Шановні колеги, батьки, запрошені гості!
Закінчився навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки
роботи колективу закладу позашкільної освіти, оцінити діяльність директора на посаді
протягом 2019/ 2020 навчального року і визначити завдання на новий навчальний рік.
Мета мого звіту:

 • забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом;
 • ознайомити громадськість з роботою, проведеною директором та педколективом у
  2019-2020 навчальному році;
  -посилити ресурс довіри батьків, спонсорів ,громадських організацій.
  Cокальська районна станція юних техніків сьогодні – це профільна позашкільна
  установа, покликана в сучасних умовах задовольнити попит учнівської молоді на здобуття
  позашкільної освіти, професійної та початкової професійної підготовки, створювати умови
  для всебічного розвитку особистості дитини, її відпочинку та оздоровлення.
         Діяльність навчального закладу будується на принципах гуманізму і демократизму,
  незалежно від політичних і релігійних організацій, на основі науковості, розвивального
  характеру навчання та його індивідуалізації.
  Сокальська станція юних техніків являється одним з навчально-виховних закладів, що
  здійснює та забезпечує позашкільну освіту на рівні державних стандартів.
          Як директор, закладу позашкільної освіти, у своїй діяльності я керувався Консти-
  туцією України, чинним законодавством України, власним Статутом, іншими
  нормативними актами, що регламентують роботу керівника закладу позашкільної осві-
  ти. У Статуті визначена мета і завдання діяльності навчального закладу, порядок
  формування та повноваження органів управління освітнім процесом, порядок
  укомплектування працівниками, обов’язки і відповідальність учасників навчально-
  виховного процесу, питання фінансово-господарської діяльності.
           Колектив навчального закладу планує свою роботу системно, колегіально, у
  відповідності зі Статутом установи.. Основним документом, що регулює виховний процес,
  є навчальний план, який складено на основі типових навчальних планів. Мета планування
  роботи навчального закладу – створення максимальних умов для розкриття творчих
  здібностей, талантів і обдарувань вихованців закладу, розумового, фізичного та
  морального розвитку учнів, формування в них культурної, творчої, громадської активності..
           Річний план роботи закладу на 2019 – 2020 навчальний рік  складено на основі
  ґрунтовного аналізу роботи педагогічного колективу за минулий період, результатів участі
  вихованців в масових заходах, з урахуванням можливостей навчально-матеріальної бази
  навчального закладу, враховуючи побажання батьків та учнів.
            За минулий навчальний рік адміністрацією школи контролювались і вивчались 
  питання охорони життя і здоров’я учнів,  система роботи окремих керівників гуртків,
  ведення шкільної документації.  Результати вивчених питань доводяться до відома 
  педагогічного колективу та обговорюються на нарадах  при директорові, засіданнях
  педрад. 
  Головною метою СЮТ — є забезпечення прав громадян на здобуття позашкільної
  освіти. У 2019/2020 навчальному році працювало 8 педагогічних працівників та 3

працівники з числа обслуговуючого персоналу. Навчання завершило 365 учнів у 26
групах.
Один гурток працював на базі школи м.Сокаля: Сокальської ЗШ І-ІІІ ст..№ 4 :

 • гурток «Початкове технічне моделювання» (кер.гуртка Пащук Ганна Степанівна)
  Щорічно проводиться аналіз формування дитячого контингенту мережі гуртків,
  комплектування груп.
  . Сокальська СЮТ працювала за річним планом роботи, погодженим із засновником.,
  реалізує основні напрямки своєї діяльності з урахуванням інтересів вихованців, учнів,
  потреб сім’ї, запитів навчальних закладів.
  Навчання здійснювалося диференційовано, відповідно до індивідуальних можли-
  востей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, з урахуванням їх віку, психофізичних
  особливостей, стану здоров’я. В своїй роботі педпрацівники використовують різно-
  манітні організаційні форми: заняття, лекція, індивідуальні заняття, змагання, трену-
  вання, практична робота в лабораторіях, екскурсія.
  Основні напрямками роботи СЮТ:
  Спортивно-технічний: ракетомоделювання
  автомоделювання
  судномоделювання
  початкове технічне моделювання
  радіотехнічний
  художньо-естетичний : народна творчість
  технічний дизайн
  цифрова фотографія
  Найбільш популярними серед дітей є гуртки спортивно-технічного спрямування.
  Кадрове забезпечення.
  У 2019-2020 навчальному році навчальний заклад штатними працівниками
  був забезпечений на 90%..Комплектація педагогів здійснюється відповідно до фахової
  освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів враховується фахова підготовка,
  особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики. Час диктує все нові
  і нові вимоги до керівника гуртка , тому необхідним зараз є вміння працювати з
  комп’ютером, оргтехнікою. Сучасний заклад позашкільної освіти потребує керівника
  гуртка – психолога, керівника гуртка – технолога, керівника гуртка – дослідника, який
  повинен вміти творчо розв’язувати професійні проблеми.
  Всього педагогічних працівників 8—-, із них мають:
  — вищу освіту — 7

— середню освіту -1
— Тарифні розряди:
— 12 розряд – 5
— 11 розряд – 0
— 10 розряд – 2
— 9 розряд – 1
Відзнаки «Відмінник освіти» -1
— Стаж педагогічної роботи до 3-х років — —
— Стаж педагогічної роботи від 3 до 10років —
— Стаж педагогічної роботи від 10 до 20 років 4 (50%)
— Стаж педагогічної роботи більше 20 років 4 (50%)
Середнє тижневе навантаження 17,5 тижн.год.
В. Сухомлинський писав „Молодий спеціаліст стає хорошим учителем, перш за все,
завдяки обстановці творчої праці педагогічного й учнівського колективів.”
Вищих навчальних закладів, які б готували керівників гуртків відповідного профілю, на
жаль, немає. Молодий спеціаліст, маючи педагогічну освіту, працюючи в позашкільному
закладі, зустрічає цілий ряд труднощів та проблем. І тут на допомогу їм приходять
наставники.
Учитель народжується від учителя. І від того, якою увагою і турботою огорне колектив
молодого фахівця, багато в чому залежить його подальша доля. Робота керівника гуртка є
специфічною. Вона вимагає постійного пошуку, творчості, фантазії, як в проведенні
практичних так і теоретичних занять.
Позиція директора – це підтримка кожного індивідуально. Створюються комфортні умови
праці, які забезпечують особистісне зростання молодого керівника.
Спостерігається стабільність кадрового складу педагогічних працівників.
Віковий склад і практичний досвід педагогічної роботи колективу обумовлюють
високий рівень працездатності, що є головною умовою реалізації державної політики в
галузі позашкільної освіти.
Методична робота . Курсова підготовка педпрацівників закладу.

Методична робота в закладі організована відповідно до загальних положень
Конституції України, Закону України «Про освіту» та державну національну програму
«Освіта» , про методичну роботу з педагогічними кадрами установ освіти України.
Рівень майстерності керівника гуртка залежить від здатності його до творчо-пошукової
роботи. Керівником гуртка не народжуються, а стають протягом певного періоду

практичної діяльності. Становлення керівника, вдосконалення його професійної
майстерності – одне з найважливіших завдань методичної роботи.
В закладі проводилися семінари-практикуми ,круглі столи, засідання педрад, методичних
об’єднань.

Методична діяльність закладу спрямована:
 на організацію методичної роботи за інноваційними технологіями;
 виявлення та підтримка обдарованих дітей
Педпрацівники закладу впроваджують інноваційні педагогічні технології, орієнтовані
на розвиток особистості здатності сприймати і впроваджувати нові освітні ідеї.

Методична діяльність ґрунтується на принципі відкритості для інноваційних

технологій і впровадження передового педагогічного досвіду.
Пріоритетними завданнями методичної роботи є:

 • демократизація навчально-виховного процесу з метою різнобічного розвитку
  вродженого хисту кожного учня, його таланту;
 • спрямування творчої роботи вчителів та створення авторських програм та
  власних методичних посібників;
 • створення умов для розвитку найбільш обдарованих учнів.
  В процесі роботи передбачалися такі форми роботи:
 • курсова перепідготовка;
 • атестація;
 • самопідготовка;
 • участь у педагогічних радах;
 • школа педагогічної майстерності;
 • педагогічні читання;
 • педагогічні виставки;
 • участь у роботі журі різних рівнів;
 • участь у міських, районних, обласних, всеукраїнських семінарах, нарадах,
  конференціях;
 • участь у дослідно-експериментальній роботі;
 • розробка авторських програм, посібників;
 • публікація науково-методичної продукції;
 • робота з обдарованими дітьми;
 • відкриті уроки, семінари, позакласні заходи;
 • участь у професійних конкурсах;
 • творчі звіти керівників гуртків.

Педагогічні працівники постійно підвщують свій рівень професійної майстерності
Керівники гуртків приймають участь в роботі районного методичного об’єднання
керівників гуртків ЗПО, обласного методичного об’єднання керівників гуртків
відповідних профілів, дають відкриті заняття, проводять майстер класи. Педагогічні
працівники СЮТ приймають участь в обласному конкурсі методичних розробок
педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів.
Конкурс виявив найбільш творчо обдарованих педагогічних працівників, сприяв їх
самореалізації та стимулюванню подальшої творчої педагогічної діяльності, творчого
пошуку. Призерами обласного конкурсу методичних розробок та розробок гурткових
занять серед педагогічних працівників ЗПО в 2019-2020 н.р. стали:
Баран Богдан Іванович – керівник радіотехнічного гуртка ІI місце;
Федчун Ірина Степанівна– керівник гуртка «Народна творчість» ІІІ місце
Пащук Ганна Степанівна – керівник гуртка ПТМ ІІІ місце
Порівнюючи результати участі керівників гуртків в цьому конкурсі за останні роки,
можна відмітити стабільну кількість призових місць і саму якість методичних
розробок.
З метою активізації творчої діяльності, стимулювання безперервної фахової освіти
педпрацівників, підвищення їхньої персональної відповідальності за результати
навчання для педагогічних працівників організовуються курси підвищення
кваліфікації та прходження атестації в установленому порядку.
Щороку в навчальному закладі проводиться атестація педагогічних працівників. Правда
цього року карантин вніс певні зміни як у навчання педагогічних працівників на
курсах підвищення кваліфікації так і у освітній процес. Під час карантину педпраців-
ники в дистанційному режимі підвищували свій професійний рівень. Всі керівники
гуртків розвивали ІТ-компетентності та свою обізнаність стосовно особливостей
організації навчання за допомогою дистанційних технологій на Національній онлайн-
платформі з цифрової грамотності «Дія» опанувавши освітні серіали «Базові цифрові
навички», «Цифрові навички для вчителів» та успішно склали підсумкові тести,
отримавши відповідні сертифікати. Ряд працівників навчалися та поширювали
матеріали з власного досвіду на освітньому порталі «Всеосвіта» (Баран Б.І., Пащук
Г.С., Рижок Ю.В., Федчун І.С.)
На основі планів, рекомендованих ЛОІППО і методичним кабінетом відділу освіти, 
складається щорічний  план підвищення кваліфікації педагогічних працівників 
навчального закладу. Після  курсової перепідготовки керівники гуртків звітують членам
педагогічного колективу.
Педагогічний колектив закладу позашкільної освіти науково-технічного напряму
знаходяться у постійному пошуку нових форм та прийомів роботи, які сприяють
зростанню творчого потенціалу дітей, їх професійному самовизначенню. Форми
організації навчально-виховного процесу, як правило, орієнтовані на включення дітей
у реальну діяльність. І є надія, що краса, яку творять дитячі руки, допоможе

звеличити їхні душі, підніме їх над буденністю і допоможе почувати себе ком-
фортно в умовах сучасного суспільствва.
Одна із форм методичної роботи — творчі звіти керівників гуртків. Проводимо
творчий звіт як підсумок атестації педагогічних працівників СЮТ. Ця форма роботи
спрямована на пошук, підтримку педагогічного досвіду керівника гуртка з питань
нових технологій в організації навчально – виховної роботи.
Масові заходи .
Станція юних техніків проводить значну роботу по розвитку технічної творчості в
поєднанні з навчальними заняттями на уроках, допомагає учням набувати глибокі і
міцні знання в області технічних дисциплін, цінні практичні уміння та навики, ство-
рює умови для продуктивної пошукової роботи. Навчальний заклад забезпечує потребу
особистості в самореалізації, підвищенні інтелектуального, духовного, фізичного, емо-
ційного рівня вихованців шляхом їх участі у різних видах творчої діяльності, сприяє
професійному самовизначенню. У зв’язку з цим, підвищується роль позашкільного
закладу у формуванні особистості, здатної у майбутньому до високопродуктивної
праці, технічно насиченої виробничої діяльності. Педагогічні працівники СЮТ стара-
ються виховати особистість дійову, з високою громадянською свідомістю, почуттям
національної гідності, інтелектуально творчу, фізично здорову, естетично повноцінну,
працелюбну, гуманну
Одним з основних принципів роботи закладу є розкриття в процесі навчання дитячої
обдарованості. Зміст роботи з обдарованими дітьми включає низку завдань, а саме:
виявлення обдарованості дітей та максимальне сприяння їхньому розвитку.
У навчальному закладі створені відповідні умови для розвитку творчої обдарованості
учнів. Робота направлена на виконання програми «Обдаровані діти – надія України».
Програмою передбачено розвиток творчих здібностей школярів, формування
інтелектуальної еліти в закладі, створення умов для стимуляції та самореалізації учнів.
Питання роботи з обдарованими дітьми постійно аналізую на нарадах при
директорові. Досягнення обдарованих дітей періодично висвітлюю на сайті СЮТ.
Як вам відомо, рішенням сесії Сокальської районної ради №935 від 31.03.2020 р.
затверджено «Програму підтримки обдарованої учнівської молоді Сокальського району
на 2020 рік». Приємно відмітити, що серед володарів титулу в номінації «Талант року
–2020» була вихованка судномодельногомодельного гуртка Соломія Рижок.
Неординарною подією в житті навчального закладу можна вважати нагородження
обдарованих дітей СЮТ Благодійним фондом «Майбутнє України.Сокальщина».
Творча майстерня юних конструкторів, саме так можна назвати Сокальську станцію юних
техніків, яка уже багато років працює на майбутнє дітей Сокальщини та нашої держави,
допомагає хлопчикам та дівчатам, юнакам та юнкам розкрити свій потенціал, пізнати світ
техніки, розвивати свої здібності у творчій діяльності, пробуджує дослідницьку
активність дітей, залучає дітей до діяльності, яка поєднує зусиддя рук і розуму, дарує
радість інтелектуальної творчості. Саме таких творчих та обдарованих дітей, які
отримали призові місця на обласних та Всеукраїнських конкурсах, 20 грудня 2019 року
прийшли привітати голова Сокальської районної ради Микола Пасько, президент та члени

Благодійного фонду «Майбутнє України. Сокальщина» Юліан Лукомський, Ірина Мандрик
та Анжела Кулик. . Щире захоплення творчими доробками гуртківців висловив голова
Сокальської райради Микола Пасько, який подякував педагогічному колективу
Сокальської районної станції юних техніків за роботу із дітьми, які дозволяють їм творчо
розвиватись.
Традиційними стали також презентації гуртків СЮТ в школах м.Сокаля, які
проводяться в першій половині вересня.
В вересні місяці педколектив СЮТ організував і провів День відкритих
дверей. Традиційно, початок кожного навчального року на станції юних техніків
починається саме з цього свята. Учні шкіл мали змогу оглянути виставку робіт
гуртківців, познайомитися з навчальними лабораторіями, послухали виступи гуртківців,
переглянули фото та відео матеріали про роботу гуртків СЮТ, спостерігали за
показовими запусками моделей ракет, які організували гуртківці ракетомодельного
гуртка. Великою мірою саме від першого знайомства з станцією юних техніків
залежить захоплення школярів технічною творчістю.
В судно модельній лабораторії (кер.гуртка Рижок Ю.В.) розробляються різноманітні
зразки моделей з дистанційним керуванням.
Всі ці та інші заходи проводяться для більш широкого залучення учнівської молоді
до занять в гуртках технічної творчості.
У зв’язку з карантином, масові заходи, які планувалися організувати і провести згідно
річного плану роботи,не всі були виконані
Традиційно гуртківці СЮТ приймають активну участь в обласних масових
заходах. Хочу нагадати що карантин вніс певні зміни у план участі в обласних ма-
сових заходах. Частина заходів не проводилася взагалі (ракето модельні, автомодельні,
судно модельні змагання,виставка-конкурс робіт та змагання з початкового технічного
моделювання) або проводилася дистанційно у форматі онлайн (ІІ етап змагань з
радіоелектроніки, виставки-конкурс «Знай і люби свій край», «Наш пошук і творчість
– тобі, Україно»). Відмічу тільки тих, які стали призерами конкурсів і змагань.
Під час новорічних канікул вихованці гуртків СЮТ поєднували відпочинок з
творчою роботою в гуртках. Адже творчість – це незримі ниточки , які об’єднують
серця дітей. Гуртківці приймали участь в обласній виставці – конкурсі «Різдвяна
шопка 2020». Конкурс було представлено більше 200 робіт. Переможцями та при-
зерами конкурсу стали:
ІІІ місце Кісіль Катерина вихованка гуртка «Народна творчість» (кер.гуртка Федчун
І.С.) за роботу «Дзвіночки» в номінації «Ялинкові прикраси»
ІІ місце Шклянка Уляна вихованка гуртка ПТМ (кер.гуртка Пащук Г.С.) за роботу
«Новорічна листівка» в номінації «Вітальні листівки»
ІІ місце Безпалова Віра вихованка гуртка ПТМ (кер.гуртка Пащук Г.С.) за роботу
«Новорічна листівка» в номінації «Вітальні листівки»
ІІІ місце Гнатюк Марта вихованка гуртка ПТМ (кер.гуртка Пащук Г.С.) за роботу
«Новорічна листівка» в номінації «Вітальні листівки»

І місце Мигаль Артур вихованець гуртка ПТМ (кер.гуртка Пащук Г.С.) за роботу
«Ялинка» в номінації «Ялинки та віночки»
ІІ місце Синевський Матвій вихованець гуртка «Народна творчість» (кер.гуртка
Федчун І.С.) за роботу «Ялинка» в номінації «Ялинки та віночки»
ІІ місце Мигаль Дмитро вихованець гуртка ПТМ (кер.гуртка Пащук Г.С.) за роботу
«Дідух» в номінації «Вироби в стилі народних ремесл»
ІІІ місце Якубинець Єлизавета вихованка гуртка «Народна творчість» (кер.гуртка
Федчун І.С.) за роботу «Новорічна листівка» в номінації «Вітальні листівки»
Фотоконкурс «Моя Україно»
ІІ місце Наконечна Віталіна вихованка гуртка «Технічний дизайн» (кер.гуртка Баран
Б.І..) за фотосвітлину «Протектор» в номінації «Жанрове фото»
І місце Мусій Олег вихованець гуртка «Цифрова фотографія» (кер.гуртка Михальов
В.О..) за фотосвітлину «Діти Сонця» в номінації «Позажанрове фото»
ІІ місце Троцько оксана вихованка гуртка «Технічний дизайн» (кер.гуртка Баран Б.І..)
за фотосвітлину «Дихання лісу» в номінації «мікрофотографія»
ІІ місце Білоцеркович Анна вихованка гуртка ПТМ (кер.гуртка Пащук Г.С..) за
фотосвітлину «Крилатий друг» в номінації «Флора і фауна»
І місце Михальов Володимир вихованець гуртка «Цифрова фотографія» (кер.гуртка
Михальов В.О..) за фотосвітлину «Дім Сонця» в номінації «Пейзаж»
ІІ місце Михальов Володимир вихованець гуртка «Цифрова фотографія» (кер.гуртка
Михальов В.О..) за фотосвітлину «мовчання осінніх вітрів» в номінації «Пейзаж»
І місце Михальов Володимир вихованець гуртка «Цифрова фотографія» (кер.гуртка
Михальов В.О..) за фотосвітлину «Не твоя війна» в номінації «Портрет»
ІІ місце Рижок Соломія вихованка судно модельного гуртка (кер.гуртка Рижок Ю.В.)
за фото світлину «Осіння усмішка» в номінації «Портрет»
ІІІ місце Михальов Володимир вихованець гуртка «Цифрова фотографія» (кер.гуртка
Михальов В.О..) за фотосвітлину «Молитва за Україну» в номінації «Портрет»
ІІІ місце Рижок Соломія вихованка судно модельного гуртка (кер.гуртка Рижок Ю.В.)
за фото світлину «Крізь полум’я » в номінації «Позажанрове фото»
ІІ місце Михальов Володимир вихованець гуртка «Цифрова фотографія» (кер.гуртка
Михальов В.О..) за фотосвітлину «Сонце Володимира» в номінації «Архітектура»
ІІ місце Михальов Володимир вихованець гуртка «Цифрова фотографія» (кер.гуртка
Михальов В.О..) за фотосвітлину «Солодка весна» в номінації «Макрофотографія»
ІІ місце Михальов Володимир вихованець гуртка «Цифрова фотографія» (кер.гуртка
Михальов В.О..) за фотосвітлину «Милосерддя» в номінації «Репортажне фото»

ІІ місце Михальов Володимир вихованець гуртка «Цифрова фотографія» (кер.гуртка
Михальов В.О..) за фотосвітлину «Ті, що не здаються» в номінації «Флора і фауна»
ІІІ місце Михальов Володимир вихованець гуртка «Цифрова фотографія» (кер.гуртка
Михальов В.О..) за документальний фільм «презентація поетичної збірки Оксани Блащук»
в номінації «Телефільм»
Обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Новорічна експозиція»
І місце Кисіль Катерина вихованка гуртка «Народна творчість» (кер.гуртка Федчун І.С.)
за роботу «Новорічний вінок»
«Космічні фантазії»
І місце Якубинець Єлизавета вихованка гуртка «Народна творчість» (кер.гуртка
Федчун І.С.) за роботу «Охоронець Землі» в номінації «Декоративно-прикладне
мистецтво»
ІІ місце Кісіль Катерина вихованка гуртка «Народна творчість» (кер.гуртка Федчун
І.С.) за роботу «Місячна рибалка» в номінації «Декоративно-прикладне мистецтво»
І місце Яцентюк Анна вихованка гуртка «Технічний дизайн» (кер.гуртка Баран Б.І.)
за малюнок «Інші світи»
ІІ місце Шевченко Анастасія вихованка гуртка «Технічний дизайн» (кер.гуртка
Баран Б.І.) за малюнок «МКС»
ІІІ місце Бубела Юліан вихованець гуртка «Технічний дизайн» (кер.гуртка Баран Б.І.)
за малюнок «Портал»
ІІІ місце Михальчук Тарас вихованець автомодельного гуртка (кер.гуртка Бедь І.О. )
за роботу «Супутник Плутон 2020» в номінації «Декоративно-прикладне мистецтво»
І місце Климчук Юрій вихованець ракетомодельного гуртка (кер.гуртка Куліш В.Я.)
за модель космічного корабля «Фенікс» в номінації «Космічне моделювання»
ІІ місце Маркевич Святослав вихованець ракетомодельного гуртка (кер.гуртка Ку-
ліш В.Я.) за модель космічного корабля «Міраж» в номінації «Космічне моделювання»
ІІ місце Машталір Юрій вихованець ракетомодельного гуртка (кер.гуртка Куліш
В.Я.) за модель космічного корабля «Venator» в номінації «Космічне моделювання»
ІІ місце Шамрик Артем вихованець ракетомодельного гуртка (кер.гуртка Куліш В.Я.)
за модель космічного корабля «Шершень» в номінації «Космічне моделювання»
І місце Рижок Соломія вихованка судно модельного гуртка (кер.гуртка Рижок Ю.В..)
за роботу «На задвірках Галактики» в номінації «Компютерна графіка»

«Техніка майбутнього +»
І місце Рижок Анна вихованка судно модельного гуртка (кер.гуртка Рижок Ю.В.) за
роботу «Еко-місто» за напрямком «Малюнок»

І місце Бішко Богдана вихованка гуртка «Технічний дизайн» (кер.гуртка Баран Б.І.) за
роботу «Крилате авто» за напрямком «Малюнок»
ІІ місце Шклянка Уляна вихованка гуртка ПТМ (кер.гуртка Пащук Г.С.) за роботу
«Google-палітра» за напрямком «Малюнок»
І місце Яцентюк Анна вихованка гуртка «Технічний дизайн» (кер.гуртка Баран Б.І.) за
роботу «Реплікатор» за напрямком «Малюнок»
І місце Бубела Юліан вихованець гуртка «Технічний дизайн» (кер.гуртка Баран Б.І.) за
роботу «Робот-пенсіонер» за напрямком «Малюнок»
І місце Шевченко Анастасія вихованка гуртка «Технічний дизайн» (кер.гуртка Баран
Б.І.) за роботу «Робот-поліцейський» за напрямком «Малюнок»
І місце Рижок Соломія вихованка судно модельного гуртка (кер.гуртка Рижок Ю.В.) за
роботу «пошта кварка» за напрямком «Комікс»
І місце Семенюк Руслан вихованець авто модельного гуртка (кер.гуртка Бедь І.О..) за
роботу «Інтерстелар-макет» за напрямком «Макет»
І місце Волков юрій вихованець авто модельного гуртка (кер.гуртка Бедь І.О..) за роботу
«Кромос-макет» за напрямком «Макет»
І місце Мізерник Маркіян вихованець радіотехнічного гуртка (кер.гуртка Баран Б.І.) за
роботу «Медальйон «Мрія»
І місце Кремінець Станіслав вихованець радіотехнічного гуртка (кер.гуртка Баран Б.І.)
за роботу «Медальйон «Акорд»
І місце Магера Маркіян вихованець радіотехнічного гуртка (кер.гуртка Баран Б.І.) за
роботу «Сережки «Контролери»
І місце Лялька Олег вихованець радіотехнічного гуртка (кер.гуртка Баран Б.І.) за роботу
«Медальйон «Хрестик»
Обласний етап Х ІІІ Міжнародного конкурсу «Метелик – німий шедевр
природи» (на конкурс представлено понад 240 робіт)
ІІІ місце Шклянка Уляна вихованка гуртка ПТМ (кер.гуртка Пащук Г.С.) в
номінації «Симетрія та романтизм у метелику зачаровані»
Обласна виставка-конкурс «Природа і фантазія» (подано понад 350 робіт)
ІІІ місце Пилипонюк Христина вихованка гуртка «Народна творчість» (кер.гуртка
Федчун І.С.) в номінації «Композиції з сухоцвітів та штучних квітів»»
ІІ місце Шклянка Уляна вихованка гуртка ПТМ (кер.гуртка Пащук Г.С.) в
номінації «Писанкарство»
Обласний етап Всеукраїнської фотовиставки до Дня Соборності України
«Україна – це ми»

І місце Ілечко Катерина вихованка гуртка «Цифрова фотографія» (кер.гуртка Михальов
В.О.) за роботу «Осінній портрет»
І місце Ілечко Катерина вихованка гуртка «Цифрова фотографія» (кер.гуртка Михальов
В.О.) за роботу «Майбутнє України»

Обласний конкурс енергозберігаючих технологій
ІІ місце Кремінець Станіслав вихованець радіотехнічного гуртка (кер.гуртка Баран Б.І.)
ІІ місце Мізерник Маркіян вихованець радіотехнічного гуртка (кер.гуртка Баран Б.І.)
«Наш пошук і творчість — тобі, Україно»
І місце Машталір Юрій вихованець ракетомодельного гуртка за роботу «Venator» (кер.
Куліш В.Я. )
І місце Климчук Юрій вихованець ракетомодельного гуртка за роботу модель
космічного корабля «Фенікс» (кер. Куліш В.Я. )
І місце Кравчук Максим вихованець ракетомодельного гуртка за роботу «Модель
ракети «Метеор 2К» (кер.гуртка Куліш В.Я.)
І місце Кремінець Станіслав вихованець радіотехнічного гуртка за роботу
«Економний нічник» (кер. Баран Б.І.)
І місце Луцась Валентин вихованець ракетомодельного гуртка за роботу «Модель
ракети «В-2-А» (кер.гуртка Куліш В.Я.)
І місце Маркевич Святослав вихованець ракетомодельного гуртк за роботу «Міраж»
(кер.гуртка Куліш В.Я.)
І місце Мізерник Маркіян вихованець радіотехнічного гуртка за роботу «Нічник»
(кер. Баран Б.І.)
І місце Рижок Соломія вихованка судномодельного гуртка за роботу «Халк»
(кер.гуртка Рижок Ю.В.)
ІІ місце Волков Максим вихованець автомодельного гуртка за роботу «Авангард»
(кер.гуртка Бедь І.О.)
ІІ місце Кузик Михайло вихованець судномодельного гуртка за роботу «Буксир»
(кер.гуртка Рижок Ю.В.)
ІІ місце Рижок Анна вихованець судномодельного гуртка за роботу «Костел
Архангела Михаїла» (кер.гуртка Рижок Ю.В.)
ІІ місце Шамрик Артем вихованець ракетомодельного гуртк за роботу «Модель
космічного корабля «Шершень» (кер.гуртка Куліш В.Я.)
Виставка-конкурс «Знай і люби свій край»

ІІІ місце Шклянка Уляна вихованка гуртка ПТМ (кер.гуртка Пащук Г.С.) за роботу
«Писанки»
ІІІ місце Шевченко Анастасія вихованка гуртка «Технічний дизайн» (кер.гуртка Баран
Б.І.) за роботу «Ікона»
Всеукраїнські заходи
Конкурс робіт юних фото та відео аматорів «Моя Україно» (представлено 500робіт)
ІІ місце Михальов Володимир вихованець гуртка «Цифрова фотографія» (кер.гуртка
Михальов В.О.) за роботу «Дім Сонця» у номінації «Пейзаж»
ІІ місце Михальов Володимир вихованець гуртка «Цифрова фотографія» (кер.гуртка
Михальов В.О.) за роботу «Милосердя» у номінації «Репортажне фото»
Фотовиставка до Дня Соборності України «Україна – це ми»
І місце Ілечко Катерина вихованка гуртка «Цифрова фотографія» (кер.гуртка Михальов В.О.)
Конкурс «Новорічна композиція»
ІІІ місце Кісіль Катерина вихованка гуртка «Народна творчість» (кер.гуртка
Федчун І.С.) за роботу «Новорічний вінок» в номінації «Новорічний вінок»

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ РОБОТИ КЕР.ГУРТКІВ, УЧАСТЬ В КОНКУРСАХ.
Кількість призових місць по роках
Районні обласні Всеукраїнські
заходи заходи заходи
 2015 – 2016 н.р. 4 44 9
 2016 – 2017 н.р. 7 58 6
 2017 – 2018 н.р. 1 62 8
 2018 – 2019 н.р. 1 71 4
 2019 – 2020 н.р. 72 4

. Профілактика попередження правопорушень.
В навчальному закладі з гуртківцями проводиться певна робота з профілактики
правопорушень, шкідливих звичок. З вихованцями проводяться бесіди на цю тему,
демонструються презентації про шкідливість тютюнопаління, алкоголю, наркотиків.
Оформлено стенд: «Шкідливі звички».
Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників.
Медичне обслуговування працівників закладу організовано на базі Сокальської ЦРЛ.
Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд за графіком кабінету профогляду
медичної установи.. Огляди відбуваються за рахунок держбюджету. Проходження

медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються
і зберігаються у директора закладу..
Цікавими оздоровчими заходами в навчальному закладі є показ відеофільмів про
шкоду куріння, наркотиків, алкоголю.
Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності. Безпека життєдіяльності та
запобігання дитячого травматизму
Відповідно до Положення про організацію охорони праці намагаюся створити належні
умови праці та відпочинку для педагогів та вихованців. Систематично організовую
навчання, облік та перевірку знань із безпеки життєдіяльності працівників закладу.
Відповідно до Положення про види і періодичність забезпечується своєчасне проведення 
інструктажів з техніки безпеки з вчителями, учнями та техперсоналом.
.Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики
травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у
діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів
України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних
санітарних правил і норм. та інших численних нормативних актів, які регламентують
роботу закладу з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем
адміністрації навчального закладу.
На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться
інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного
інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з гуртківцями та керівниками
гуртків перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. Кожна навчальна
лабораторія, майстерня має необхідний перелік документації з питань безпеки життє-
діяльності. Також у приміщенні навчального закладу розміщено кілька стендів по
безпечній поведінці на дорозі, з вогнем.

 1. Фінансово господарська діяльність.
  Будівля закладу прийнята в експлуатацію 80 років назад. Але не зважаючи на великий вік
  та зношеність, адміністрація школи разом з колективом постійно працює над зміц-
  ненням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування
  потреб школи проводиться централізовано. Протягом навчального року систематично
  здійснювалася виплата заробітної плати.. Вчасно здійснювалися бухгалтерією проплати
  за спожиті закладом енергоносії. Завдяки злагодженості відповідальних за економію
  працівників, заклад не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв. Протягом навчально-
  го року за рахунок бюджетних асигнувань здійснено поточний ремонт приміщень закладу.
  З метою активізації науково-технічного напрямку роботи , підвищення результативності
  виступів гуртківців в масових заходах в поточному році оновлено матеріально-
  технічну базу закладу, а саме:зарядний пристрій для акумуляторів, 4 електродвигуни
  для моделей авто та судно моделей,12 акумуляторів для наборів «Лего», 3 регулятори
  швидкості для двигунів. Адміністрацією закладу приділяється достатньо уваги
  естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, навчальні лабораторії, методичний
  кабінет поступово поповнюються новими стендами, Подвір’я школи завжди прибране,
  доглянуте. . Фарбується огорожа, біляться бордюри. Обслуговуючим персоналом
  проводиться скошування трави на газонах.

9.. Управлінська діяльність.
Управління навчальним закладом здійснюється згідно річного плану роботи СЮТ,
плану внутрішкільного контролю. У навчальному закладі в наявності усі нормативно-
правові документи, що регламентують діяльність позашкільного навчального закладу. З
підключенням закладу до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами
сайтів Міністерства освіти і науки України, департаменту освіти і науки Львівської
ОДА, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, Сокальського відділу освіти
та районного методкабінету,інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й
мобільно користуватися достовірною інформацією керівникам гуртків і адміністрації
закладу, вчасно знайомитися з новими документами.
Контроль – це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У закладі
ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і по-дальше прогно-
зування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу
та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору
управління найважливіші питання закладу, своєчасно реагувати на відхилення від
норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати
оптимально трудову атмосферу в колективі. В навчальному закладі адміністрацією
використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і ,
в першу чергу, таких традиційних як вивчення якості та ефективності проведення
занять, виконання навчальних планів та програм, перевірка журналів «Планування та
обліку роботи гуртків».
Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва Сокальською станцією юних техніків
більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі
врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли
успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується..
Директор СЮТ у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю
керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них
обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється.
Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування.
Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого
результату. На моє переконання, завдяки такому стилю керівництва в закладі залиша-
ється мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи
керівництва як порада, особистий приклад, похвала; вимогливість поєднується із
справедливістю, спілкування ввічливе. У зв’язку з цим я надаю колегам більше
самостійності, відповідно їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні
умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у
всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей
В перспективі розвитку діяльності закладу розширення мережі гуртків, секцій, творчих
об’єднань у сільській місцевості, їх кадрового потенціалу;
Як керівник закладу, я постійно реагую на дисциплінарні порушення працівників закладу
(індивідуальні бесіди, попередження, догани). Ведеться журнал обліку робочого часу,
контролюється ведення табелю обліку відпрацьованого робочого часу працівниками
навчального закладу..

Постійно проводяться збори трудового колективу, педагогічної ради, наради при
директорові. Всі пропозиції фіксуються у протоколах засідань, нарад, відповідно до них
складаються накази.
. ЗАВДАННЯ НА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
· Збереження мережі гуртків.
· Забезпечення комп’ютерним обладнанням.
· Зміцнення матеріально-технічної бази .
· Створення умов для залучення дітей пільгових категорій та дітей, які потребують до-
даткової соціальної допомоги і реабілітації до різних форм позашкільної освіти.
. Поширення STEM освіти в навчальний процес
. Висновок
Демократично-партнерський стиль керівництва дозволяє підтримувати в колективі
атмосферу взаємності, відповідальності один за одного та колектив, ініціативності та
творчого підходу до будь-якої справи. Тому в нашому не великому колективі немає
байдужих до якості навчання та виховання, поновлення матеріально-технічної бази та
естетичного вигляду навчального закладу і території СЮТ..

Активно проводяться ремонти приміщень, приділяється велика увага

благоустрою. Подвір’я закладу завжди прибране і доглянуте.

Дякую за увагу.

Звіт

Від admin

Залишити відповідь