СТРАТЕГІЯ

      РОЗВИТКУ КОМУНАЛЬНОГО   ЗАКЛАДУ      

 «СОКАЛЬСЬКА СТАНЦІЯ  ЮНИХ ТЕХНІКІВ»  

          СОКАЛЬСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 

              ЛЬВІВСЬКОЇ       ОБЛАСТІ

                       на 2022 – 2026 роки

                                                                      Сокаль 2022

                                                          ЗМІСТ

 І. Вступ                                                                                                      

ІІ. Складові  Стратегії  розвитку                                                             

     1.Мета та завдання стратегії

      2. Стратегічні цілі

      3.Принципи стратегії

ІІІ. Стратегічний  план розвитку  Сокальської  СЮТ                           

 1. Складові стратегічного плану розвитку
 2. Етапи  реалізації  стратегії розвитку Сокальської  СЮТ на 2022-2026 роки
 3. Очікувані результати

1

1. ВСТУП

Реформування соціально-економічної та політичної систем розвитку України передбачає багатофункціональну перебудову всіх сфер діяльності, у тому числі в освіті, що потребує змін в організації та змісті сучасного педагогічного процесу.

Сучасна позашкільна освіта – це безперервний освітній процес, що не має фіксованих термінів початку і завершення,послідовно переходить від одного етапу до іншого, забезпечуючи кожній дитині умови для вільного вибору видів і форм діяльності; духовного, інтелектуального та фізичного розвитку; формування готовності до участі в складній системі соціальних відносин, а також формування моральної позиції, від якої залежить подальший розвиток особистості.

Керуючись Законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», іншими нормативно-правовими документами, що регламентують діяльність закладів позашкільної освіти, педагогічний колектив комунального закладу «Сокальська станція юних техніків» (далі СЮТ) приділяє значну увагу формуванню внутрішньої системи забезпечення якості освіти. З цією метою було розроблено Стратегію розвитку комунального закладу  «Сокальська станція  юних  техніків (далі Стратегія).

Стратегія є довгостроковим послідовним комплексним документом, який визначає пріоритети діяльності, цілі, завдання, заходи, процедури щодо вдосконалення діяльності СЮТ, всіх його структурних підрозділів.

Мета Стратегії: удосконалення внутрішньої системи якості освіти комунального закладу «Сокальська  станція  юних  техніків».

 Розвиток  та формування  в  здобувачів  освіти компетентностей, необхідних для успішної життєдіяльності, конкурентоспроможної і самодостатньої особис-тості

Завдання Стратегії:

1. Забезпечення якості освітнього процесу

2. Систематизація роботи педагогів щодо вивчення потреб мешканців територіальних громад щодо реалізації творчого потенціалу дітей та учнівської молоді в процесі пізнавально-практичної та навчально-творчої діяльності; актуалізації змісту і напрямів позашкільної освіти в контексті сучасних реаліїв і викликів.

3. Створення  оптимальних  умов для надання якісних освітніх послуг дітям та учнівській молоді Сокальської ТГ; сприяння їх гармонійному розвитку,  реалізації їх здібностей у креативно спрямованому позашкільному освітньому просторі, задоволення  потреб  дітей  і  батьків  в якісній позашкільній  освіті:

– упровадження в освітній процес сучасних підходів, методик і педаго-гічних  технологій;

                                                         2

– розширення спектру соціально-освітніх послуг, орієнтованих на допрофесійне  самовизначення вихованців, формування в них загальної культури і культури здоров’я;

– удосконалення науково-методичного, інформаційно-технологічного, матеріально-технічного забезпечення діяльності закладу;

– упровадження інклюзивної освіти;

– формування системи академічної доброчесності.

4. Систематизація роботи щодо підвищення рівня професійно-творчої компетентності педагогів закладу.

5. Удосконалення системи управління закладом на основі технологій сучасного освітнього менеджменту, концептів державно-громадського управління закладом освіти.

6. Організація моніторингу для оперативного контролю й корегування роботи  СЮТ.

7.  Розвивати мережу гуртків СЮТ відповідно  до потреб  і запитів  грома-ди,  охоплення позашкільною освітою  дітей усіх вікових категорій, особливо  дітей соціально-незахищених категорій ,  дітей з особливими освітніми потребами;                                                                        

 8.підвищувати   ефективність освітнього процесу через впровадження освітніх інновацій, інформаційно-комунікаційних технологій та  психолого-педагогічного супроводу;

         9. забезпечити  функціонування  внутрішньої  системи  забезпечення якос-ті  освіти в  СЮТ та проведення  моніторингу  освітніх  змін, на  основі резуль-таттів  якого  прогнозувати   тенденції  інноваційного розвитку;    

       10.розширювати  партнерські  зв’язки  з батьками, іншими  закладами осві-ти, науковими установами, громадськими  організаціями  для  просвітницької роботи, забезпечення  участі  здобувачів освіти  у соціальних  проектах, тощо.     

     11. формувати сучасну матеріально-технічну базу закладу.

Стратегія  забезпечення  якості  освіти  орієнтована  на:

 • партнерство  та  професійну  взаємодію  у  навчанні, вихованні, розвитку  та  соціалізації  здобувачів  освіти;
 • недискримінацію, запобігання  та  протидію  боулінгу;
 • академічну  доброчесність  та  академічну  свободу  учасників  освітнього  процесу;
 • прозорість  та  інформаційну  відкритість  СЮТ;
 • сприяння  безперервному  професійному  зростанню  педагогічних  працівників;

                                                       3

 • справедливе  та  об’єктивне  оцінювання  освітніх  досягнень  здобувачів  освіти  і  професійної  діяльності  педагогічних  працівників;
 • сприяння  здобувачам  освіти  у  формуванні  та  реалізації  їхніх  індивідуальних  освітніх  траєкторій;

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ 

1. Забезпечення якості надання освітніх послуг.

2. Трансформація закладу у прогресивний науково-освітній центр.

3. Реалізація дитиноцентричного підходу у позашкільній освіті.

4. Інтенсифікація освітньої, дослідницько-експериментальної та науково-просвітницької діяльності.

5. Налагодження ефективного менеджменту стратегічного розвитку.

6. Орієнтація на інноваційність і відповідність вимогам часу.

7. Утвердження стандартів корпоративної культури та привабливого іміджу.

8. Перманентне професійне зростання та розвиток персоналу.

9. Формування атмосфери прозорості та відкритості.

10. Модернізація та оптимізація інфраструктури закладу.

Принципи Стратегії:

Принцип конституційності – підпорядкування нормативним положен-ням  Конституції та забезпечення  її  реалізації, врахування  норм норма-тивно-правових  актів та міжнародних  документів.

Принцип  паритетності – забезпечення  рівних  можливостей  доступ-ності  кожному до позашкільної  освіти.

  Принцип співробітництва – забезпечення  взаємодії  з  інститутами гро-мадянського  суспільства.

  – Принцип науковості – орієнтування на теоретичні  положення, науково       перевірені  знання, які відповідають  сучасному  рівню  розвитку науки і практики.

   – Принцип  культуровідповідності – передбачає врахування  національних традицій та світових  надбань  людства  у  формуванні  та  реалізації дер-жавної  політики у сфері  позашкільної  освіти.

                                                         4

– Принцип гуманізації – передбачає цінність  людини  як  особистості, її вільний  розвиток  і  творчу  реалізацію.

– Принцип колективності – спільна  діяльність  педагогічного  колективу закладу, яка впливає на свідомість та вчинки  дітей, формує  в  них пози-тивне  ставлення  до праці, людей, надає  можливість  для  спілкування та розуміння  норм  поведінки;

 – Принцип природовідповідності – врахування  вікових, фізіологічних, психологічних  та індивідуальних  особливостей  дитини, стимулювання її  активності, розкриття  творчого потенціалу, виявлення  інтересів  до різних  видів  діяльності.                         

ІІІ. СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ
Сокальської СЮТ

Політичні, соціальні  й  економічні  перетворення  в  Україні  зумовлюють  важливість  більш  ефективної  організації  освітнього  процесу  у  закладах  позашкільної  освіти.                                                                                                                       З  створенням  територіальних  громад, сфера  позашкільної  освіти  ввійшла  у  важливий  етап  свого  існування: це  збереження  власне  технічних  гуртків, подальший  їх  розвиток  та  перехід  до  більш  якісного  стану. Зростає  значен-ня  позашкільної  освіти  як  для  окремої  людини, так  і для  суспільства  в  цілому.  Позашкільна  освіта  повинна  бути  доступна  та  якісна  для  всіх  дітей  в  територіальній  громаді.

  Позашкільна освіта за змістом і спрямованістю у сучасному світі стала однією з важливих ланок модернізації освітнього простору України й виступає сьогодні потужним чинником мотиваційного розвитку, самореалізації, професійного самовизначення та формування життєвої компетентності особистості. Позашкільні навчальні заклади є сьогодні вирішальним фактором у соціальному середовищі для повноцінної організації вільного часу, освіти за інтересами, творчого розвитку й формування корисних умінь та компетентностей, а також успішної їх реалізації.

Тому стратегічний план розвитку Сокальської  СЮТ спрямований на створення належних умов для:

– доступного та якісного освітнього середовища для організації  інтелектуальної творчої діяльності, спрямованої на одержання нових знань та пошук шляхів їх застування;

                                                         5

– реалізації науково-технічної діяльності, спрямованої на одержання і використання нових знань для розв’язання технологічних, інженерних, економічних, соціальних та гуманітарних проблем;

– набуття знань щодо провадження інноваційної діяльності з метою подальшого практичного застосування результатів наукової та науково-технічної діяльності;

– забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії гуртківців, рівного доступу до освіти талановитих дітей та молоді міста, підтримки та розвитку обдарованих вихованців;

– гуманних відносин в закладі позашкільної освіти;

– соціально-психологічного захисту учасників освітнього процесу, фізичного розвитку та зміцнення здоров’я вихованців;

– необхідної матеріально-технічної бази.

Складові Стратегічного плану  розвитку Сокальської СЮТ:

1. Освітня та виховна складова.

2. Інформаційно-методичну складова.

3. Систему збереження та зміцнення здоров’я гуртківця та педагога.

4. Матеріально-технічну складова.

 1. Освітня складова

1.1. Утвердження інноваційного навчання, націленого на:
– новий зміст освіти, заснований на формуванні компентентностей, потрібних для успішної самореалізації в суспільстві;

– орієнтацію на потреби вихованця в освітньому процесі, дитиноцентризм;

– створення сучасного освітнього середовища в закладі, яке забезпечить необхідні умови, засоби і технології для успішного здобуття позашкільної освіти,

– створення гуртків сучасної спрямованості (STEM, робототехніка, 3D-друк,   комп’ютерної графіки );

– запровадження дистанційного навчання, проведення он-лайн занять та он-лайн майстер-класів;

– вдосконалення профільного навчання, забезпечення через профільність

                                                             6

досягнення гуртківцями необхідного рівня базової компетентності, успішного         

   вибору подальшого освітнього та професійного шляху;

– формування особистості, здатної вносити інноваційні зміни в існуюче соціокультурне  середовище, успішно розв’язувати проблемні ситуації, які постають як перед окремою людиною так і перед суспільством;

– залучення гуртківців до активної навчально-пізнавальної діяльності, що характеризується інтенсивною багатосторонньою комунікацією суб’єктів діяльності, обміном інформацією, результатами діяльності гуртківців між собою і керівником гуртка, участю гуртківців у всеукраїнських та міжнародних заходах змагального характеру науково-технічного напряму (конкурсах, фестивалях, змаганнях, олімпіадах, турнірах тощо)

– спонукання гуртківців до ініціативності, творчого підходу та активної позиції у всіх видах діяльності;

– здобування знань і вмінь, формування ключових компетентностей самим вихованцем, що значно підвищує результативність освітнього процесу;

– становлення індивідуально-особистісної технології життєтворчості, орієнтація гуртківців на життєву самовизначеність, майбутню професію, трудову діяльність.

1.2. Модернізація змісту освіти шляхом:

– забезпечення особистісної та компетентнісної орієнтованості, спрямованості на гармонійний розвиток особистості, його міжпредметної інтеграції, доступності;

– посилення діяльнісного і креативного складників змісту, його виховного потенціалу, зокрема в напрямі громадянського і національно-патріотичного виховання гуртківців;

– забезпечення роботи СЮТ відповідно до вимог суспільного замовлення з

поєднанням інтелектуальних, творчих, функціональних можливостей кожної дитини, закладу в цілому з виховно-розвиваючими можливостями і потребами сім’ї та громади;

– проведення  інтегрованих занять творчих об’єднань закладу  з метою встановлення у вихованців цілісного, системного світогляду, забезпечення різнобічного розгляду певної теми;

                                                           7

– здійснення позашкільної освіти в атмосфері вільного творчого навчання у поєднанні з набуттям практичних навичок;.

– утвердження станції юних техніків, як закладу, де основні зусилля спрямовуються на розвиток творчих здібностей та громадянської компетентності вихованців;

– продовження та вдосконалення науково-експериментальної роботи в навчальному закладі, створення на базі закладу STEM-лабораторії;

 1.3  Впровадження SТЕМ-освіти

а)  Залучення  дітей до  участі  в  STEM -заходах:

* «Інженерному  тижні»

* «STEM-тижні»

* науковому пікніку

* до створення цікавого фото та візуального контенту

*тиждень «Цікавої науки»

1.4. Розширення  діапазону  співпраці  з іншими закладами (школи,профтех освіта, ЗПО

а) Співпраця з школами, закладами професійно-технічної освіти

б) запрошувати  учнів  шкіл  та  організовувати  ознайомчі  екскурсії  в  Сокальській  СЮТ  під  час  навчального  процесу  та  канікулярний  період

в) продовжувати  проведення  майстер-класів  для  учнів  шкіл, які  вивчають  різні  види  творчості, керівників гуртків  ЗПО, вчителів.

1.5.  Підвищення  якості  і доступності  позашкільної освіти

а)відкриття гуртків на базі шкіл та закладів професійно-технічної освіти.

б) відкриття груп з очно-дистанційним навчання;

1.6. Виховна робота у СЮТ спрямована на реалізацію заходів, які передбачають:
– забезпечення наступності та системності національно-патріотичного виховання гуртківців;

– залучення дітей та молоді до вивчення культури, історії, науки України, пропагування кращих здобутків національної спадщини;

                                                                              8

– забезпечення участі здобувачів освіти у спортивних змаганнях, заходах військово-патріотичного виховання, спрямованих на утвердження здорового способу життя сучасної молоді;

– розвиток системи профорієнтаційної діяльності щодо подальшої самореалізації особистості у сучасному освітньому просторі, організація екскурсій, зустрічей з цікавими людьми;

– виховання загальнолюдських цінностей, національної самобутності через традиційні та інноваційні технології у навчально-виховному процесі;
– виховання правової культури в умовах демократичного суспільства;

– створення інформаційно-освітнього середовища, яке враховує пізнавальні особливості гуртківців та їхні здібності, їх інтереси й освітні потреби;

– формування національної самоідентичності та міжкультурної толерантності з урахуванням внутрішніх міжетнічних, міжрелігійних відносин і перспектив подальшої інтеграції українського суспільства у європейський простір.

2. Інформаційно-методична складова:

– запровадження компетентнісно-орієнтованих методик, технологій навчання та оцінювання результатів навчання;

– створення умов для поліпшення психолого-педагогічної, інформаційної, методичної та практичної підготовки педагогів закладу;

– стимулювання педагогів до особистого і професійного зростання;
– вивчення якості забезпечення освітнього процесу педагогічними кадрами, готових до роботи в нових умовах;

– створення умов для активної постійно діючої системи безперервної освіти педагогів, оптимальних умов для реалізації інноваційних проектів та співробітництва між керівниками гуртків, втілення педагогіки партнерства;

– створення системи методичних заходів щодо розвитку професійної компетентності, поширення та впровадження інноваційного досвіду роботи;

– посилення інтелектуально-кадрового потенціалу як важливого ресурсу інноваційного розвитку та ефективної діяльності навчального закладу;

– упровадження нових форм морального і матеріального заохочення, кар’єрного зростання та мотивації працівників до професійного й особистісного розвитку;

– оволодіння  сучасними комп’ютерно-інформаційними технологіями усіма працівниками СЮТ;

                                                                9

– трансформація ролі керівника гуртка у фахового педагога-коуча, педагога-дослідника;

– створення інформаційно-освітнього середовища, яке враховує можливості педагогічного складу, пізнавальні особливості гуртківців та їхні здібності, їх інтереси й освітні потреби;

– оприлюднення й обговорення на офіційних інформаційних ресурсах СЮТ документів, що регламентують різні аспекти життєдіяльності закладу.

 3.  Створення сучасного,безпечного і комфортного  освітнього середовища:

   – ревізія  системи теплопостачання.

    –  модернізація системи освітлення

     –  обробка дерев’яних конструкцій горища вогнезахисним розчином

    –  забезпечення ремонтних робіт

   –  розвиток  інклюзивного навчання  в  навчальному  закладі (за потреби).   

– формування в гуртківців позитивного ставлення до здорового способу життя;
– створення в СЮТ цілісної системи позитивного підходу до здорового способу життя, забезпечення якісної підготовки здоров’язберігаючих технологій навчання та виховання;

– сприяння формуванню підстав для критичного мислення відносно знань, навичок, практичних дій стосовно збереження здоров’я;

– забезпечення гуртківців необхідною інформацією для формування особистої стратегії, яка б дозволила зберегти і зміцнити здоров’я;

– створення науково-інформаційного простору з питань збереження та зміцнення здоров’я учасників навчально-виховного процесу;

– розширення та урізноманітнення шляхів взаємодії закладів освіти, батьків і громадськості в контексті зміцнення здоров’я.

4.  Підвищувати  роль суспільних інституцій, батьків, громадськості у розвитку    позашкільної освіти, забезпечення її престижу.

а) Залучати батьків до співпраці і  до побудови освітньої траєкторії їхніх дітей.

 б)  Індивідуальна  робота з батьками

4. Матеріально-технічна складова.

                                                       10

– покращення матеріально-технічної бази закладу за рахунок бюджетних коштів, участі у грантових проектах, залучення інвестицій від бізнес-структур, благодійних фондів та громадських організацій ;

– удосконалення інфраструктури закладу;

– оновлення устаткування навчальних кабінетів, створення релакс-зони для гуртківців;

– облаштування прилеглої території з метою використання її для організації освітньо-виховних заходів.

                   Етапи реалізації  стратегії розвитку Сокальської  СЮТ

                                                       на 2022 – 2026 роки

  
Назва етапуЗаходи етапу    індикатори 
1Підвищення  якості  і доступності  позашкільної освіти  а)відкриття гуртків на базі шкіл та закладів професійно-технічної освіти. б) відкриття груп з очно-дистанційним навчання; в)збільшення ставок на позашкільну роботуПроведення занять гуртків СЮТ на базі закладів загальної середньої     освіти  дасть можливість охопити значну кількість вихованців позашкільною освітою. Сприятиме  підвищенню якості і доступності позашкільної освіти, у тому числі у сільській місцевості. 
2.Фінансове  та  матеріально-технічне забезпеченняФінансування  за кошти засновника  та залучення коштів  з  інших джерел, не заборонених законодавством матеріально-технічне забезпечення   безпосередньо сприяє реалізації мети, завдань, змісту,форм і методів позашкільної освіти, діяльності закладів позашкільної освіти. 
3.Створення  сучасного, безпечного  і комфортного  освітнього середовища:   а) ревізія системи теплопостачання. б) модернізація системи освітлення в) обробка дерев’яних конструкцій горища вогнезахисним розчином г)  забезпечення ремонтних робітЗабезпечить  необхідні умови,засоби і технології для успішного здобуття якісної позашкільної освіти. 
4.Створення  гуртків  сучасної спрямованості, залучення  молодих, креативних педагогів  Відкриття нових гуртків: робототехніки,комп’ютерної графіки, 3-Д моделювання Залучення до роботи молодих педагогів  Розвиток  закладу  позашкільної освіти  відповідно до освітніх, культурних, духовних потреб  та запитів населення.    Здобуття дітьми первинних професійних знань, вмінь і навичок особистості, необхідних для  їх соціалізації, подальшої самореалізації  та   професійної діяльності, профорієнтаційно-профільна  підготовка  
     
5.Розширення  діапазону  співпраці  з іншими закладами (школи,профтех освіта, ЗПОСпівпраця з школами, закладами професійно-технічної освіти розширить необхідні умови для виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей,  професійної орієнтації.   
6.Впровадження SТЕМ-освітиЗалучення  дітей до  участі  в  STEM -заходах: «Інженерному  тижні, «STEM-тижні науковому пікніку до створення цікавого фото та візуального контенту тиждннь «Цікавої науки»   підвищення кваліфікації педагогічних працівників; вдосконалення їх фахової майстерності  Сприяє практичному застосуванні наукових, математичних, технічних та інженерних знань і вмінь для розв’язання практичних проблем   Формує вміння оцінювати проблеми та приймати рішення, готовності до свідомого вибору та оволодіння майбутньою професією Стимулює допитливость та підтримує інтерес до навчання і пошуку знань, мотивує до самостійних досліджень та винахідництва, створення простих приладів і конструкцій,   що дасть змогу збільшити частку тих, хто прагне обрати науково-технічні, інженерні професії.   Сприяє їх соціалізації у сучасному суспільстві через набуття досвіду практичної діяльност 
7.. Підвищувати  роль суспільних інституцій, батьків, громадськості у розвитку позашкільної освіти, забезпечення її престижу.Залучати батьків до співпраці і  до побудови освітньої траєк-торії їхніх дітей. Індивідуальна робота з батьками  Реалізація основних  ідей педагогіки  партнерства. Формування рівноправних партнерських відносин між педпрацівниками і батьками.  Зростання престижу позашкільного закладу.   . 
8.Внутрішня система забезпечення якості освітиа) Розробити Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти» б) Розробити критерії, правила і процедури оцінювання : освітнього середовища оцінювання професійної діяльності педагогів оцінювання здобувачів освіти, управлінської діяльності в) Здійснити моніторинг та узагальнення моніторингу  освітнього середовища г) Здійснити моніторинг та узагальнення моніторингу  педагогічної діяльності педагогічних працівників д) Здійснити моніторинг та узагальнення моніторингу оцінювання освітніх досягнень здобувачів освіти (участь у конкурсах, фестивалях, виставках, концертах , змаганнях) ж) Здійснити моніторинг та узагальнення моніторингу управлінської діяльності керівних працівників закладу з) Звітування директора перед громадськістю, колективомВизначення якості  освітньої діяльності навчального закладу 

                                          Очікувані результати:

 • створення умов для інноваційного розвитку закладу з урахуванням соціально-економічного, культурного  та наукового потенціалу територіальної громади, суспільних запитів і потреб учасників навчально-виховного процесу щодо якості позашкільної освіти;
 • піднесення іміджу Станції юних техніків як інноваційного навчального закладу, уміло акумулює досвід сучасної позашкільної освіти і сміливо проектує простір для формування креативної, життєво компетентної особистості;
 • максимальне охоплення позашкільною освітою науково-технічного напряму дітей та учнівської молоді ТГ;
 • розвиток мережі гуртків науково-технічного напряму в ТГ;
 • забезпечення умов для інноваційного розвитку закладу;
 • підвищення рівня та якості позашкільної освіти науково-технічного напряму в  територіальній громаді;
 • сформованість у вихованців закладу пізнавальної, практичної, творчої і соціальної компетентностей;

                                                            14

 • удосконалення змісту роботи щодо підвищення професійної  компетентності педагогів, якості інформаційного, науково-методичного супроводу  діяль-ності Сокальської СЮТ;
 • створення системи підвищення професійної компетентності педагогів з новітніх форм, технологій організації навчально-виховного процесу;
 • становлення компетентнісно спрямованого освітнього процесу у єдності змістовних, технологічних, особистісних, управлінських параметрів;
 • підвищення якості психолого-педагогічного, інформаційного, науково-методичного супроводу діяльності закладу;
 • розширення спектру суб’єктів процесу навчання і виховання шляхом залучення широких кіл громадськості, неурядових організацій, органів місцевого самоврядування і батьків для створення превентивного виховного простору;
 • виявлення, відбір та підтримка обдарованої і талановитої молоді;

-поліпшення морального, матеріального стимулювання професійної діяльності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів;

 • значне поширення інформації про діяльність закладу у засобах масової інформації, соціальних мережах, забезпечення його медійного супроводу.

                                                                                      15

Від admin

Залишити відповідь

You missed