Зміст
Вступ
…………………………………………………………………………………2
І. Організаційно-педагогічні умови для позашкільного навчання і виховання .
9
ІІ. Організаційні форми безперервного вдосконалення фахової освіти
керів-
ників гуртків, підвищення їхньої компетентності…………………………….
.10
ІІІ. Організаційна робота та масові заходи ……………………………… …
12
ІV. Управління позашкільним педагогічним процесом …………………….
15
V. Матеріально-технічне забезпечення та фінансово-господарська робота
16

1

Вступ.
У 2018 -2019 н.р. в Сокальській СЮТ працювало 8 гуртків (
ракетомодель-ний, радіотехнічний, технічний дизайн, судномодельний,
народна творчість, автомодельний, початкове технічне моделювання ,
цифрова фотографія).
Організовано роботу 26 груп, в яких займалося 360 дітей. В основному
гуртки відвідували учні Сокальських шкіл, сіл Забужжя, Жвирка,
Поториця.
Один гурток працював на базі Сокальської ЗШ І-ІІІ ст..№ 4 :
гурток «Початкове технічне моделювання» (кер.гуртка Пащук Ганна
Степанів-на) .
Навчально-виховний процес в цьому навчальному році було організовано
відповідно до навчального та річного плану навчального закладу.
Навчання здійснювалося диференційовано, відповідно до індивідуальних
можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, з урахуванням їх
віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я. В своїй роботі
педпрацівники використовують різноманітні організаційні форми: заняття,
лекція, індивіду-альні заняття, змагання, тренування, практична робота в
лабораторіях, екскурсії.
Основні напрямками роботи СЮТ:
Спортивно-технічний: ракетомоделювання
авто моделювання
судномоделювання
початкове технічне моделювання
радіотехнічний
художньо-технічний: технічний дизайн
народна творчість
цифрова фотографія
Найбільш популярними серед дітей є гуртки спортивно-технічного спря-
мування.
Всі керівники гуртків були забезпечені програмами рекомендованими
МОН України.
2

Педагогічний колектив спрямував свою роботу на виконання
навчального плану та навчальних програм, організації освітнього процесу
з гуртківцями, проведення районних масових заходів, забезпечення участі
вихованців гурт-ків та учнів шкіл району в різних етапах обласних та
Всеукраїнських огля-дах, виставках, конкурсах.
Робота станції юних техніків у 2018-2019 навчальному році була
направлена на реалізацію основних положень освітньої політики та
проб-лемного питання «Створення умов для розвитку й самореалізації
особис-тості в умовах використання нових педагогічних технологій»,
головною метою якого було створення сприятливих умов для
повноцінного та різнобічного розвитку дітей, становлення творчої
особистості, здатної до продуктивної праці, використовуючи нові і
ефективні форми роботи з гуртківцями.
Одним з пріоритетних напрямків діяльності СЮТ визначено
створення комфортного виховного середовища в гуртках, де
враховуються інтереси і запити всіх учасників освітнього процесу та
забезпечення оптимальних умов навчання і виховання учнівської молоді.
Пріоритетними формами організації навчання в гуртках були такі
форми роботи, які сприяли самостійній, дослідницькій, творчій діяльності
гуртківців, підготовки їх до активної діяльності.
Аналіз освітньо- кваліфікаційного забезпечення освітньої діяльності
закладу:
Кількість
педпраців
-ників

З них за освітою

У тому числі
мають освіту

Стаж роботи в
позашкільному
закладі

розря
д
Мають
нагороди
(Грамоти
)

вищ
а
Сер.спец
.

Сер. Педагог
-гічну

іншу до 3-х
років
до 5ти
років

8

7

1

6
2


12 –5
11– 0
10 –
2
9 – 1
4

Педагогічні працівники постійно підвщують свій рівень професійної
майстерності. Керівники гуртків приймають участь в роботі районного
методичного об’єднання керівників гуртків ЗПО, обласного методичного
об’єднання керівників гуртків відповідних профілів. Керівники гуртків
СЮТ приймають участь в обласному конкурсі методичних розробок
педагогічних працівників закладів позашкільної освіти. Конкурс виявив
найбільш творчо обдарованих педагогічних працівників, сприяв їх
самореалізації та стимулю-ванню подальшої творчої педагогічної
діяльності. Призерами обласного конкурсу методичних розробок та
розробок гурткових занять серед педаго-гічних працівників ЗПО в 2018-
2019 н.р. стали:
Пащук Ганна Степанівна керівник гуртка «ПТМ» ІІІ місце.
Рижок Юрій Володимирович керівник судно модельного гуртка ІІ місце
Баран Богдан Іваноаич – керівник радіотехнічного гуртка ІІ місце;
Михальов В.О. – керівник гуртка Цифрова фотографія ІІ місце
Федчун І.С. – керівник гуртка «Народна творчість» ІІІ місце
Бедь І.О. – керівник автомодельного гуртка ІІІ місце
Педагогічний колектив позашкільного навчального закладу науково-
технічного напряму знаходяться у постійному пошуку нових форм та
прийомів роботи, які сприяють зростанню творчого потенціалу дітей, їх
професійному самовизначенню
Більшість гуртківців приймають участь в різноманітних конкурсах,
змаганнях, фестивалях, виставках. Найбільш результативно працювали
гуртки:
радіотехнічний (керівник Баран Б.І.), ракетомодельний (керівник Куліш
В.Я.), судно модельний (керівник Рижок Ю.В.) , початкове технічне
моделювання (керівник Пащук Г.С.).Зросла результативність роботи
автомодельного гуртка (кер.Бедь І.О..). Проте, керівникам гуртків
«Народна творчість» (кер.гуртка Федчун І.С) та автомодельного
(кер.гуртка Бедь І.О.) слід звернути увагу на більш широке залучення
дітей до участі в масових заходах. Тоді ,відповідно ,зросте
результативність роботи гуртка. В своїй роботі керівники гуртків
використовують різноманітні форми та методи
4

гурткової роботи. Найчастіше використовуються проблемно – пошуковий
метод роботи.
Однією з педагогічних технологій, яка спрямована на покращення та
розвиток творчих здібностей, є метод творчих проектів або проектно-
техно-логічний метод. Ці методи найчастіше використовується в гуртках
техніч-ного спрямування (радіотехнічний, ракетомодельний, автомодельний,
судно модельний). Про це свідчить результативність роботи цих гуртків.
Участь гуртківців СЮТ в районних, обласних та Всеукраїнських
масових заходах та їхня результативність за 2018-2019 н.р.
назва
гуртка

Районні змаганні Обласні змагання Всеукраїнські змагання
участь Резуль-
тат

участь Резуль-
тат

участь Резуль-
тат

Ракетомодель-
ний
Куліш В.Я.

*змагання з раке-томодельного
спорту

 • космічні фантазії
  *виставка-конкурс
  поч..техн.мод.
  *вист.-конкурс
  Наш пошук і творчі-
  сть—тобі,Україно

ІІІ(заг.ком)
ІІІ, ІІІ, ІІІ,
ІІ
І, ІІ, ІІ
І, ІІ, ІІ
І, І, І, І, І, І

*вист.-конкурс
Наш пошук і
творчі-
сть—тобі,Україно
ІІІ

Радіотехнічний
Баран Б.І.

*конкурс енергозберігаючих
технологій
*конкурс радіокон-
струювання та прила-
добудування
*вист.-конкурс
Наш пошук і творчі-
сть—тобі,Україно
*Конкурс методичних
розробок
*виставка-конкурс
«Знай і люби свій край»
*Космічні фантазії
*виставка-конкурс
«Техніка майбутнього»
*виставка-конкурс
поч..технічне .модел.

*конкурс «Ось мій рідний
край, ось мій рідний дім»
*Всеукраїнський конкурс
плаката
«Я-Україна»

ІІІ, ІІІ

ІІ, ІІ, ІІІ
ІІ
+, +
І, ІІ
ІІ, ІІ, І, І
ІІІ, +

І

+, +

*Всеукраїнський
конкурс плаката
«Я-Україна»

лауреат

*Національний конкурс
малюнка «Мої космічні
канікули»
*обл..етап Всеукраїнсь-кого
конкурсу малюнків на
протипожежну та техногенну
тематику

+,+,+

+, +, +

Судно
модельний
Рижок Ю.В.

*Конкурс
«Право
людини на
цивілізований
туалет

І

*виставка.-конкурс
Наш пошук і творчість
—тобі,Україно!
*виставка-конкурс
поч..технічне .модел.
*Конкурс методичних
розробок
*судно модельні
змагання

 • Фотоконкурс «Моя
  Україно»
  *виставка-конкурс
  «Техніка майбутнього»
  *обл..етап Всеукраїнсь-кого
  конкурсу малюн-ків на
  протипожежну та техногенну
  тематику

І, І
ІІ,
ІІ

ІІІ, + +
І, І

+

.
*вист.-конкурс
Наш пошук і
творчі-
сть—тобі,Україно
ІІ

Автомодельний
Бедь І.О.

*виставка-конкурс
поч..техн.моделювання
*вист.-конкурс
Наш пошук і творчі-
сть—тобі,Україно
*Конкурс методичних
розробок
*Космічні фантазії
*виставка-конкурс
«Техніка майбутнього»

 • Фотоконкурс «Моя
  Україно»
  *виставка-конкурс
  «Різдвяна шопка»
  *виставка-конкурс
  «Знай і люби свій край»

+
ІІІ
ІІІ

І
ІІ, + + +
ІІІ
ІІІ, +, +

Народні
промисли
Федчун І.С.

*Конкурс методичних
розробок
*виставка-конкурс
«Знай і люби свій край»
*виставка-конкурс
«Різдвяна шопка»

ІІІ

+, +, +, +

 • + + + + +
  +

*конкурс «Космічні фантазії»
*обл..етап Всеукраїнсь-кого
конкурсу малюн-ків на
протипожежну та техногенну
тематику

І, І, ІІ
+

Початкове
технічне
моделювання
Пащук Г.С.

*виставка-конкурс
«Різдвяна шопка»
*виставка-конкурс
поч..техн.мод.
*Конкурс методичних
розробок
*змагання з ПТМ

 • Фотоконкурс «Моя
  Україно»
  *виставка-конкурс
  «Техніка майбутнього»
  *Акція «Первоцвіти просять
  захисту»
  *Національний конкурс
  малюнка «Мої космічні
  канікули»

ІІІ, ІІ, ІІІ,
ІІ. + + +
ІІІ, ІІІ
ІІІ
ІІІ, ІІІ
ІІІ, + +

ІІ
ІІІ, +
+

Цифрова
фотографія
Михальов В.О.

 • Фотоконкурс «Моя

Україно»

*Конкурс методичних
розробок
*Обл.етап Всеукраїнсь-кого
конкурсу «В об’єктиві
натураліста»
*конкурс «Ось мій рідний
край, ось мій рідний дім»
*Космічні фантазії
*конкурс «Ось мій рідний
край, ось мій рідний дім»

І, ІІІ, ІІ,
ІІ, ІІ, + + +

 • + + + + +
 • + +
  ІІ
  ІІІ, ІІІ

+
+, +, +, +
+

 • Фотоконкурс
  «Моя
  Україно»

І

 • участь в масовому заході

Для порівняння: результативність роботи СЮТ за три останні роки
Навчальні роки Районні заходи Обласні заходи Всеукраїнські
заходи
2016 – 2017 6 60 6
2017 – 2018 1 62 8
2018 – 2019 1 70 4
Педколектив Сокальської СЮТ ставить перед собою у новому навчаль-
ному році такі завдання:

 надавати всебічну методичну допомогу керівникам технічних гуртків
при школах, позашкільних закладах;
 активізувати суспільно-корисну діяльність технічних гуртків;
 розширювати мережу гуртків і практикувати проведення масових
заходів з технічної творчості в школах району, пропагувати технічні
знання;
 підвищувати роль гуртків у свідомому виборі професії, професійній
орієнтації учнів;
 вивчення, узагальнення та розповсюдження передового досвіду
гурткової роботи у школах та позашкільних закладах, обмін
досвідом по організації діяльності з технічної творчості.
 підвищення педагогічної майстерності працівників установи;
 залучення дітей з малозабезпечених та неблагополучних сімей, дітей
схильних до правопорушень до занять в гуртках з метою
формування всебічно розвиненої особистості;
 зосередити увагу керівників гуртків на збільшенні кількості
вихованців в гуртках, збереження контингенту гуртківців протягом
року;
 продовжувати роботу щодо проведення заходів по пропаганді та
популяризації здорового способу життя серед дітей і молоді;
 залучати гуртківців до участі в масових заходах патріотичного
спрямування;
 впроваджувати STEM – освіту в навчальному закладі;

8

І. Організаційно-педагогічні умови для позашкільного
навчання і виховання

з/п
Зміст роботи Дата
проведення

Відпові-
дальні

Форма
узагальню-
ючих доку-
ментів, ма-
теріалів

 1. Участь педагогів:
  1.1  у серпневій конференції вчителів серпень директор наказ
  1.2  медичному огляді серпень директор наказ
  1.3  організаційній роботі щодо залучення
  дітей і підлітків до навчання в гуртках

вересень директор наказ

1.4  зустрічі з учителями, класними керів-
никами, батьками

вересень керівники
гуртків
1.5  день відкритих дверей в СЮТ вересень керівники
гуртків

наказ

1.6  складання списків гуртківців вересень керівники
гуртків

списки

1.7  укладання плану роботи гуртка вересень керівники
гуртків

плани

 1. Погодження з педколективом розкладу
  занять гуртків та його затвердження

вересень директор розклад

 1. Інструктаж педагогів та інших працівни-
  ків, гуртківців щодо дотримання ними
  правил техніки безпеки, внутрішнього
  розпорядку, санітарно-гігієнічних умов,
  режиму роботи закладу

вересень директор Журнал
інструктаж
у

 1. Оформлення в кожному гуртку
  журналу інструктажу з техніки безпеки
  під час гурткових занять, проведенні
  масових заходів

вересень Керівники
гуртків

Журнали
інструктаж
у

 1. Вивчення стану готовності лабораторій і
  кабінетів до нового навчального року

серпень Директор
методист

наказ

 1. Внесення корективів в річний план
  роботи закладу

вересень Директор
методист

План
роботи

 1. Затвердження мережі гуртків та груп вересень директор наказ
 2. Організація бесід на тему попередження
  правопорушень та шкідливих звичок

прот. року Керівники
гуртків

Матеріали
бесід

 1. Оформлення в кожному гуртку журна-
  лу реєстрації бесід з питань профілакти-
  ки алкоголізму,тютюнопаління, наркома-
  нії

вересень Керівники
гуртків

журнали

9

ІІ. Організаційні форми безперервного вдосконалення
фахової освіти керівників гуртків, підвищення їхньої
компетентності

п/
п
Зміст роботи

Термін
виконанн
я

Хто
готує

Форма
узагальню-
ючого
документа

відмітка
про
вико-
нання

 1. Забезпечити умови для постій-
  ного зростання рівня педагогіч-
  ної майстерності, компетентно-
  сті керівників гуртків

постійно

Директор
методист

 1. Створити відповідну методич-
  ну базу для проведення мето-
  дичної роботи з керівниками
  гуртків, постійно оновлювати
  методичний кабінет методич-
  ними та інформаційними ма-
  теріалами

серпень
вересень

методист

Методичні
матеріали

 1. Забезпечити участь керівників
  гуртків у серпневому методич-
  ному об’єднанні педпрацівників
  ЗПО.

Серпень директор

 1. Укладання і затвердження
  програми гуртків

вересень

методист програми

 1. Надавати постійні консультації
  керівникам гуртків щодо зміс-
  ту,форм і методів гурткової
  роботи

постійно

методист

6 Підготувати тематичні папки з
добіркою дидактичних матеріа-
лів на допомогу керівнику гурт-
ка. Постійно оновлювати їх.

Постійно

Методист
кер.гурт-
ків

дидактичні
матеріали

8.
Організувати проведення від-
критих занять керівниками
гуртків (згідно з графіком
роботи районного МО)

з жовтня

методист розробки
занять

 1. Спрямовувати роботу керівни-
  ків гуртків на розробку ними
  методичних розробок та наоч-
  них посібників по профілях
  своїх гуртків

Протягом
року методист

Методичні
розробки

10 Забезпечувати постійну самоос-
вітню роботу педагогічних пра-
цівників, допомагати їм в опра-
цюванні нової педагогічної л-ри

постійно методист

11 Проводити презентації роботи
гуртків та гуртківців у школах.

вересень методист
керівникиг

уртків

12 Продовжувати впроваджувати в
роботу гуртків інтерактивні
форми навчання

протягом
року

методист методичні
рекоменда-
ції

13 Залучити керівників гуртків до
участі в обласному конкурсі:
 на кращу методичну роз-
робку
 на кращий план-конспект
гурткового заняття

до 10
травня

методист методичні
розробки

14 Створити фото-відео
презентації гуртків

до 30
квітня

Керівники
гуртків

Презента-
ційні
матеріали

15
.
.Поновлювати матеріали про
роботу своїх гуртків на сайті
закладу

Протягом
року

керівники
гуртків

матеріали
на сайті

16
.
Провести творчі звіти гуртків
у школах, в яких навчаються
гуртківці.

травень Методист
керівники
гуртків

17 Впроваджувати STEM-освіту
в роботу гуртків

Протягом
року

Методист
Керівники
гуртків

матеріали

11
ІІІ. Організаційна робота та масові заходи


п/п Назва заходу

Дата
прове-
дення

Місце
прове-
дення

Відпові-
дальний за
прове-
дення

Відміт
ка
про
вико-
нання

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
Прийняти участь в районному
конкурсі «Квітковий вернісаж»
Організувати і провести День
відкритих дверей
Організувати і провести кон-
курс на кращу новорічну іграш-
ку
Організувати і провести районні
змагання з технічного моделю-
вання школярів молодшого віку
Провести показові запуски мо-
делей ракет
Організувати і провести район-
ний конкурс «Космічні фантазії
Організувати і провести район-
ний конкурс дитячого малюнка
«Техніка майбутнього»

Провести презентації роботи
гуртків по школах м.Сокаля,
с.Поториця, Забужжя, Жвирка

вересень

вересень

грудень

березень

квітень

лютий

лютий

вересень

СШ№4

СЮТ

СЮТ

СЮТ

Стадіон

СЮТ

СЮТ

школи

Пащук Г.С.
Федчун І.С.
директор
методист
методист
Пащук Г.С.

методист
Пащук Г.С.

Куліш В.Я.

методист
директор
Методист
керівники
гуртків
методист
кер.гуртків

12

11
Прийняти участь в обласних
заходах :
— змаганнях з початкового березень

Львів

Пащук Г.С.

12
13
14
15

16

17

18

19

20

21.

22.

23.
технічного моделювання
— конкурсі з радіоелектроніки
— конкурсі «Космічні фантазії»
— фотоконкурсі «Моя Україна»
— змаганнях з судномодель-
ного спорту
–змаганнях з ракетомодельно-
го спорту
–конкурсі-виставці «Наш по-
шук і творчість тобі,-Україно»
— виставці-конкурсі декоратив-
но-ужиткового мистецтва
«Люби і знай свій рідний край»
— конкурсі на кращу методич-
ну розробку
— змагання з трасового автомо-
делювання (1-й тур)
— змагання з трасового автомо-
делювання (2-й тур)
— змагання з трасового автомо-
делювання на Кубок області
«Різдвяна шопка» (1-й етап
виставки-конкурсу ПТМ)

березень
лютий
листопад
квітень

квітень

травень

травень

травень

лютий

березень

листопад

грудень

Львів
Львів
Львів
Червоно-
град
Львів

Львів

Львів

Львів

Стрий

Львів

Львів

Львів

Баран Б.І.
методист
методист
Рижок Ю.В.

Куліш В.Я

методист.
Керівники
гуртків
методист
керівники
гуртків
методист
кер.гуртків

Бедь І.О.

Бедь І.О.

Бедь І.О.
Методист
Кер.гуртків

24

25

26.
— «Свято майстрів» ( 2-й етап облас
ної виставки-конкурсу з початко-
вого технічного моделювання)
— Конкурс малюнків для молодших
школярів «Техніка майбутнього»
— Конкурс з енергозберігаючих
технологій

квітень

березень

січень

Львів

Львів

Львів

Методист
керівники
гуртків
методист

Баран Б.І.

14
ІV. УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ

п/п Зміст роботи

Термін
виконання

Місце
прове-
дення

Відпові-
дальні

Відміт-
ка про
викона-
ння

 1. Педрада:
  — Аналіз освітнього процесу, мето-
  дичної, організаційно-масової робо-
  ти,матеріально-технічного забезпечен-
  ня діяльності закладу за минулий рік
  та завдання педагогічного колективу
  щодо забезпечення ефективного
  навчання і виховання гуртківців у
  2019-2020 н.р.
  –обговорення і затвердження річно-
  го плану роботи СЮТ на 2019 –
  2020 навчальний рік.
  — програмне забезпечення гуртків
  — затвердження робочої документації
  — різне

вересень СЮТ

директор
методист

 1. Педрада:
  –підготовка до проведення масових
  заходів з дитячої технічної творчо-
  сті на весняно-літній період
  –різне

січень

СЮТ директор
методист

 1. Педрада
  — підсумки роботи СЮТ за навчаль-
  ний рік
  — про виконання навчальних програм
  — робота СЮТ на літній період
  — різне

травень СЮТ директор
методист

 1. Систематично контролювати роботу
  гуртків СЮТ.

Протягом
року

директор
методист

 1. Контролювати виконання праців-
  никами СЮТ правил внутрішнього
  трудового розпорядку, безпеки
  життєдіяльності та охорони праці

постійно директор

 1. Перевірити та затвердити плани
  гурткової роботи:
  на І-е півріччя
  на ІІ-е півріччя
  на період літніх канікул

15 вересня
29 грудня
29 травня
2020р.

директор

V. Матеріально-технічне забезпечення та
фінансово господарська робота

З/п Зміст роботи

Термін
виконан-
ня

Відпові-
дальні

Форма уза-
гальню-
ючих доку-

Відміт-
ка про
виконан

ментів ня

 1. Профілактичний ремонт
  приміщень

липень
серпень

Директор
завгосп

 1. Обладнання навчальних кабінетів До 15
  серпня

Директор
кер.гуртків

 1. Упорядкування території серпень завгосп
 2. Підготовка приміщень до
  опалювального сезону

вересень Директор
завгосп

 1. Організація роботи з дотримання
  працівниками і дітьми правил тех-
  ніки безпеки,санітарно-гігієнічних
  норм, правил внутрішнього розпо-
  рядку

постійно директор Накази,
плани
бесід

 1. Контроль за витратами води,
  електроенергії

постійно Директор
завгосп

 1. Виконати роботи відповідно до
  вимог пожежної безпеки:
  –перевірити та випробувати
  пожежний гідрант

серпень директор

Провести енергозберігаючі захо-
ди: продовжити заміну ламп роз-
жарювання в системах освіт-
лення приміщень на енергозбе-
рігаючі лампи

серпень Директор
завгосп

 1. Аналіз актів перевірки готовності
  закладу до навчального року

вересень директор Акт обсте-
ження

 1. Провести інвентаризацію
  матеріальних цінностей закладу

листопад Директор
завгосп

Інвентари-
заційні
відомості

Від admin

Залишити відповідь

You missed