Зміст

Вступ …………………………………………………………………………………2

І. Організаційно-педагогічні умови для позашкільного навчання і виховання .   9

ІІ. Організаційні  форми безперервного вдосконалення  фахової  освіти  керівників  гуртків, підвищення  їхньої  компетентності……………………………. .10

ІІІ. Організаційна  робота  та  масові  заходи  ………………………………   …  12

ІV. Управління  позашкільним  педагогічним процесом …………………….      15

 1. V. Матеріально-технічне забезпечення та фінансово-господарська  робота      17

Вступ.

У  2015 -2016 н.р.  в  Сокальській  СЮТ  працювало  8  гуртків ( ракетомодель-ний, радіотехнічний, технічний дизайн, судномодельний, народна  творчість, автомодельний, початкове  технічне  моделювання , різьблення  по  дереву).

Організовано  роботу 23  груп, в  яких  займалося  320  дітей. В  основному  гуртки  відвідували  учні  Сокальських  шкіл, сіл  Забужжя,  Жвирка, Поториця.

Гуртки  станції  юних  техніків  працювали  на  базі  СЮТ, Забузького  та  Со-кальського  освітніх  округів.

Два    гуртки  працювали  на  базі  шкіл  району:

Сокальського  НВК « ЗШ І-ІІІ ст..№ 4 – ліцей»  гурток «Початкове технічне моделювання» (кер.гуртка  Пащук Ганна Степанівна)

Забузької ЗШ І-ІІІ ст.. —  гурток «Різьблення  по  дереву» (кер.гуртка  Кушнір Іван  Олександрович)

В  сільській  місцевості  до  занять  в  гуртках  було  залучено   17 дітей.

( Для  порівняння  у  2014 – 2015 н.р.   працювало  9 гуртків( 24групи), в  яких  займалося  335  учнів) .

Навчально-виховний процес в цьому навчальному році було організовано відповідно  до навчального  та  річного  плану  навчального  закладу.

Навчання   здійснювалося  диференційовано, відповідно  до  індивідуальних  можливостей, інтересів, нахилів, здібностей  вихованців, з  урахуванням  їх  віку, психофізичних  особливостей, стану  здоров’я. В  своїй  роботі  педпрацівники  використовують  різноманітні  організаційні  форми: заняття, лекція, індивіду-альні  заняття, змагання, тренування, практична  робота  в  лабораторіях, ексксії.

Основні  напрямками  роботи  СЮТ:

Спортивно-технічний:  ракетомоделювання

Авто моделювання

Судномоделювання

початкове  технічне  моделювання

радіотехнічний

 

2

художньо-естетичний:     різьблення  по  дереву

народна  творчість

технічний  дизайн

природа і фантазія

Найбільш  популярними  серед  дітей  є  гуртки  спортивно-технічного  спря-мування.

Всі  керівники  гуртків  були  забезпечені  програмами  рекомендованими  МОН  України.

Педагогічний  колектив  спрямував  свою  роботу  на  виконання  навчального  плану  та  навчальних  програм, організації  навчально-виховного  процесу  з

гуртківцями, проведення  районних  масових  заходів, забезпечення  участі  ви-хованців  гуртків  та  учнів  шкіл  району  в  різних  етапах  обласних  та  Всеук-

раїнських  оглядах, виставках, конкурсах.

Робота  станції  юних   техніків  у  2015-2016  навчальному  році  була  направлена  на  реалізацію  основних  положень  освітньої  політики  та  проблемного  питання «Створення  умов  для  розвитку  й  самореалізації  особистості  в  умовах  використання  нових  педагогічних  технологій», головною  метою  якого  було  створення  сприятливих  умов    для  повно-цінного  та  різнобічного  розвитку  дітей, становлення  творчої  особистості, здатної  до  продуктивної  праці, використовуючи  нові  і  ефективні  форми  роботи  з  гуртківцями.

Одним  з  пріоритетних  напрямків   діяльності  СЮТ  визначено  створення  комфортного  виховного   середовища  в  гуртках, де  враховуються  інтереси  і  запити  всіх  учасників  навчально-виховного  процесу  та  забезпечення  опти-мальних  умов  навчання  і  виховання  учнівської  молоді.

Пріоритетними  формами  організації  навчання  в  гуртках  були  такі  форми  роботи, які  сприяли  самостійній, дослідницькій, творчій  діяльності  гуртківців, підготовки  їх  до  активної  діяльності.

3

Аналіз  освітньо- кваліфікаційного  забезпечення  освітньої  діяльності  закладу:

Кількість

педпраців-ників

 

З  них  за  освітою

 У тому  числі мають освіту Стаж роботи в позашкільному закладі розряд Мають нагороди

(Грамоти)

вища Сер.спец. Сер. Педагог-гічну іншу до 3-х

років

до 5ти

років

 

7

 

6

 

 

 

1

 

5

 

2

 

 

10 –4

9 – 1

8 – 1

7 – 1

     4

Педагогічні працівники   постійно  підвщують  свій  рівень  професійної  майстерності.  Керівники  гуртків  приймають  участь  в  роботі  районного  методичного  об’єднання  керівників  гуртків  ПНЗ, обласного  методичного   об’єднання  керівників  гуртків   відповідних  профілів. Керівники  гуртків  СЮТ  приймають участь  в  обласному  конкурсі  методичних  розробок  педагогічних  працівників  позашкільних  навчальних  закладів. Конкурс  виявив  найбільш  творчо  обдарованих  педагогічних   працівників, сприяв  їх  самореалізації  та  стимулюванню  подальшої  творчої  педагогічної  діяльності. Призерами  обласного   конкурсу  методичних  розробок  та  розробок  гурткових  занять  серед  педагогічних  працівників  ПНЗ   в  2015-2016 н.р. стали:

Пащук Ганна Степанівна  керівник  гуртка   ПТМ                            ІІ місце.

Рижок Юрій Володимирович  керівник судно модельного  гуртка    І місце

Баран  Богдан  Іваноаич – керівник  радіотехнічного  гуртка          І  місце;

Бедь Ігор Омелянович – керівник автомодельного гуртка                ІІ місце

Педагогічний  колектив  позашкільного  навчального  закладу    науково- технічного  напряму  знаходяться  у  постійному  пошуку  нових  форм  та  прийомів  роботи, які  сприяють  зростанню  творчого  потенціалу  дітей, їх  професійному  самовизначенню

4

Більшість  гуртківців  приймають  участь  в  різноманітних  конкурсах, змаганнях, фестивалях, виставках. Найбільш  результативно  працювали  гуртки:

радіотехнічний (керівник  Баран Б.І.), ракетомодельний  (керівник Куліш В.Я.),  судно модельний (керівник Рижок Ю.В.) .зросла  результативність  роботи  гуртка  «Народна  творчість» (кер.Федчун І.С.).  Проте, керівникам  гуртків  «Народна  творчість»  Федчун І.С   та  «Початкове  технічне  моделювання»  Пащук  Г.С. слід  звернути  увагу  на   більш  широке  залучення  дітей  до  участі  в  масових  заходах. Тоді ,відповідно ,зросте результативність роботи  гуртка.

В  своїй  роботі  керівники  гуртків  використовують  різноманітні  форми  та  методи  гурткової  роботи. Найчастіше  використовуються  проблемно – пошу-ковий  метод  роботи.      Однією  з  педагогічних  технологій, яка  спрямована  на  покращення  та  розвиток  творчих  здібностей, є метод  творчих  проектів  або  проектно-технологічний метод.  Ці  методи   найчастіше  використовується  в  гуртках  технічного спрямування (радіотехнічний, ракетомодельний, автомодельний, судно модельний). Про  це  свідчить  результативність  роботи  цих  гуртків.         Участь  гуртківців  СЮТ  в  районних, обласних та  Всеукраїнських                          масових  заходах  та  їхня  результативність за 2015-2016 н.р. 

назвагуртка Районні змаганні Обласні  змагання Всеукраїнські  змагання
участь Резуль-тат участь Резуль-тат участь Резуль-тат
Ракетомодель-нийКуліш В.Я. *змагання з раке-томодельного спорту  * космічні фантазії *виставка-конкурс          поч..техн.мод.  *вист.-конкурсНаш пошук і творчі-сть—тобі,Україно ІІІ заг.к.ІІІ, ІІІ, ІІІ       І, ІІ, ІІ, ІІ      І            І, І, І, І  ІІ            *виставка-конкурс  поч..технічне .модел.      ІІ
РадіотехнічнийБаран Б.І.       *конкурс науково-дос-ліднихробіт спільно з МАН         І *конкурс науково-дос-ліднихробіт (ОМАН) *конкурс енергозберігаючих технологій *конкурс  радіокон-струювання  та прила-добудування *вист.-конкурсНаш пошук і творчі-сть—тобі,Україно *Конкурс методичних розробок   *виставка-конкурс«Знай і люби свій край» *Космічні фантазії  *виставка-конкурс«Техніка майбутнього» *виставка-конкурс  поч..технічне .модел.   ІІІ         ІІІ             І         І, І          І             І    І, І, І         ІІ   *міжнародний  укр..-литовський конкурс малюнків «Здай кров заради життя» *конкурс малюнків «НОК України -25 років»  *вист.-конкурсНаш пошук і творчі-сть—тобі,Україно  *виставка-конкурс  поч..технічне .модел.        ІІІ. ІІІ   ІІ
Судно модельнийРижок Ю.В. *виставка.-конкурсНаш пошук і творчість—тобі,Україно! *виставка-конкурс  поч..технічне .модел. *Конкурс методичних розробок *судно модельні      змагання    І, ІІ                І , ІІ       І      ІІІ  .  *вист.-конкурсНаш пошук і творчі-сть—тобі,Україно     *виставка-конкурс  поч..технічне .модел.      ІІ      ІІІ
АвтомодельнийБедь І.О. *виставка-конкурс поч..техн.мод. *вист.-конкурсНаш пошук і творчі-сть—тобі,Україно  * Кубок області з авто-трасового спорту *Конкурс методичних розробок     ІІ      ІІІ, ІІІ              ІІ            *виставка-конкурс  поч..технічне .модел.     ІІІ
Народні промислиФедчун І.С. *Квітковий вернісаж  *виставка-конкурс«Природа і фантазія»      ІІ  *Конкурс методичних розробок *виставка-конкурс поч..техн.мод. *виставка-конкурс«Знай і люби свій край» *виставка-конкурс«Різдвяна шопка» *конкурс «Космічні фантазії»      ІІ, ІІ              ІІ   ІІІ        *виставка-конкурс  поч..технічне .модел.      ІІ    
Початкове технічне моделювання Пащук Г.С.  *Квітковий вернісаж   *виставка-конкурс«Природа і фантазія»               ІІ, ІІІ            *виставка-конкурс  «Різдвяна шопка»  *виставка-конкурс     поч..техн.мод. *Конкурс методичних       розробок *змагання  з ПТМ    ІІ, ІІ         ІІІ          ІІ         .*виставка-конкурс  поч..технічне .модел.      ІІІ
Художнє  різьбленняКушнір І.О.    *виставка-конкурс«Знай і люби свій край»       ІІ

 

Для  порівняння: результативність роботи  СЮТ  за  три  останні  роки

 

Навчальні роки  Районні заходи Обласні заходи Всеукраїнські заходи
     2013 – 2014              9             38              10
     2014 – 2015              7             31              5
     2015 – 2016               5             43               9

 

Виходячи  з  цього, діяльність  Сокальської  СЮТ  у  2016 – 2017 навчально-

му  році  буде  спрямована  на  удосконалення  інструктивно-методичної    та  масової  роботи  серед  учнів  шкіл  району, розширення  мережі  гуртків  тех.-нічної  творчості, які  працюють  на  базі  шкіл  району.

Педколектив  Сокальської  СЮТ  ставить  перед  собою  у  новому  навчаль-ному  році  такі  завдання:

 • надавати всебічну  методичну  допомогу  керівникам  технічних  гуртків  при    школах, позашкільних  закладах;
 • активізувати суспільно-корисну  діяльність  технічних  гуртків;
 • розширювати   мережу  гуртків  і  практикувати  проведення  масових  заходів  з  технічної  творчості в  школах  району, пропагувати  технічні  знання;

7

 • підвищувати роль  гуртків  у  свідомому  виборі  професії, професійній  орієнтації  учнів;
 • вивчення, узагальнення та  розповсюдження  передового  досвіду  гурткової  роботи  у  школах  та  позашкільних  закладах, обмін  досвідом  по  організації  діяльності  з  технічної  творчості.
 • підвищення педагогічної  майстерності    працівників  установи;
 • залучення  дітей  з  малозабезпечених  та  неблагополучних  сімей, дітей  схильних  до  правопорушень  до  занять  в  гуртках  з  метою  формування  всебічно  розвиненої  особистості;
 • зосередити увагу  керівників  гуртків  на  збільшенні  кількості  вихованців  в  гуртках, збереження  контингенту  гуртківців  протягом  року;
  • продовжувати роботу  щодо  проведення  заходів   по пропаганді    та  популяризації    здорового  способу  життя  серед  дітей  і  молоді;
  • залучати гуртківців  до  участі в  масових  заходах  патріотичного  спрямування;

8

   І. Організаційно-педагогічні  умови  для  позашкільного

                                  навчання  і   виховання

з/п

 

Зміст  роботи

 

Дата проведення

 

Відпові-

дальні

Форма узагальню-ючих доку-ментів, ма-теріалів
1. Участь  педагогів:
1.1 ·        у серпневій конференції  вчителів серпень директор наказ
1.2 ·        медичному  огляді серпень директор наказ
1.3 ·        організаційній роботі щодо залучення дітей і підлітків до навчання в гуртках вересень директор наказ
1.4 ·        зустрічі з учителями, класними керів-никами вересень керівники гуртків наказ
1.5 ·        день  відкритих дверей  в  СЮТ вересень керівники гуртків сценарій
1.6 ·        складання списків гуртківців вересень керівники гуртків списки
1.7 ·        укладання   плану  роботи  гуртка вересень керівники гуртків плани
2.  Погодження  з  педколективом  розкладу занять  гуртків та  його затвердження вересень директор розклад
3. Інструктаж педагогів та інших працівни-ків, гуртківців щодо дотримання  ними правил техніки безпеки, внутрішнього розпорядку, санітарно-гігієнічних умов, режиму роботи закладу вересень директор Журнал інструктажу
4. Оформлення в  кожному  гуртку журналу інструктажу з техніки безпеки під час гурткових занять, проведенні масових заходів вересень  Керівники гуртків Журнали інструктажу
5. Вивчення стану готовності лабораторій  і кабінетів до нового навчального року серпень Директор

методист

наказ
6. Внесення корективів в річний план роботи   закладу вересень Директор

методист

План роботи
7. Затвердження  мережі гуртків  та груп вересень директор наказ
8. Організація бесід на тему попередження правопорушень та шкідливих звичок Прот. Року  Керівники гуртків Матеріали бесід
9. Оформлення в  кожному  гуртку журна-лу реєстрації  бесід з питань профілакти-ки алкоголізму,тютюнопаління, наркома-нії вересень Керівники гуртків журнали

9

ІІ. Організаційні  форми  безперервного  вдосконалення  фахової  освіти  керівників  гуртків, підвищення  їхньої  компетентності

п/п

 

Зміст  роботи

Термін виконання     Хто

готує

Форма

узагальню-ючого документа

відмітка про вико-нання
1. Забезпечити  умови для постій-ного зростання рівня педагогіч-ної  майстерності, компетентно-сті  керівників гуртків  

постійно

Директор

методист

   
2. Створити  відповідну  методич-ну  базу  для  проведення  мето-дичної  роботи  з  керівниками  гуртків, постійно  оновлювати методичний   кабінет  методич-ними  та  інформаційними  ма-теріалами серпень

вересень

 

методист

Методичні матеріали  
3. Забезпечити  участь  керівників гуртків  у  серпневому методич-ному об’єднанні педпрацівників ПНЗ. Серпень директор    
4.  Укладання  і  затвердження програми  гуртків  

вересень

методист  програми  
5. Надавати постійні консультації  керівникам гуртків щодо зміс-ту,форм і методів гурткової роботи  

постійно

 

методист

 
6 Підготувати тематичні папки з добіркою дидактичних матеріа-лів на допомогу керівнику гурт-ка. Постійно оновлювати їх.  

Постійно

Методист

кер.гурт-ків

 

дидактичні матеріали

 
 

8.

Організувати проведення від-критих   занять керівниками гуртків (згідно з графіком роботи районного МО)  

з жовтня

 

методист

 

розробки занять

 
 9. Спрямовувати  роботу  керівни-

ків гуртків на  розробку  ними

методичних розробок та наоч-

них  посібників по профілях

своїх  гуртків

Протягом

року

 

методист

 Методичні розробки  
10 Забезпечувати постійну самоос-вітню роботу педагогічних пра-цівників, допомагати їм в опра-цюванні нової педагогічної л-ри постійно методист  
11 Проводити презентації роботи гуртків та гуртківців у школах. вересень методист

керівникигуртків

 
12 Продовжувати впроваджувати в роботу гуртків  інтерактивні  форми  навчання протягом року методист методичні рекоменда-ції  
13 Залучити керівників гуртків до участі в обласному конкурсі:

n  на кращу методичну роз-робку

n  на кращий план-конспект гурткового заняття

до 10 травня методист методичні розробки  
14  Створити  фото-відео  презентації  гуртків   до 30

квітня

Керівники гуртків Презента-ційні

матеріали

 
15. .Поновлювати матеріали про роботу своїх гуртків на сайті закладу

 

Протягом року керівники гуртків матеріали на сайті  
16. Провести  творчі  звіти  гуртків

у школах, в яких навчаються гуртківці.

травень Методист

керівники

гуртків

 
17. Вивчити досвід роботи керівни-ків гуртків:

Куліша В.Я з питання «Розвиток творчих здібностей дітей  в технічних гуртках»

Рижка Ю.В. з проблеми «Розвиток пізнавальної актив-ності вихованців на заняттях судно модельного гуртка»

до січня методист матеріали  
18. Організувати та провести твор-чі звіти керівників гуртків, які атестуються: Куліша В.Я. кер.ракетомодельного гуртка

Рижка Ю.В. кер.судномодельного гуртка

До 20 березня Куліш В.Я.

Рижок Ю.В.

Матеріали звіту  

 

11

                   ІІІ. Організаційна робота та масові заходи                                               

 

п/п

 

Назва заходу

   Дата

прове-дення

Місце

прове-дення

Відпові-

дальний за прове-

дення

Відмітка       про  вико-нання
1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

9.

 

 

 

 

Прийняти участь в районному конкурсі «Квітковий вернісаж»

 

Організувати і провести День відкритих дверей

 

Організувати і провести кон-курс на кращу  новорічну іграш-ку

 

Прийняти участь в районному конкурсі «Різдво 2016»

 

Організувати і провести районні змагання  з технічного моделю-вання  школярів молодшого віку

 

Провести показові запуски мо- делей  ракет

 

Організувати і провести район-ний конкурс «Космічні фантазії

 

Організувати і провести район-ний конкурс  дитячого  малюнка «Техніка  майбутнього»

 

Провести презентації роботи гуртків по  школах м.Сокаля, с.Поториця, Забужжя, Жвирка

вересень

 

 

вересень

 

 

грудень

 

 

 

грудень

 

 

березень

 

 

квітень

 

лютий

 

лютий

 

 

вересень

СШ№4

 

 

СЮТ

 

 

СЮТ

 

 

 

СШ№4

 

 

СЮТ

 

 

 

Стадіон

 

 

СЮТ

 

 

СЮТ

 

 

 

 

школи

Пащук Г.С.

Федчун І.С.

 

директор

методист

 

методист

Пащук Г.С.

 

 

методист

керівники гуртків

 

методист

Пащук Г.С.

 

Куліш В.Я.

 

 

методист

директор

 

Методист

керівники

гуртків

 

методист

кер.гуртків

12

 

 

 

11

 

 

12

 

13

 

14

 

15

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

19

 

20

 

21.

 

22.

 

23.

 

Прийняти участь в обласних заходах :

 

— змаганнях з  початкового технічного моделювання

 

— конкурсі з радіоелектроніки

 

— конкурсі «Космічні фантазії»

 

— фотоконкурсі «Моя Україна»

 

— змаганнях з  судномодель-ного спорту

 

–змаганнях з ракетомодельно-го спорту

 

–конкурсі-виставці «Наш по-шук і творчість тобі,-Україно»

 

— виставці-конкурсі декоратив-но-ужиткового мистецтва «Люби і знай свій рідний край»

 

— конкурсі  на кращу методич-ну розробку

 

— змагання з трасового автомо-делювання (1-й тур)

 

— змагання з трасового автомо-делювання (2-й тур)

 

— змагання з трасового автомо-делювання на Кубок області

 

«Різдвяна шопка» (1-й етап виставки-конкурсу ПТМ)

 

 

 

 

 

березень

 

 

березень

 

лютий

 

листопад

 

квітень

 

 

квітень

 

 

травень

 

 

травень

 

 

травень

 

лютий

 

березень

 

листопад

 

грудень

 

 

 

Львів

 

 

Львів

 

Львів

 

Львів

 

Червоно-град

 

Львів

 

 

Львів

 

 

Львів

 

 

Львів

 

Стрий

 

Львів

 

Львів

 

Львів

 

 

 

 

Пащук Г.С.

 

 

Баран Б.І.

 

методист

 

методист

 

Рижок Ю.В.

 

 

Куліш В.Я

 

 

методист.

Керівники гуртків

методист

керівники гуртків

 

методист

кер.гуртків

 

Бедь І.О.

 

Бедь І.О.

 

Бедь І.О.

 

Методист

Кер.гуртків

 

                                                       13

24

 

 

 

25

 

 

26.

 

 

 — «Свято майстрів» ( 2-й етап облас

ної  виставки-конкурсу з початко-вого технічного моделювання)

 

— Конкурс  малюнків для молодших

школярів  «Техніка майбутнього»

 

— Конкурс винахідників та раціоналізаторів «ЕРГО-ОПТІМА»

квітень

 

 

 

березень

 

 

січень

 

 

Львів

 

 

 

Львів

 

 

Львів

 

 

 Методист

керівники гуртків

 

методист

 

 

Баран Б.І.

 

 

14

          ІV. УПРАВЛІННЯ   ПОЗАШКІЛЬНИМ   ПЕДАГОГІЧНИМ    

                                             ПРОЦЕСОМ

п/п

 

Зміст  роботи

 

  Термін

 

виконання

  Місце

прове-

дення

  Відпові-

дальні

Відміт-ка про викона-ння
1. Педрада:

— Аналіз навчально-виховного про-

цесу, методичної, організаційно-ма-сової роботи,матеріально-технічного забезпечення діяльності  закладу за минулий рік  та завдання  педагогіч-ного  колективу щодо  забезпечення  ефективного навчання і виховання  гуртківців  у 2016-2017 н.р.

 

–обговорення і затвердження річно-

го плану роботи СЮТ на 2016 –

2017  навчальний  рік.

— програмне  забезпечення  гуртків

— різне

 

 

 

вересень

 

 

 

СЮТ

 

 

директор

методист

 
2. Педрада:

–підготовка до проведення масових

заходів з дитячої технічної творчо-

сті на весняно-літній період

 

–різне

 

 

січень

 

СЮТ

 

директор

методист

 
3. Педрада

— підсумки роботи СЮТ за навчаль-

ний рік

— про виконання  навчальних програм

— робота СЮТ на літній період

 

— різне

 

травень

 

СЮТ

 

директор

методист

 
4.

 

Систематично контролювати роботу гуртків СЮТ.

 

Протягом року

 

директор

методист

 

 
5. Контролювати  виконання  праців-никами СЮТ  правил  внутрішнього трудового розпорядку, безпеки життєдіяльності та охорони праці

 

 

постійно

 

директор

 
6. Перевірити  та  затвердити  плани гурткової  роботи:

на І-е півріччя

14 вересня 2016 року

на ІІ-е півріччя

30 грудня 2016 року

на період літніх канікул

26 травня 2017 року

 

директор

 

                                                         16

 

 1. V. Матеріально-технічне забезпечення  та

                                фінансово    господарська  робота

№ З/п  

Зміст  роботи

Термін виконан-ня Відпові-дальні Форма уза-гальню-ючих доку-ментів Відміт-ка про виконан

ня

1. Профілактичний    ремонт  приміщень липень серпень Директор

завгосп

   
2. Обладнання навчальних кабінетів До 15 серпня Директор кер.гуртків    
3. Упорядкування території серпень завгосп    
 4. Підготовка приміщень до опалювального сезону вересень Директор

завгосп

   
4. Організація роботи з дотримання працівниками і дітьми правил тех-ніки безпеки,санітарно-гігієнічних норм, правил внутрішнього розпо-рядку постійно директор Накази,

плани бесід

 
5. Контроль за витратами води, електроенергії постійно Директор

завгосп

 
6. Виконати роботи відповідно до вимог пожежної  безпеки:

–перевірити та випробувати пожежний  гідрант

 

серпень

 

директор

 
Провести енергозберігаючі захо-ди: продовжити заміну  ламп  роз-жарювання  в  системах  освіт-лення  приміщень  на  енергозбе-рігаючі лампи серпень Директор

завгосп

 
7. Аналіз актів перевірки готовності закладу до навчального року вересень директор Акт обсте-ження  
8. Провести  інвентаризацію матеріальних цінностей закладу листопад Директор

завгосп

Інвентари-заційні відомості  
Придбати двигуни для моделей ракет квітень Кер.гуртка  

 

 

17

Від admin

Залишити відповідь

You missed