчу, фізично здорову, естетично повноцінну, працелюбну, гуманну.

Від admin

Залишити відповідь