«Погоджено»                                                                                 ЗАТВЕРДЖУЮ

  Рішенням педагогічної ради                                                Директор Сокальської СЮТ

  Протокол № 1 від 30.08.2021 р.                                 ___________ Куліш В.Я.

             План  роботи

     Сокальської  станції  юних  техніків  на    2021 – 2022 н.р.

                                                              Зміст

Вступ …………………………………………………………………………………2

І. Організаційно-педагогічні умови для позашкільного навчання і виховання    10

ІІ. Організаційні  форми безперервного вдосконалення  фахової  освіти  керів-

 ників  гуртків, підвищення  їхньої  компетентності……………………………. .12

ІІІ. Організаційна  робота  та  масові  заходи  ………………………………   …  14

ІV. Управління  позашкільним  педагогічним процесом …………………….      17

V. Матеріально-технічне забезпечення  та  фінансово-господарська  робота      19

                                                                1

Вступ. 

У  2020 -2021 н.р.  в  Сокальській  СЮТ  працювало  8  гуртків ( ракетомодель-ний, радіотехнічний, технічний дизайн, судномодельний, народна  творчість, автомодельний, початкове  технічне  моделювання , цифрова  фотографія).

  Організовано  роботу 26  груп, в  яких  займалося  360  дітей. В  основному  гуртки  відвідували  учні  Сокальських  шкіл, сіл  Забужжя,  Жвирка, Поториця.

Один    гурток  працював  на  базі  Сокальської    ЗШ І-ІІІ ст..№ 4 :Гурток  «Початкове  технічне  моделювання» (кер.гуртка  Пащук Ганна Степанівна) .

           Цей  навчальний  рік  був  не простий.  Навчальний  рік  проходив  не  зовсім  звичному  форматі. Традиційні  заняття  чергувалися  з  дистанційним  навчанням. Це  наклало  цілий  ряд  незручностей  в  роботі  з  дітьми.  Навчальні  програми  були  скореговані. На  дистанційному  навчанні  особливо  важко  бу-ло  виконувати  практичну  роботу. Все  це  створило  незручності  в  роботі  гуртків. Гуртківці  не  в  повній  мірі  змогли  підготуватися  до  масових  захо-дів. Цілий  ряд обласних  масових  заходів  було  скасовано  або  перенесено  на  біль  пізніший  період. Ті  масові  заходи ,які  відбулися, в  переважній  більшос-ті  відбувалися  в  режимі  онлайн. 

  Навчання   здійснювалося  диференційовано, відповідно  до  індивідуальних  можливостей, інтересів, нахилів, здібностей  вихованців, з  урахуванням  їх  віку, психофізичних  особливостей, стану  здоров’я, з  урахуванням  епідемічної  си-туації. В  своїй  роботі  педпрацівники  використовують  різноманітні  організа-ційні  форми: заняття, лекція, індивідуальні  заняття, змагання, тренування, практична  робота  в  лабораторіях, екскурсії  та  проведення  дистанційних навчальних  занять  з  урахуванням  своїх  технічних  можливостей  та  можли-востей  вихованців, враховуючи  їх  побажання.

                    Основні  напрямками  роботи  СЮТ:

Спортивно-технічний:  ракетомоделювання

                                        авто моделювання

                                        судномоделювання

                                        початкове  технічне  моделювання

                                                     2

                                        радіотехнічний

художньо-технічний:    технічний  дизайн

                                          народна  творчість 

                                          цифрова  фотографія                                          

Найбільш  популярними  серед  дітей  є  гуртки  спортивно-технічного  спря-мування.  

   Всі  керівники  гуртків  були  забезпечені  програмами  рекомендованими  МОН  України.

Педагогічний  колектив  спрямував  свою  роботу  на  виконання  навчального  плану  та  навчальних  програм, організації  освітнього  процесу  з  гуртківцями, проведення  районних  масових  заходів, забезпечення  участі  вихованців  гурт-ків  та  учнів  шкіл  району  в  різних  етапах  обласних  та  Всеукраїнських  огля-дах, виставках, конкурсах.

У  зв’язку  з  карантином, масові заходи, які  планувалися  організувати  і  провести   згідно  річного  плану  роботи, не  всі  були  виконані .

      Робота  станції  юних   техніків  у  2020-2021  навчальному  році  була  на-правлена  на  реалізацію  основних  положень  освітньої  політики  та  проблем-ного  питання «Створення  умов  для  розвитку  й  самореалізації  особистості  в  умовах  використання  нових  педагогічних  технологій», головною  метою  яко-го  було  створення  сприятливих  умов    для  повноцінного  та  різнобічного  розвитку  дітей, становлення  творчої  особистості, здатної  до  продуктивної  праці, використовуючи  нові  і  ефективні  форми  роботи  з  гуртківцями.

     Одним  з  пріоритетних  напрямків   діяльності  СЮТ  визначено  створення  комфортного  виховного   середовища  в  гуртках, де  враховуються  інтереси  і  запити  всіх  учасників  освітнього  процесу  та  забезпечення  оптимальних  умов  навчання  і  виховання  учнівської  молоді.

      Пріоритетними  формами  організації  навчання  в  гуртках  були  такі  форми  роботи, які  сприяли  самостійній, дослідницькій, творчій  діяльності  гуртківців, підготовки  їх  до  активної  діяльності.

                                                                     3

   Аналіз  освітньо- кваліфікаційного  забезпечення  освітньої  діяльності  закладу:

Кількістьпедпраців-ників        З  них  за  освітоюУ тому  числі мають освітуСтаж роботи в позашкільному закладірозрядМають нагороди(Грамоти)
вищаСер.спец.Сер.Педагог-гічнуіншудо 3-хроківдо 5тироків
     8  7
    
  1       6    2    —
  —
12 –5 10– 29 – 1    4

      Педагогічні працівники   постійно  підвщують  свій  рівень  професійної  майстерності.  Всі  педагогічні  працівники  залучені  до  участі  в  роботі  обласних  методичних  об’єднань, які  організовує  та  проводить  Львівський ОІППО  спільно з  Львівським ОЦНТТУМ. Підвищують  свою  педагогічну  майстерність  педпрацівники  СЮТ  на  різноманітних  вебінарах, які  організовує  і  проводить  Сокальський ЦПРПП. Педагогічні  працівники  проводили  майстер-класи  для  учнів  шкіл,які  вивчають  різні  види  мистецтва, слухачів  Сокальської  МАН,ділилися  досвідом  з  керівниками  гуртків ЗПО.     

 . Керівники  гуртків  СЮТ  приймають участь  в  обласному  конкурсі  методичних  розробок  педагогічних  працівників   закладів  позашкільної  освіти. Конкурс  виявив  найбільш  творчо  обдарованих  педагогічних   працівників, сприяв  їх  самореалізації  та  стимулюванню  подальшої  творчої  педагогічної  діяльності. Призерами  обласного   конкурсу  методичних  розробок  та  розробок  гурткових  занять  серед  педагогічних  працівників  ЗПО   в  2020-2021 н.р. стали: 

Пащук Ганна Степанівна  керівник гуртка «ПТМ»         ІІІ місце.

 Баран  Богдан  Іваноаич – керівник  радіотехнічного  гуртка          І  місце;

Федчун І.С. – керівник  гуртка  «Народна  творчість»                   ІІІ  місце

Рижок Юрій Володимирович – керівник судно модельного гуртка    ІІІ місце

Бедь Ігор Омелянович – керівник  автомодельного гуртка                ІІІ місце

Михальов Володимир Олександрович –керівник гуртка «Цифрова фотографія» ІІІ місце

       Михальов  Володимир  Олександрович, керівника гуртка «Цифрова фо-тографія»,  став  призером  (ІІІ місце) Всеукраїнського конкурсу  майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів  «Джерело твор-чості» за науково-технічним напрямом. Цей престижний конкурс, сприяв підвищенню престижності педагогічної професії, популяризації здобутків і поширенню кращого досвіду роботи, новітніх методик та прогресивних форм роботи педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів України.
У ІІІ етапі Всеукраїнського Конкурсу приймали участь 107 педагогів майже
із всіх регіонів України: за військово-патріотичним напрямом – 13,
дослідницько-експериментальним – 11, еколого-натуралістичним – 17,
 науково-технічним – 19, туристсько-краєзнавчим – 20, художньо-естетичним –
27 осіб.
Члени фахового журі оцінювали надіслані учасниками електронні порт фоліо,
в яких презентували власний досвід роботи, методичні технології з організації
роботи гуртка. Презентації засвідчили, що педагоги постійно знаходяться у
творчому пошуку інтерактивних сучасних і актуальних методів роботи.
Учасники конкурсу, на думку журі, продемонстрували велике значення
пошукової, дослідницької та експериментальної роботи для формування
інтелектуальних, практичних навичок, самоорганізації та самоконтролю.

     Педагогічний  колектив  позашкільного  навчального  закладу    науково- технічного  напряму  знаходяться  у  постійному  пошуку  нових  форм  та  прийомів  роботи, які  сприяють  зростанню  творчого  потенціалу  дітей, їх  професійному  самовизначенню.

     Більшість  гуртківців  приймають  участь  в  різноманітних  конкурсах, змаганнях, фестивалях, виставках. Найбільш  результативно  працювали  гуртки:

 «Цифрова фотографія» (кер.гуртка Михальов В.О.), радіотехнічний (керівник  Баран Б.І.), ракетомодельний  (керівник Куліш В.Я.),  судно модельний (керівник Рижок Ю.В.) , початкове  технічне  моделювання  (керівник  Пащук  Г.С.).Зросла  результативність  роботи   гуртка  «Народна творчість»  (кер.Федчун І.С…).  Проте, керівнику    автомодельного  гуртка (кер.гуртка Бедь І.О.)   слід  звернути  увагу  на   більш  широке  залучення  дітей  до  участі  в  масових  заходах. Тоді ,відповідно ,зросте результативність роботи  гуртка. В  своїй  роботі  керівники  гуртків  використовують  різноманітні  форми  та  методи   гурткової  роботи 

     Педагогічний  колектив  закладу  позашкільної  освіти   науково-технічного  напряму  знаходяться  у  постійному  пошуку  нових  форм  та  прийомів  роботи, 

                                                                5

які  сприяють  зростанню  творчого  потенціалу  дітей, їх  професійному  самовизначенню. . Одним з  таких  напрямків – це  вровадження  в  роботу  гуртків  STEM –освіти. Зокрема  це  проведення  STEM –тижня  та  «Тижня  інженерії». Це  забезпечує  набуття  вихованцями  техніко-технологічних  умінь  і  навичок, розширення  наукового  світогляду,  підготовку  до  активної  науково-дослідницької  роботи. Важливою  складовою  занять  технічних  гуртків  стає  створення  науково-пізнавальних  STEM-іграшок., які  розвивають  конструкторські  та  винахідницькі  навики, сприяють  кращому  розумінню  законів фізики.

         Участь  гуртківців  СЮТ  в  районних, обласних та  Всеукраїнських 

                         масових  заходах  та  їхня  результативність за 2020-2021 н.р.

назвагурткаРайонні змаганніОбласні  змаганняВсеукраїнські  змагання
участьРезуль-татучастьРезуль-татучастьРезуль-тат
Ракетомодель-нийКуліш В.Я. * космічні фантазії
*вист.-конкурсНаш пошук і творчі-сть—тобі,Україно
*ракето модельні змагання
 +,+,+ 
І,ІІ,ІІ

ІІ,ІІ,ІІІ,ІІІІІІ заг.ком
 *вист.-конкурсНаш пошук і творчі-сть—тобі,Україно       ІІІ
РадіотехнічнийБаран Б.І.   

  
 
 
  
      
      
 *конкурс енергозберігаючих технологій
*конкурс  радіокон-струювання  та прила-добудування *вист.-конкурсНаш пошук і творчі-сть—тобі,Україно
*Конкурс методичних розробок
  *виставка-конкурс«Знай і люби свій край»
*Космічні фантазії 
*виставка-конкурс«Техніка майбутнього»
*виставка-конкурс  поч..технічне .модел.

* Фотоконкурс «Моя        Україно»
       
  І,ІІІ 

     І

      +,+            +
І,ІІ, І, І,І, І,ІІІ,І,І,І
         
 +,+    ІІІ
  *Конкурс «Молоді авіатори України»
*Noosphere Spase Art Challenge«30 років космічної незалежності»
  
 
 
   

Судно модельнийРижок Ю.В.

    
      *виставка.-конкурсНаш пошук і творчість—тобі,Україно!
*виставка-конкурс  поч..технічне .модел.
*Конкурс методичних розробок
*Космічні фантазії 
* Фотоконкурс «Моя        Україно»
*виставка-конкурс«Техніка майбутнього»
      ІІІ
     ІІІ 

    +
 ІІІ, ІІІ, ІІ  +,+,+
 І,І
.              
    
АвтомодельнийБедь І.О.*виставка-конкурс поч..техн.моделювання *вист.-конкурсНаш пошук і творчі-сть—тобі,Україно
*Конкурс методичних розробок
*Космічні фантазії 
*виставка-конкурс«Техніка майбутнього»
* Фотоконкурс «Моя        Україно»
*виставка-конкурс  «Різдвяна шопка»
  *виставка-конкурс«Знай і люби свій край»
  
    ІІІ  +      ІІІ   
     ІІ,
  

 
 
 
 
    
Народні промислиФедчун І.С.         *Конкурс методичних розробок
*виставка-конкурс«Знай і люби свій край»
*виставка-конкурс«Різдвяна шопка»
*конкурс «Космічні фантазії»
*виставка-конкурс «Природа і фантазія
*виставка-конкурс «Новорічна експозиція»
 * Фотоконкурс «Моя        Україно»
  ІІІ
  ІІІ,+,+
  ІІ, І, І,ІІ

     +,+


      ІІІ,+

ІІІ,+,+

 

   
Початкове технічне моделювання
Пащук Г.С.
     
  
           
 
     +     
 
*виставка-конкурс  «Різдвяна шопка»
 *виставка-конкурс     поч..техн.мод.
*Конкурс методичних       розробок
**конкурс «Космічні фантазії» 
* Фотоконкурс «Моя        Україно»
*виставка-конкурс«Техніка майбутнього»
*виставка-конкурс «Знай  і люби свій край»
*виставка-конкурс «Новорічна експозиція» +
 ІІ,ІІІ,ІІІ 

     ІІІ

     ІІІ

    ІІІ,+
     ІІ      ІІІ,+
    ІІІ,+
* Фотоконкурс «Моя        Україно»

 

   ІІІ 
Цифрова фотографіяМихальов В.О.   * Фотоконкурс «Моя        Україно» 


* Фотовиставка до Дня       Соборності «Україна-це ми»

*Конкурс методичних розробок

*Космічні фантазії 
 *Фотоконкурс «Моя країна-Україна»


*Фотоконкурс «В об’єктиві натураліста»
*Джерело творчості «Керівник гуртка»
ІІ,ІІ, ІІІ,І, ІІ, ІІІ, ІІ+,+,+,+,+,+,+,+
      І     +,+,+

      ІІІ
ІІ,ІІ,І,ІІ,ІІІ,І ,ІІІ, І ,ІІІ+,+,+,+,+,+,+,+
     ІІ, +

       І
* Фотоконкурс «Моя        Україно»
* Фотовиставка до Дня   СоборностіУкраїна-це ми

 *Фотоконкурс «Моя країна-Україна»
«Джерело творчості» в номінації «Керівник керівник гуртка»
І, ІІІ, І  І

І, І, ІІ
  ІІІ

+    участь в масовому  заході

Подяка департаменту освіти і науки Львівської ОДА  – Михальов В.О.(конкурс до Дня Соборності)

Для  порівняння: результативність роботи  СЮТ  за  три  останні  роки

Навчальні рокиРайонні заходиОбласні заходиВсеукраїнські заходи
    2018 – 2019              1            70            4
    2019 – 2020            72              7
    2020 -2021            69              10

  Педколектив  Сокальської  СЮТ  ставить  перед  собою  у  новому  навчаль-ному  році  такі  завдання:

 • надавати  всебічну  методичну  допомогу  керівникам  технічних  гуртків  при    школах, позашкільних  закладах;
 • активізувати  суспільно-корисну  діяльність  технічних  гуртків;
 •  розширювати   мережу  гуртків  і  практикувати  проведення  масових  заходів  з  технічної  творчості в  школах  територіальної  громади, пропагувати  технічні  знання;
 • підвищувати  роль  гуртків  у  свідомому  виборі  професії, професійній  

орієнтації  учнів;

 • вивчення, узагальнення  та  розповсюдження  передового  досвіду  гурткової  роботи  у  школах  та  позашкільних  закладах, обмін  досвідом  по  організації  діяльності  з  технічної  творчості.
 • підвищення   педагогічної  майстерності    працівників  установи;
 •  залучення  дітей  з  малозабезпечених  та  неблагополучних  сімей, дітей  схильних  до  правопорушень  до  занять  в  гуртках  з  метою  формування  всебічно  розвиненої  особистості;
 • зосередити  увагу  керівників  гуртків  на  збільшенні  кількості  вихованців  в  гуртках, збереження  контингенту  гуртківців  протягом  року;
  • продовжувати  роботу  щодо  проведення  заходів   по пропаганді    та  популяризації    здорового  способу  життя  серед  дітей  і  молоді;
  • залучати  гуртківців  до  участі в  масових  заходах  патріотичного  спрямування;
  • впроваджувати  STEM – освіту  в  гуртках художньо-технічного напрямку
  •  розширити експериментальну дiяльнiсть у виглядi  реалізації  проектів  по всiх  напрямках  роботи  гурткiв .

                                                                    9

   І. Організаційно-педагогічні  умови  для  позашкільного 

                                  навчання  і   виховання

№з/п
          Зміст  роботи

Дата проведення

Відпові-дальні
Форма узагальню-ючих доку-ментів, ма-теріалів
1.Участь  педагогів:
1.1медичному  оглядіПісля закінчення карантинудиректорнаказ
1.2організаційній роботі щодо залучення дітей і підлітків до навчання в гурткахвересеньдиректорнаказ
1.3зустрічі з учителями, класними керів-никами, батькамивересенькерівники гуртків
1.4день  відкритих дверей  в  СЮТВересень(за відповід-них епідумовкерівники гуртківнаказ
1.5складання списків гуртківціввересенькерівники гуртківсписки
1.6укладання   плану  роботи  гурткавересенькерівники гуртківплани
2.Погодження  з  педколективом  розкладу занять  гуртків та  його затвердження вересеньдиректоррозклад
3.Інструктаж педагогів та інших працівни-ків, гуртківців щодо дотримання  ними правил техніки безпеки, внутрішнього розпорядку, санітарно-гігієнічних , дотримання обмежень задля запобігання поширенню хвороби COVID-19,режиму роботи закладувересеньдиректорЖурнал інструктажу
4.Оформлення в  кожному  гуртку журналу інструктажу з техніки безпеки під час гурткових занять, проведенні масових заходіввересеньКерівники гуртківЖурнали інструктажу
5.Вивчення стану готовності лабораторій  і кабінетів до нового навчального рокусерпеньДиректорметодистнаказ
6.Внесення корективів в річний план роботи   закладувересеньДиректорметодистПлан роботи
7.Затвердження  мережі гуртків  та групвересеньдиректорнаказ
8.Організація бесід на тему попередження правопорушень та шкідливих звичокпрот. РокуКерівники гуртківМатеріали бесід
9.Оформлення в  кожному  гуртку інформаційного куточку  з профілактики розповсюдження  корона вірусної хвороби  COVID-19вересеньКерівники гуртків
10.Оформлення в  кожному  гуртку журна-лу реєстрації  бесід з питань профілакти-ки алкоголізму,тютюнопаління, наркома-нії вересеньКерівники гуртківжурнали
11.Забезпечити організоване залучення гуртківців та учнів шкіл громади до участі у масових заходах за напрямками діяльності закладу.Протягом рокуКерівники гуртків
12Забезпечити інформаційно-методичний супровід закладів освіти громади щодо організації та проведення  масових заходів за напрямками діяльності закладуПротягом рокуМетодист

13
Забезпечити участь керівників гуртків в обласних семінарах-практикумах за напрямками діяльності.Протягом рокуМетодист
14Залучати до навчання дітей пільгових категорій: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського виховання, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімейПротягом рокуКерівники гуртків

                                                               11

ІІ. Організаційні  форми  безперервного  вдосконалення  фахової  освіти  керівників  гуртків, підвищення  їхньої  компетентності

№п/п
  Зміст  роботи
Термін виконання    Хто    готуєФормаузагальню-ючого документавідмітка про вико-нання
1.Забезпечити  умови для постій-ного зростання рівня педагогіч-ної  майстерності, компетентно-сті  керівників гуртків 
постійно
Директорметодист
2.Створити  відповідну  методич-ну  базу  для  проведення  мето-дичної  роботи  з  керівниками  гуртків, постійно  оновлювати методичний   кабінет  методич-ними  та  інформаційними  а-теріаламисерпеньвересень методистМетодичні матеріали
3.Укладання  і  затвердження програми  гуртків   вересеньметодистпрограми
4.Надавати постійні консультації  керівникам гуртків щодо зміс-ту,форм і методів гурткової роботи
постійно

методист
5Підготувати тематичні папки з добіркою дидактичних матеріа-лів на допомогу керівнику гурт-ка. Постійно оновлювати їх.
Постійно
Методисткер.гурт-ків
дидактичні матеріали
6.Спрямовувати  роботу  керівни-ків гуртків на  розробку  нимиметодичних розробок та наоч-них  посібників по профіляхсвоїх  гуртків Протягомроку
методист
Методичні розробки
7Забезпечувати постійну самоос-вітню роботу педагогічних пра-цівників, допомагати їм в опра-цюванні нової педагогічної л-рипостійнометодист
11Проводити презентації роботи гуртків та гуртківців у школах.(враховуючи епідемічну ситуацію) Вересеньметодисткерівники гуртків
12Продовжувати впроваджувати в роботу гуртків  інтерактивні  форми  навчанняпротягом рокуметодистметодичні рекоменда-ції
13Залучити керівників гуртків до участі в обласному конкурсі: на кращу методичну роз-робку на кращий план-конспект гурткового заняттядо 10 травняметодистметодичні розробки
14Створити  фото-відео  презентації  гуртків  до 30 квітняКерівники гуртківПрезента-ційні матеріали
15..Поновлювати матеріали про роботу своїх гуртків на сайті закладуПротягом рокукерівники гуртківматеріали на сайті
16.Провести  творчі  звіти  гуртківу школах, в яких навчаються гуртківці.ТравеньМетодисткерівникигуртків
17Впроваджувати  STEM-освітув роботу  гуртків художньо-технічного напрямкуПротягом рокуМетодистКерівники  гуртківматеріали
18Надати  методичні рекоменда-ції щодо навчання за допомо-гою дистанційних технологійВересеньжовтеньметодистМетодичні рекомендації
19Систематично знайомити педпрацівників з документами Міністерства освіти і науки України, Департаменту науки і освіти ЛОДА, відділу освіти Сокальської міської ради.постійнодиректор
20Опановувати Інтернет-ресурси, Інтернет-платформи для забезпечення онлайн-навчання.постійноКерівники гуртків

                                                            13

                   ІІІ. Організаційна робота та масові  заходи                                               

№п/п
     Назва заходу
  ДатапроведенняМісцепрове-денняВідпові-дальний за прове-денняВідмітка       про  вико-нання
1.2.

3.


4.

5.

6.

7.8.


9

10
Організувати для гуртківців  конкурс «Квітковий вернісаж»


Організувати і провести День відкритих дверей
Організувати і провести кон-курс на кращу  новорічну іграш-ку
Організувати і провести  змаган-ня  з технічного моделювання  школярів молодшого віку
Провести показові запуски мо- делей  ракет
Організувати і провести конкурс «Космічні фантазії
 Організувати і провести  конкурс  дитячого  малюнка «Техніка  майбутнього»
Провести презентації роботи гуртків по  школах м.Сокаля, с.Поториця, Забужжя, Жвирка(за сприятливих епідемічних умов)Організувати і провести «Інженерний тиждень»
Організувати і провести «STEM тиждень»
вересень(за сприятливих епідумов)

вересень(за сприятливих епідумов)
грудень(за сприятливих епідумов)
березень

квітень
лютий
лютий

вересень
лютий

    квітень
СШ№4СЮТ


СЮТ

СЮТ


стадіон

СЮТ

СЮТ


Школи


СЮТ


СЮТ
Пащук Г.СФедчун І.СметодистСиневська 
методисткер.гуртків
методист кер.гуртків

методистПащук Г.С.
Куліш В.Я

методисткер.гуртків
Методисткерівники гуртків
методисткер.гуртків

методист


методист

                                                                         14
11

12
13
14
15

16

17

18
19
20
21.
22.
23.
24
 Прийняти участь в обласних заходах :
— змаганнях з  початкового технічного моделювання
— конкурсі з радіоелектроніки — конкурсі «Космічні фантазії»
— фотоконкурсі «Моя Україна» 
— змаганнях з  судномодель-ного спорту
–змаганнях з ракетомодельно-го спорту
–конкурсі-виставці «Наш по-шук і творчість тобі,-Україно»
— виставці-конкурсі декоратив-но-ужиткового мистецтва «Люби і знай свій рідний край»
— конкурсі  на кращу методич-ну розробку
— змагання з трасового автомо-делювання (1-й тур)
— змагання з трасового автомо-делювання (2-й тур)
— змагання з трасового автомо-делювання на Кубок області
«Різдвяна шопка» (1-й етап виставки-конкурсу ПТМ)
— фотоконкурсі «Моя країна – Україна» 
березень

березень
лютий
листопад
квітень

квітень

травень

травень

травень
лютий
березень
листопад
грудень
 лютий
 
 Львів

Львів
Львів
Львів
Червоно-град
Львів 

Львів

Львів

Львів
Стрий
Львів 
Львів
Львів
Львів
  

Пащук Г.С.

Баран Б.І.
методист методист
Рижок Ю.В.

Куліш В.Я

методист.Керівники гуртківметодисткерівники гуртків
методисткер.гуртків Бедь І.О.
Бедь І.О.
Бедь І.О.
МетодистКер.гуртків
МетодистКер.гуртків

                                                                15

24


25

26.
27.
— «Свято майстрів» ( 2-й етап обласної  виставки-конкурсу з початко-вого технічного моделювання)
— Конкурс  малюнків для молодших    школярів  «Техніка майбутнього»
— Конкурс з енергозберігаючих технологій– олімпіада  з  робототехніки
квітень


березень

січень
березень
Львів


Львів

Львів
Львів
Методисткерівники гуртків 
методист

Баран Б.І.
 Баран Б.І.

                                                             16

               ІV. УПРАВЛІННЯ   ОСВІТНІМ    ПРОЦЕСОМ

№п/п
       Зміст  роботи
  Термін        виконанняМісце прове дення  Відпові-       дальніВідмітка про виконання
1.Педрада:– Аналіз  освітнього  процесу, мето-дичної, організаційно-масової робо-ти,матеріально-технічного забезпечен-ня діяльності  закладу за минулий рік  та завдання  педагогічного  колективу щодо  забезпечення  ефективного навчання і виховання  гуртківців  у 2021-2022 н.р. 
–обговорення і затвердження річно-   го плану роботи СЮТ на 2021 –    2022  навчальний  рік. — програмне  забезпечення  гуртків– затвердження робочої документації– різневересеньСЮТ
  
директорметодист
2.Педрада:–підготовка до проведення масових   заходів з дитячої технічної творчо-   сті на весняно-літній період   –різне
січень

СЮТ

директорметодист
3.Педрада– підсумки роботи СЮТ за навчаль-   ний рік– про виконання  навчальних програм– робота СЮТ на літній період– різне
травень

СЮТ

директорметодист
4.Систематично контролювати роботу гуртків СЮТ.Протягом рокудиректорметодист
5.Контролювати  виконання  праців-никами СЮТ  правил  внутрішнього трудового розпорядку, безпеки життє-діяльності та охорони праці, заходів з профілактики розповсюдження корона вірусної хвороби
постійно

директор
6Перевірити  та  затвердити  плани гурткової  роботи  на І-е півріччя– 15 вересня 2021 року          на ІІ-е півріччя                          29 грудня 2021 року               вересеньметодист
7Систематично оновлювати інформацію на сайті закладу.постійнометодист
8Забезпечити соціальне партнерство СЮТ  з  органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями  та  установами.постійнодиректор

                                                                      18

                       V. Матеріально-технічне забезпечення  та 

                                фінансово    господарська  робота

№ З/п
                  Зміст  роботи
Термін виконан-няВідпові-дальніФорма уза-гальню-ючих доку-ментівВідміт-ка про виконання
1.Профілактичний    ремонт  приміщеньлипень серпеньДиректорзавгосп
2.Обладнання навчальних кабінетівДо 15 серпняДиректор кер.гуртків
3.Упорядкування  територіїсерпеньзавгосп
4.Підготовка  приміщень  до опалювального сезонувересеньДиректорзавгосп
4.Організація роботи з дотримання працівниками і дітьми правил тех-ніки безпеки,санітарно-гігієнічних норм, правил внутрішнього розпо-рядкупостійнодиректорНакази,плани бесід
5.Контроль за витратами води, електроенергіїпостійноДиректорзавгосп
6.Виконати роботи відповідно до вимог пожежної  безпеки:–перевірити та перезарядити вогнегасники
серпень

директор
Провести енергозберігаючі захо-ди: продовжити заміну  ламп  роз-жарювання  в  системах  освіт-лення  приміщень  на  енергозбе-рігаючі ламписерпеньДиректорзавгосп
7.Аналіз актів перевірки готовності закладу до навчального рокувересеньдиректорАкт обсте-ження
8.Провести  інвентаризацію матеріальних цінностей закладулистопадДиректорзавгоспІнвентари-заційні відомості

                                                                19

Від admin

Залишити відповідь

You missed