У  сучасних  умовах  основна  увага  в  позашкільній  освіті  приділяється  підвищенню    якості   освітнього  процесу  та  якості  суб’єкту , що  надає  послуги, тобто  якісний  рівень  педагога.

Успішне  забезпечення  роботи  закладу  у  великій  мірі  залежить  від  рівня  методичної  роботи, основною  метою  якої  є  підвищення  професійного  рівня  , педагогічної  майстерності, компетентності  педагогічних   працівників.

        Кадрове  забезпечення   установи   є  одним  з  найважливіших   питань, адже  ніякі   програми  і   підручники   не  замінять  те, що  робить  керівник  гуртка. У  сучасному   трирівневому   навчально – виховному   процесі   керівники  гуртків   установи   є  особа   визначна, покликана  не  просто  навчити  чомусь  конкретно, але  і  розвинути  творчі  здібності, нахили, навчити  генерувати  ідеї,  знайти   найбільш   значуще   в   людині  і  через   сформовані   знання  і   вміння   привести   до   правильного  вибору   професії.

Високий   рівень   педагогічної   майстерності   позначається  на   успішності  про-фесійної   діяльності, дає  змогу   педагогам   реалізувати   свій   особистісний   потенціал   в  умовах   творчої   праці, отримувати   природне   задоволення   від  роботи  з  дітьми. З  іншого  боку, для  установи  високий   рівень  майстерності   педагогів  є   гарантією   успішності   навчально – виховного   процесу, результа-тивності  педагогічної   діяльності, конкурентно- спроможності  у  сфері   освітніх   послуг.

       Педагоги   установи  окрім  специфіки   свого   напрямку  діяльності  повинні   досконало  орієнтуватися  в   питаннях   загальної   педагогіки, розуміти  співвідно-шення   об’ємів   знань, наданих  різними   типами   навчальних   закладів ( школи, гімназії, ліцеї, дошкільні  навчальні  заклади ), бачити   міжпредметний   взаємо-зв’язок     з   дисциплінами   загальноосвітнього   циклу.

           З   метою   створення   позитивних   умов   для   професійної   діяльності    педагогів   Сокальської   СЮТ, формуванню   сприятливого   психологічного  клімату,  для   підвищення   майстерності   та   педагогічної   культури   керівників   гуртків  в  установі   систематично   здійснюються  наступні  напрямки  і  види   роботи:

   – керівники  гуртків  залучаються  до  роботи  районного  методичного

     об’єднання  керівників  гуртків;

   –  участь  керівників  гуртків  в  обласних  методичних   обєднаннях  керів-

      ників  гуртків  відповідних   профілів;

   –  вивчається   передовий   педагогічний   досвід;

   –  проводяться   семінари-практикуми;

   –  самоосвітня   робота   педагогів;

   –  організація  курсової   перепідготовки  керівників   гуртків;

   –  проведення   атестації   педкадрів;

     Для   організації   методичної  роботи  з  керівниками   гуртків в  установі  використовуються   колективні  та  індивідуальні   форми  роботи.

 Індивідуальні  форми  роботи

–         консультації;

–         самоосвіта;

–          індивідуальна  робота  над   науково-методичною  проблемою;

колективні  форми  роботи:

      –    методичні   обєднання;

      –    творчі   групи;

      –    семінари- практикуми;

Творча   атмосфера   колективу  й   бажання  виявити   власну  педагогічну   май-стерність  спонукають   педагогів   проводити  відкриті  заняття.

     В   установі   створені   умови   для   підвищення  фахової   майстерності   педа-гогічних   працівників  та   забезпечення   прав   педагогічних  працівників  на   підвищення   кваліфікації.

Більшість   педпрацівників   установи  не   уявляє   власну   професійну   діяльність  без   постійної  опори  на сучасні   наукові   знання.  Педагог- дослідник  — таке  професійне  кредо  стає  нормою  сьогодення  для  частини  педагогічних  праців-ників  установи.

      Для   постійного   оновлення   знань, професійної   мобільності  та  швидкої   адаптації  до   динамічних   процесів  в   освітній  та   соціально- культурній   сферах, галузях   техніки  і  технологій     керівників  гуртків  установи   мають:

   а)  доступ  до  періодичних  спеціальних  видань;

  б)   можливість  користуватись  новинками  технічної   літератури;

   в)   доступ  до  мережі   Інтернет;

    Педагоги  закладу   проходять  курсову   перепідготовку  регулярно   один  раз  на  5  років  та  згідно  графіку  проходження  курсів.

    Атестація   педагогічних   працівників   відбувається  згідно  порядку      та  графіку   проходження   атестації.

. Керівники  гуртків  СЮТ  постійно  приймають    участь  в  обласному  конкурсі  методичних  розробок  педагогічних  працівників  позашкільних  навчальних  закладів. Конкурс  виявив  найбільш  творчо  обдарованих  педагогічних   праців-никків, сприяв  їх  самореалізації  та  стимулюванню  подальшої  творчої  педа-гогічної  діяльності. Призерами  обласного   конкурсу  методичних  розробок  та  розробок  гурткових  занять  серед  педагогічних  працівників  ПНЗ  стали:

                                                  2009 2010 н.р.

ІІ місце      Баран Богдан Іванович – керівник   радіотехнічного  гуртка

ІІ  місце    Рижок  Юрій  Володимирович – керівник  судномодельного  гуртка  

                                                 2010 – 2011 н.р.

ІІ місце        Баран Богдан ванович. – керівник   радіотехнічного  гуртка

ІІІ місце   Рижок  Юрій  Володимирович – керівник  судномодельного  гуртка 

ІІ місце   Федчун Ірина  Степанівна    — керівник гуртка  «Народні промисли

                                                      2011-2012 н.р.

ІІІ  місце     Пащук ГС.   кер.гуртка   «Початкове  технічне моделювання»

ІІІ місце  Рижок Ю.В.  — керівник  судномодельного   гуртка 

ІІІ місце  Федчун І.С.   керівник  гуртка   «Народні  промисли»


Від admin

Залишити відповідь