Шановні колеги, батьки, запрошені гості!
Сьогодні наша зустріч присвячена підсумку та аналізу діяльності закладу
у 2018/19

навчальному році і визначенню завдань на новий 2019/20 навчальний
рік.
Мета мого звіту:

 • забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчаль-
  ним закладом;
 • ознайомити громадськість з роботою, проведеною директором та
  педколективом у 2018-2019 навчальному році;
  -посилити ресурс довіри батьків, спонсорів,громадських організацій.
  Cокальська районна станція юних техніків сьогодні – це профільна
  позашкільна установа, покликана в сучасних умовах задовольнити попит
  учнівської молоді на здобуття позашкільної освіти, професійної та початкової
  професійної підготовки, створювати умови для всебічного розвитку особистості
  дитини, її відпочинку та оздоровлення.
         Діяльність навчального закладу будується на принципах гуманізму і
  демократизму, незалежно від політичних і релігійних організацій, на основі
  науковості, розвивального характеру навчання та його індивідуалізації.
  Сокальська станція юних техніків являється одним з навчально-виховних
  закладів, що здійснює та забезпечує позашкільну освіту на рівні державних
  стандартів.
          Як директор, закладу позашкільної освіти, у своїй діяльності я
  керувався Консти-туцією України, чинним законодавством України, власним
  Статутом, іншими нормативними актами, що регламентують роботу
  керівника закладу позашкільної освіти. У Статуті визначена мета і завдання
  діяльності навчального закладу, порядок формування та повноваження
  органів управління освітнім процесом, порядок укомплектування
  працівниками, обов’язки і відповідальність учасників навчально-виховного
  процесу, питання фінансово-господарської діяльності.
           Колектив навчального закладу планує свою роботу системно,
  колегіально, у відповідності зі Статутом установи.. Основним документом,
  що регулює виховний процес, є навчальний план, який складено на основі
  типових навчальних планів. Мета планування роботи навчального закладу
  – створення максимальних умов для розкриття творчих здібностей, талантів
  і обдарувань вихованців закладу, розумового, фізичного та морального
  розвитку учнів, формування в них культурної, творчої, громадської
  активності..
           Річний план роботи закладу на 2018 – 2019 навчальний рік  складено
  на основі ґрунтовного аналізу роботи педагогічного колективу за минулий
  період, результатів участі вихованців в масових заходах, з урахуванням
  можливостей навчально-матеріальної бази навчального закладу,
  враховуючи побажання батьків та учнів.

          За минулий навчальний рік адміністрацією школи контролювались і
вивчались  питання охорони життя і здоров’я учнів,  система роботи окремих
керівників гуртків, ведення шкільної документації.  Результати вивчених
питань доводяться до відома  педагогічного колективу та обговорюються на
нарадах  при директорові, засіданнях педрад. 
Головною метою СЮТ — є забезпечення прав громадян на здобуття
позашкільної освіти. У 2018/2019 навчальному році працювало 8
педагогічних працівників та 3 працівники з числа обслуговуючого
персоналу. Навчання завершило 360 учнів у 26 групах.
Один гурток працював на базі школи м.Сокаля: Сокальської ЗШ І-ІІІ
ст..№ 4 :

 • гурток «Початкове технічне моделювання» (кер.гуртка Пащук Ганна
  Степанівна)
  Щорічно проводиться аналіз формування дитячого контингенту мережі
  гуртків, комплектування груп.
  . Сокальська СЮТ працювала за річним планом роботи, погодженим із
  засновником., реалізує основні напрямки своєї діяльності з урахуванням
  інтересів вихованців, учнів, потреб сім’ї, запитів навчальних закладів.
  Навчання здійснювалося диференційовано, відповідно до індивідуальних
  можли-востей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, з урахуванням їх
  віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я. В своїй роботі
  педпрацівники використовують різно-манітні організаційні форми:
  заняття, лекція, індивідуальні заняття, змагання, трену-вання, практична
  робота в лабораторіях, екскурсія.
  Основні напрямками роботи СЮТ:
  Спортивно-технічний: ракетомоделювання
  автомоделювання
  судномоделювання
  початкове технічне моделювання
  радіотехнічний
  художньо-естетичний : народна творчість
  технічний дизайн
  цифрова фотографія
  Найбільш популярними серед дітей є гуртки спортивно-технічного
  спрямування.

Кадрове забезпечення.
У 2018-2019 навчальному році навчальний заклад штатними
працівниками був забезпечений на 90%..Комплектація педагогів
здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі
нових кадрів враховується фахова підготовка, особисті та колективні
якості, працездатність, інші характеристики. Час диктує все нові і нові
вимоги до керівника гуртка , тому необхідним зараз є вміння працювати
з комп’ютером, оргтехнікою. Сучасний заклад позашкільної освіти
потребує керівника гуртка – психолога, керівника гуртка – технолога,
керівника гуртка – дослідника, який повинен вміти творчо розв’язувати
професійні проблеми.
Всього педагогічних працівників 8—-, із них мають:
— вищу освіту — 7
— середню освіту -1
— Тарифні розряди:
— 12 розряд – 5
— 11 розряд – 0
— 10 розряд – 2
— 9 розряд – 1
Відзнаки «Відмінник освіти» -1
— Стаж педагогічної роботи до 3-х років — —
— Стаж педагогічної роботи від 3 до 10років —
— Стаж педагогічної роботи від 10 до 20 років 4 (50%)
— Стаж педагогічної роботи більше 20 років 4 (50%)
Середнє тижневе навантаження 17,5 тижн.год.
В. Сухомлинський писав „Молодий спеціаліст стає хорошим учителем, перш
за все, завдяки обстановці творчої праці педагогічного й учнівського
колективів.”
Вищих навчальних закладів, які б готували керівників гуртків відповідного
профілю, на жаль, немає. Молодий спеціаліст, маючи педагогічну освіту,
працюючи в позашкільному закладі, зустрічає цілий ряд труднощів та
проблем. І тут на допомогу їм приходять наставники.

Учитель народжується від учителя. І від того, якою увагою і турботою
огорне колектив молодого фахівця, багато в чому залежить його подальша
доля. Робота керівника гуртка є специфічною. Вона вимагає постійного
пошуку, творчості, фантазії, як в проведенні практичних так і теоретичних
занять.
Позиція директора – це підтримка кожного індивідуально. Створюються
комфортні умови праці, які забезпечують особистісне зростання молодого
керівника.
Спостерігається стабільність кадрового складу педагогічних працівників.
Віковий склад і практичний досвід педагогічної роботи колективу
обумовлюють високий рівень працездатності, що є головною умовою
реалізації державної політики в галузі позашкільної освіти.
Методична робота . Курсова підготовка педпрацівників закладу.

Методична робота в закладі організована відповідно до загальних
положень Конституції України, Закону України «Про освіту» та державну
національну програму «Освіта» , про методичну роботу з педагогічними
кадрами установ освіти України.
Рівень майстерності керівника гуртка залежить від здатності його до
творчо-пошукової роботи. Керівником гуртка не народжуються, а стають
протягом певного періоду практичної діяльності. Становлення керівника,
вдосконалення його професійної майстерності – одне з найважливіших
завдань методичної роботи.
В закладі проводилися семінари-практикуми ,круглі столи, засідання педрад,
методичних об’єднань.

Методична діяльність закладу спрямована:
 на організацію методичної роботи за інноваційними технологіями;
 виявлення та підтримка обдарованих дітей
Педпрацівники закладу впроваджують інноваційні педагогічні технології,
орієнтовані на розвиток особистості здатності сприймати і впроваджувати
нові освітні ідеї.

Методична діяльність ґрунтується на принципі відкритості для
інноваційних технологій і впровадження передового педагогічного
досвіду.

Пріоритетними завданнями методичної роботи є:

 • демократизація навчально-виховного процесу з метою
  різнобічного розвитку вродженого хисту кожного учня, його таланту;
 • спрямування творчої роботи вчителів та створення авторських
  програм та власних методичних посібників;
 • створення умов для розвитку найбільш обдарованих учнів.
  В процесі роботи передбачалися такі форми роботи:
 • курсова перепідготовка;
 • атестація;
 • самопідготовка;
 • участь у педагогічних радах;
 • школа педагогічної майстерності;
 • педагогічні читання;
 • педагогічні виставки;
 • участь у роботі журі різних рівнів;
 • участь у міських, районних, обласних, всеукраїнських семінарах,
  нарадах, конференціях;
 • участь у дослідно-експериментальній роботі;
 • розробка авторських програм, посібників;
 • публікація науково-методичної продукції;
 • робота з обдарованими дітьми;
 • відкриті уроки, семінари, позакласні заходи;
 • участь у професійних конкурсах;
 • творчі звіти керівників гуртків.

Педагогічні працівники постійно підвщують свій рівень професійної
майстерності Керівники гуртків приймають участь в роботі районного
методичного об’єднання керівників гуртків ЗПО, обласного методичного
об’єднання керівників гуртків відповідних профілів, дають відкриті
заняття, проводять майстер класи. Педагогічні працівники СЮТ
приймають участь в обласному конкурсі методичних розробок
педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів.
Конкурс виявив найбільш творчо обдарованих педагогічних працівників,
сприяв їх самореалізації та стимулюванню подальшої творчої
педагогічної діяльності, творчого пошуку. Призерами обласного конкурсу

методичних розробок та розробок гурткових занять серед педагогічних
працівників ЗПО в 2018-2019 н.р. стали:
Баран Богдан Іванович – керівник радіотехнічного гуртка ІI місце;
Рижок Юрій Володимирович –керівник судно модельного гуртка ІІ місце
Михальов В.О. — керівник гуртка Цифрова фотографія ІІ місце
Федчун Ірина Степанівна– керівник гуртка «Народна творчість» ІІІ
місце
Пащук Ганна Степанівна – керівник гуртка ПТМ ІІІ місце
Бедь Ігор Омелянович – керівник автомодельного гуртка ІІІ місце
Порівнюючи результати участі керівників гуртків в цьому конкурсі за
останні роки, можна відмітити стабільну кількість призових місць і саму
якість методичних розробок.
З метою активізації творчої діяльності, стимулювання безперервної
фахової освіти педпрацівників, підвищення їхньої персональної
відповідальності за результати навчання для педагогічних працівників
організовуються курси підвищення кваліфікації та прходження атестації
в установленому порядку.
Щороку в навчальному закладі проводиться атестація педагогічних
працівників. В 2019 році атестувалося два керівники гуртка.(Бедь І.О. –
керівник автомодельного гуртка, Федчун І.С. – керівник гуртка «Народна
творчість») . За результатами атестації вони вони підтвердили 12
тарифний розряд.
На основі планів, рекомендованих ЛОІППО і методичним кабінетом відділу
освіти,  складається щорічний  план підвищення кваліфікації педагогічних
працівників  навчального закладу. Після  курсової перепідготовки
керівники гуртків звітують членам педагогічного колективу.
Педагогічний колектив закладу позашкільної освіти науковотех-
нічного напряму знаходяться у постійному пошуку нових форм та
прийомів роботи, які сприяють зростанню творчого потенціалу дітей, їх
професійному самовизначенню. Форми організації навчально-виховного
процесу, як правило, орієнтовані на включення дітей у реальну
діяльність. І є надія, що краса, яку творять дитячі руки, допоможе
звеличити їхні душі, підніме їх над буденністю і допоможе почувати
себе ком- фортно в умовах сучасного суспільствва.
Одна із форм методичної роботи — творчі звіти керівників гуртків.
Проводимо творчий звіт як підсумок атестації педагогічних працівників
СЮТ. Ця форма роботи спрямована на пошук, підтримку педагогічного

досвіду керівника гуртка з питань нових технологій в організації
навчально – виховної роботи.
Масові заходи .
Станція юних техніків проводить значну роботу по розвитку
технічної творчості в поєднанні з навчальними заняттями на уроках,
допомагає учням набувати глибокі і міцні знання в області технічних
дисциплін, цінні практичні уміння та навики, ство-рює умови для
продуктивної пошукової роботи. Навчальний заклад забезпечує потребу
особистості в самореалізації, підвищенні інтелектуального, духовного,
фізичного, емо-ційного рівня вихованців шляхом їх участі у різних
видах творчої діяльності, сприяє професійному самовизначенню. У
зв’язку з цим, підвищується роль позашкільного закладу у формуванні
особистості, здатної у майбутньому до високопродуктивної праці,
технічно насиченої виробничої діяльності. Педагогічні працівники СЮТ
стара-ються виховати особистість дійову, з високою громадянською
свідомістю, почуттям національної гідності, інтелектуально творчу,
фізично здорову, естетично повноцінну, працелюбну, гуманну
Одним з основних принципів роботи закладу є розкриття в процесі
навчання дитячої обдарованості. Зміст роботи з обдарованими дітьми
включає низку завдань, а саме: виявлення обдарованості дітей та
максимальне сприяння їхньому розвитку.
У навчальному закладі створені відповідні умови для розвитку творчої
обдарованості учнів. Робота направлена на виконання програми
«Обдаровані діти – надія України». Програмою передбачено розвиток
творчих здібностей школярів, формування інтелектуальної еліти в закладі,
створення умов для стимуляції та самореалізації учнів.
Питання роботи з обдарованими дітьми постійно аналізую на нарадах
при директорові. Досягнення обдарованих дітей періодично висвітлюю на
сайті СЮТ.
Як вам відомо, рішенням сесії Сокальської районної ради №769 від
19.04.2019 р. затверджено «Програму підтримки обдарованої учнівської
молоді Сокальського району на 2019 рік». На розгляд було подано 57
заявок у 8 номінаціях. Приємно відмітити, що серед володарів титулу
«Талант року –2019» був вихованець ракето модельного гуртка Климчук
Юрій.
Традиційними стали також презентації гуртків СЮТ в школах
м.Сокаля, які проводяться в першій половині вересня.
В вересні місяці педколектив СЮТ організував і провів День
відкритих дверей. Традиційно, початок кожного навчального року на
станції юних техніків починається саме з цього свята. Учні шкіл

мали змогу оглянути виставку робіт гуртківців, познайомитися з
навчальними лабораторіями, послухали виступи гуртківців, переглянули
фото та відео матеріали про роботу гуртків СЮТ, спостерігали за
показовими запусками моделей ракет, які організували гуртківці
ракетомодельного гуртка. Великою мірою саме від першого знайомства з
станцією юних техніків залежить захоплення школярів технічною
творчістю.
Всі ці та інші заходи проводяться для більш широкого залучення
учнівської молоді до занять в гуртках технічної творчості.
Масові заходи, які планувалися організувати і провести згідно річного
плану роботи, всі були виконані. Це насамперед презентації роботи
гуртків по школах м.Сокаля, День відкритих дверей, змагання з ПТМ,
районний етап обласного конкурс малюнку «Техніка майбутнього»,
«Космічні фантазії»
Традиційно гуртківці СЮТ приймають активну участь в обласних
масових заходах. Відмічу тільки тих, які стали призерами конкурсів і
змагань.
Під час новорічних канікул вихованці гуртків СЮТ поєднували
відпочинок з творчою роботою в гуртках. Адже творчість – це незримі
ниточки , які об’єднують серця дітей. Гуртківці приймали участь в
обласній виставці – конкурсі «Різдвяна шопка 2019». Конкурс було
представлено більше 200 робіт. Переможцями та при-зерами конкурсу
стали:
ІІ місце Пащук Дарина вихованка гуртка ПТМ (кер.гуртка Пащук Г.С.)
за роботу «Виток до витка – сімя, ми така» в номінації «Сувеніри»
ІІІ місце Шклянка Уляна вихованка гуртка ПТМ (кер.гуртка Пащук
Г.С.) за роботу «Новорічна іграшка» в номінації «Ялинкові прикраси»
І місце Семенюк Ілона вихованка гуртка ПТМ (кер.гуртка Пащук Г.С.)
за роботу «Різдвяна листівка» в номінації «Вітальні листівки»
І місце Козловська Ангеліна вихованка гуртка ПТМ (кер.гуртка
Пащук Г.С.) за роботу «Новорічна листівка» в номінації «Вітальні
листівки»
ІІІ місце Деяк Марія вихованка автомодельного гуртка (кер.гуртка Бедь
І.О.) за роботу «Подарунок Св.Миколая » в номінації «Сувеніри»
Фотоконкурс «Моя Україно»
ІІІ місце Гатанюк Софія вихованка гуртка ПТМ (кер.гуртка Пащук
Г.С.) за фотосвітлину «Літній етюд» в номінації «Макрофотографія»

І місце Ілечко Катерина вихованець гуртка «Цифрова фотографія»
(кер.гуртка Ми-хальов В.О..) за фотосвітлину «Осінній портрет» в
номінації «Портрет»
ІІІ місце Ілечко Катерина вихованець гуртка «Цифрова фотографія»
(кер.гуртка Ми-хальов В.О..) за фотосвітлину «Портрет біля ріки» в
номінації «Портрет»
ІІ місце Михальов Володимир вихованець гуртка «Цифрова
фотографія» (кер.гуртка Михальов В.О..) за фотосвітлину «Чотири» та
«Назад у минуле» в номінації «Поза-жанрове фото»
ІІ місце Михальов Володимир вихованець гуртка «Цифрова
фотографія» (кер.гуртка Михальов В.О.) за фотосвітлину «Білий птах з
чорною ознакою» в номінації «Природа»
ІІ місце Михальов Володимир вихованець гуртка «Цифрова
фотографія» (кер.гуртка Михальов В.О..) за фотосвітлину «Осіння зірка»
в номінації «Архітектура»
ІІ місце Мордяхіна Вікторія вихованець автомодельного гуртка
(кер.гуртка Бедь І.О.) за фотосвітлину «Вересневий світанок» в номінації
«Пейзаж»
ІІІ місце Рижок Соломія вихованка судно модельного гуртка (кер.гуртка
Рижок Ю.В.) за фото світлину «Ковток тепла» в номінації «Жанрове
фото»
«Космічні фантазії»
І місце Шамрик Артем вихованець ракетомодельного гуртка (кер.гуртка
Куліш В.Я.) за
модель космічного корабля «Фрегат» в номінації «Космічне
моделювання»
ІІ місце Климчук Юрій вихованець ракетомодельного гуртка (кер.гуртка
Куліш В.Я.) за
модель космічного корабля «Орфей» в номінації «Космічне
моделювання»
ІІ місце Луцась Валентин вихованець ракетомодельного гуртка
(кер.гуртка Куліш В.Я.) за модель космічного корабля «Мисливець» в
номінації «Космічне моделювання»
І місце Лучин Вероніка вихованка гуртка «Народна творчість» (кер.гуртка
Федчун І.С.) за роботу «Місячна соната» номінації «Декоративно-
прикладне мистецтво»

І місце Сологуб Олена вихованка гуртка «Народна творчість» (кер.гуртка
Федчун І.С.) за роботу «Маленький принц» в номінації «Декоративно-
прикладне мистецтво»
ІІ місце Шепітяк Юліана вихованка гуртка «Народна творчість»
(кер.гуртка Федчун І.С.) за роботу «Через терни до зірок» в номінації
«Декоративно-прикладне мистецтво»
І місце Яцентюк Анна вихованка гуртка «Технічний дизайн» (кер.гуртка
Баран Б.І.)
за малюнок «Візитер»
І місце Троцько Олена вихованка гуртка «Технічний дизайн» (кер.гуртка
Баран Б.І.)
за малюнок «Контакт»
«Техніка майбутнього +»
І місце Рижок Соломія вихованка судно модельного гуртка (кер.гуртка
Рижок Ю.В.)
за роботу «Лікарня майбутнього мого міста» за напрямком «Комікс»
І місце Шевченко Анастасія вихованка гуртка «Технічний дизайн»
(кер.гуртка Баран Б.І.) за роботу «Робокоптер» за напрямком «Малюнок»
ІІ місце Бубела Юліан вихованець гуртка «Технічний дизайн
(кер.гуртка Баран Б.І.)
за роботу «Екзоскелет» за напрямком «Малюнок»
І місце Пилипчук Денис вихованець автомодельного гуртка (кер.гуртка
Бедь І.О.)
за роботу «Космічна науково-дослідницька станція» за напрямком
«Макет»

Обласний етап Х ІІ Міжнародного конкурсу «Ось мій рідний
край, ось мій рідний дім» (на конкурс представлено понад 240
робіт)
І місце Павлосюк Юля вихованка гуртка «Технічний дизайн» (кер.гуртка
Баран Б.І.)
художня робота в номінації «Родиний герб»
Обласний конкурс енергозберігаючих технологій

ІІ місце Кремінець Станіслав вихованець радіотехнічного гуртка
(кер.гуртка Баран Б.І.)
ІІ місце Мізерник Маркіян вихованець радіотехнічного гуртка (кер.гуртка
Баран Б.І.)
«Наш пошук і творчість — тобі, Україно»
І місце Жук Юрій вихованець ракетомодельного гуртка за роботу
«Космічний патруль» (кер. Куліш В.Я. )
І місце Климчук Юрій вихованець ракетомодельного гуртка за роботу
«Модель космічного корабля «Орфей» (кер. Куліш В.Я. )
І місце Кравчук Максим вихованець ракетомодельного гуртка за роботу
«Модель космічного корабля «Граніт» (кер.гуртка Куліш В.Я.)
І місце Луцась Валентин вихованець ракетомодельного гуртка за
роботу «Модель космічного корабля «Мисливець» (кер.гуртка Куліш В.Я.)
І місце Шамрик Артем вихованець ракетомодельного гуртк за роботу
«Модель космічного корабля «Фрегат» (кер.гуртка Куліш В.Я.)
І місце Маркевич Святослав вихованець ракетомодельного гуртк за
роботу «Косміч-ний експрес» (кер.гуртка Куліш В.Я.)
ІІ місце Нікеров Дмитро вихованець радіотехнічного гуртка за роботу
«Пристрій Бедіні» (кер. Баран Б.І.)
ІІ місце Мізерник Маркіян вихованець радіотехнічного гуртка за роботу
«Енергоощадна лампа» (кер. Баран Б.І.)
ІІІ місце Нікеров Володимир вихованець радіотехнічного гуртка за
роботу «Космічна станція» (кер. Баран Б.І.)
І місце Рижок Соломія вихованець судномодельного гуртка за роботу
«Макет»Сокальська СЮТ» (кер.гуртка Рижок Ю.В.)
І місце Рижок Анна вихованець судномодельного гуртка за роботу
«Піксель-невидимка» (кер.гуртка Рижок Ю.В.)
ІІІ місце Пилипчук Денис вихованець автомодельного гуртка за роботу
«Космічна науково-дослідницька станція «Квазар» (кер.гуртка Бедь І.О.)

«Конкурс радіо конструювання та приладобудування»
ІІІ місце Кремінець Станіслав вихованець радіотехнічного гуртка
(кер.гуртка Баран Б.І.)

ІІІ місце Мізерник Маркіян вихованець радіотехнічного гуртка
(кер.гуртка Баран Б.І
«Змагання з ракето модельного спорту»
ІІІ загальнокомандне місце
ІІІ місце Жук Юрій в класі моделей С-4 вихованець ракетомодельного
гуртка (кер.гуртка Куліш В.Я.)
ІІІ місце Шамрик Артем в класі моделей С-7 вихованець
ракетомодельного гуртка (кер.гуртка Куліш В.Я.)
ІІ місце Луцась Валентин в класі моделей С-7 вихованець
ракетомодельного гуртка (кер.гуртка Куліш В.Я.)
ІІІ місце Маркевич Святослав в класі моделей С-9 вихованець
ракетомодельного гуртка (кер.гуртка Куліш В.Я.)
Змагання з ПТМ
ІІІ командне місце ( керівник гуртка ПТМ Пащук Г.С.)
Виставка-конкурс з ПТМ
І місце Киричко Максим вихованець ракето модельного гуртка
(кер.Куліш В.Я.)
ІІ місце Рощук Артем вихованець ракето модельного гуртка (кер.гуртка
Куліш В.Я.)
ІІ місце Соловій Олексій вихованець ракето модельного гуртка
(кер.гуртка Куліш В.Я.)
ІІ місце Антонюк Ігор вихованець автомодельного гуртка (кер.гуртка
Бедь І.О.)
ІІ місце Кузик Михайло вихованець судномодельного гуртка (кер.
Рижок Ю.В.)
ІІІ місце Кремінець Станіслав вихованець радіотехнічного гуртка
(кер.гуртка Баран Б.)
ІІІ місце Тхір Богдан вихованець гуртка ПТМ (кер.гуртка Пащук Г.С.)
ІІІ місце Чемерис Оксана вихованка гуртка ПТМ (кер.гуртка Пащук
Г.С.)

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ РОБОТИ КЕР.ГУРТКІВ, УЧАСТЬ В
КОНКУРСАХ.

Кількість призових місць по роках
Районні обласні Всеукраїнські
заходи заходи заходи
 2014 – 2015 н.р. 7 31 5
 2015 – 2016 н.р. 4 44 9
 2016 – 2017 н.р. 7 58 6
 2017 – 2018 н.р. 1 62 8
 2018 – 2019 н.р. 1 71 4

. Профілактика попередження правопорушень.
В навчальному закладі з гуртківцями проводиться певна робота з
профілактики правопорушень, шкідливих звичок. З вихованцями
проводяться бесіди на цю тему, демонструються презентації про
шкідливість тютюнопаління, алкоголю, наркотиків. Оформлено стенд:
«Шкідливі звички».
Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників.
Медичне обслуговування працівників закладу організовано на базі
Сокальської ЦРЛ. Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд за
графіком кабінету профогляду медичної установи.. Огляди відбуваються за
рахунок держбюджету. Проходження медичного огляду фіксується в
санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у
директора закладу..
Цікавими оздоровчими заходами в навчальному закладі є показ
відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю.
Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності. Безпека
життєдіяльності та запобігання дитячого травматизму
Відповідно до Положення про організацію охорони праці намагаюся
створити належні умови праці та відпочинку для педагогів та вихованців.
Систематично організовую навчання, облік та перевірку знань із безпеки
життєдіяльності працівників закладу. Відповідно до Положення про види і
періодичність забезпечується своєчасне проведення  інструктажів з техніки
безпеки з вчителями, учнями та техперсоналом.
.Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії,
профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного
процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і
проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про
дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і

норм. та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу
закладу з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем
адміністрації навчального закладу.
На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів
проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів,
відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються
цільові інструктажі з гуртківцями та керівниками гуртків перед
екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. Кожна навчальна
лабораторія, майстерня має необхідний перелік документації з питань
безпеки життє-діяльності. Також у приміщенні навчального закладу
розміщено кілька стендів по безпечній поведінці на дорозі, з вогнем.

 1. Фінансово господарська діяльність.
  Будівля закладу прийнята в експлуатацію 80 років назад. Але не зважаючи
  на великий вік та зношеність, адміністрація школи разом з колективом
  постійно працює над зміц-ненням матеріально-технічної бази, підтриманню
  її у робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться
  централізовано. Протягом навчального року систематично здійснювалася
  виплата заробітної плати.. Вчасно здійснювалися бухгалтерією проплати
  за спожиті закладом енергоносії. Завдяки злагодженості відповідальних за
  економію працівників, заклад не виходить за ліміти спожитих
  енергоносіїв. Протягом навчально-го року за рахунок бюджетних асигнувань
  здійснено поточний ремонт приміщень закладу. З метою активізації
  науково-технічного напрямку роботи , підвищення результативності
  виступів гуртківців в масових заходах в поточному році , за кошти
  виділені районною радою, оновлено матеріально-технічну базу закладу, а
  саме: придбано проектор, ноут-бук, екран. Для радіотехнічного та гуртка
  ПТМ придбано девять конструкторів «Знаток» та конструктор «Lego
  Mindstorm EV3, для судно модельного гуртка пульт дистанційного
  керування FlySky FS I6, регулятор швидкості та безколекторний двигун.
  Адміністрацією закладу приділяється достатньо уваги естетичному
  вигляду навчального закладу. Коридори, навчальні лабораторії, методичний
  кабінет поступово поповнюються новими стендами, Подвір’я школи
  завжди прибране, доглянуте. . Фарбується огорожа, біляться бордюри.
  Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах.
  9.. Управлінська діяльність.
  Управління навчальним закладом здійснюється згідно річного плану
  роботи СЮТ, плану внутрішкільного контролю. У навчальному закладі в
  наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність
  позашкільного навчального закладу. З підключенням закладу до мережі
  Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства
  освіти і науки України, департаменту освіти і науки Львівської ОДА,

сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, Сокальського відділу
освіти та районного методкабінету,інших закладів освіти, що дає
можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною
інформацією керівникам гуртків і адміністрації закладу, вчасно
знайомитися з новими документами.
Контроль – це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління.
У закладі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і
по-дальше прогно-зування бажаних показників розвитку закладу освіти,
його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного
колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління
найважливіші питання закладу, своєчасно реагувати на відхилення від
норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви,
підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. В навчальному
закладі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за
станом навчально-виховного процесу і , в першу чергу, таких традиційних як
вивчення якості та ефективності проведення занять, виконання
навчальних планів та програм, перевірка журналів «Планування та обліку
роботи гуртків».
Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва Сокальською станцією
юних техніків більш близький до демократичного, так як більшість рішень
приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи,
створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються
позитивно, ініціатива й самостійність підтримується.. Директор СЮТ у
роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва.
Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них
обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому
здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні
бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а
заради позитивного кінцевого результату. На моє переконання, завдяки
такому стилю керівництва в закладі залиша-ється мінімум агресивності,
наявне творче вирішення справ; переважають такі методи керівництва як
порада, особистий приклад, похвала; вимогливість поєднується із
справедливістю, спілкування ввічливе. У зв’язку з цим я надаю колегам
більше самостійності, відповідно їхній кваліфікації і характеру роботи,
створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх
підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських
якостей і властивостей
В перспективі розвитку діяльності закладу розширення мережі гуртків,
секцій, творчих об’єднань у сільській місцевості, їх кадрового потенціалу;
Як керівник закладу, я постійно реагую на дисциплінарні порушення
працівників закладу (індивідуальні бесіди, попередження, догани). Ведеться

журнал обліку робочого часу, контролюється ведення табелю обліку
відпрацьованого робочого часу працівниками навчального закладу..
Постійно проводяться збори трудового колективу, педагогічної ради,
наради при директорові. Всі пропозиції фіксуються у протоколах засідань,
нарад, відповідно до них складаються накази.
.. Проблеми, що залишаються для подальшої роботи:
1.Необхідність будувати навчально-виховний процес так, щоб у ньому
багато часу займало не пасивне сприймання навчальної інформації, а
активна, самостійна, пошукова діяльність учнів, що сприяло б підвищенню
навчальної мотивації учнів на компетент-нісній основі на всіх ступенях
навчання;
2.Постійне впровадження комп’ютерних технологій у навчально-виховний
процес;
3.Друкування власних доробок педагогів у періодичних виданнях;
4.Зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу.
5.Для покращення ефективності навчально-виховного процесу,
впровадження STEM освіти в навчальний процес необхідно придбати
пульти радіо керування моделями.
. Висновок
Демократично-партнерський стиль керівництва дозволяє підтримувати в
колективі атмосферу взаємності, відповідальності один за одного та
колектив, ініціативності та творчого підходу до будь-якої справи. Тому в
нашому не великому колективі немає байдужих до якості навчання та
виховання, поновлення матеріально-технічної бази та естетичного вигляду
навчального закладу і території СЮТ..

Активно проводяться ремонти приміщень, приділяється велика

увага благоустрою. Подвір’я закладу завжди прибране і доглянуте.

Дякую за увагу.

Від admin

Залишити відповідь