СХВАЛЕНО
педагогічною радою
(протокол № 1 від 30.08.2022)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
Сокальської станції юних техніків
__Віктор КУЛІШ

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
комунального закладу

«Сокальська станція юних техніків»
Сокальської міської ради Львівської області

на 2022-2023 навчальний рік

Вступ

Освітня програма закладу позашкільної освіти – це нормативний документ,
який містить характеристику змісту позашкільної освіти, особливості організації
освітнього процесу та освітню місію закладу позашкільної освіти.
Освітня програма закладу позашкільної освіти схвалюється педагогічною
радою закладу та затверджується керівником закладу.
Освітня програма вибудовується з урахуванням диференціації та
індивідуалізації освітнього процесу, демократизації управління, створення умов
для творчої діяльності адміністрації та працівників закладу позашкільної освіти,
збереження єдиного освітнього простору в регіоні, соціального захисту вихованців,
учнів і слухачів, із забезпеченням їх права на доступність і якість позашкільної
освіти, створення умов для безперервності освіти.

Освітня програма закладу позашкільної освіти є засобом забезпечення
реальних умов для вибору індивідуальної траєкторії розвитку, гарантом
досягнення обраних освітніх рівнів, технологічним засобом управління якістю
позашкільної освіти.
Освітня програма узгоджена із законами України «Про освіту» та «Про
позашкільну освіту», Положенням про позашкільний навчальний заклад,
Положенням про порядок організації індивідуальної та групової роботи в
позашкільних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і
науки України від 11 серпня 2004 р. № 651 та зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 20 серпня 2004 р. за № 1036/9635, Типовими навчальними
планами для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних
закладах системи Міністерства освіти і науки України, затвердженими наказом
Міністерства освіти і науки України від 22.07.2008 р. № 676, освітніми запитами
дітей та їх батьків. Відповідно до пункту 6 статті 16 Закону України «Про
позашкільну освіту» на основі освітньої програми ЗПО «Сокальська станція юних
техніків» складає та затверджує річний план роботи закладу та навчальний
план закладу на 2022-2023 навчальний рік.
І. Місія, візія та ключові цінності комунального закладу «Сокальська станція

юних техніків»

Місія закладу – сприяння кожному здобувачу освіти в цілісному розвитку та
1
лідерському становленні; служіння людині, громаді, суспільству.
Візія закладу:

 • створення сприятливого середовища, інфраструктури та умов для розвитку
  особистості;
 • розвиток науково-педагогічного потенціалу, удосконалення науково-
  дослідницької, освітньої та інноваційної діяльності;
 • сприяння розкриттю лідерських якостей здобувачів освіти шляхом їх участі в
  самоврядуванні закладу позашкільної освіти;
 • створення умов для змістовного дозвілля здобувачів освіти та працівників
  закладу позашкільної освіти;
 • відкритість та забезпечення інформування спільноти;
 • служіння громаді.
  Ключові цінності: Україна, дитина, громада, професіоналізм, довіра, духовність,
  лідерство, відповідальність.

ІІ. Мета та завдання освітнього процесу.

Головною метою освітнього процесу Сокальської СЮТ є розвиток
здібностей дітей та молоді у сфері освіти, науки, технічної творчості, здобут-тя
ними первинних професійних знань, вмінь і навичок, необхідних для їх
соціалізації, подальшої професійної реалізації.
Забезпечення реалізації права вихованців на здобуття позашкільної освіти,
здійснення навчання та виховання, в тому числі:

 • створення умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного
  розвитку дітей та учнівської молоді у вільний від навчання час;
 • підготовка підлітків до життя в умовах переходу до ринкової економіки при
  впровадженні якісно нових форм організації позашкільної життєдіяльності
  підлітків;
 • задоволення їх освітніх потреб шляхом залучення до науково-
  експериментальної, дослідницької, технічно-конструкторської, художньої-
  технічної та інших видів творчості.
 • вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського
  досвіду;
 • виховання у вихованців, учнів, слухачів почуття власної гідності,
  відповідальності перед законом за свої дії;
 • формування здорового способу життя учасників освітнього процесу.
  2.2. Заклад здійснює навчально-виховну, інформаційно-методичну,
  організаційно-масову, навчально-тренувальну роботу.
  2
  Основними завданнями діяльності Закладу є:
 • формування суспільно-громадського досвіду особистості.
 • розвиток, стимулювання та реалізація її духовного й творчого
  потенціалу;
 • створення системи пошуку, розвитку і підтримки юних талантів і
  обдарувань для формування творчої та наукової еліти у різних галузях
  суспільного життя;
 • задоволення освітньо-культурних потреб вихованців, які не забезпечу-
  ються системою базової освіти;
 • розвиток природних здібностей і обдарованості, творчого мислення
  вихованців;
 • задоволення потреб вихованців у професійному самовизначенні і творчій
  самореалізації;
 • забезпечення соціально-педагогічного захисту неповнолітніх та
  організації їх дозвілля;
 • формування активної життєвої позиції, здорового способу життя.
 • виховання у вихованців (учні, слухачі) патріотизму, любові до України,
  поваги до народних звичаїв, національних цінностей українського народу, а також
  інших націй і народів;
 • пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих
  вихованців, учнів і слухачів;
 • організація змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та
  стану здоров’я учнів та вихованців, пошук його нових форм, профілактика
  бездоглядності, правопорушень;
 • виховання в учасників навчально-виховного процесу свідомого ставлення до
  власної безпеки та безпеки оточуючих;
 • здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи;
 • створення умов для гармонійного розвитку особистості, задоволення
  всебічних потреб у сфері наукової, технічної, художньої-технічної, декоративно-
  прикладної творчості та інших видів діяльності;
 • збереження та розвиток передового досвіду світової та національної
  практики позашкільної роботи з дітьми та учнівською молоддю, сприяння
  впровадження якісно нових форм, методів і засобів навчання та виховання.
  Головними принципами освітнього процесу є такі:
 • гуманізація, що визначає пріоритети завдань творчої самореалізації
  особистості, її виховання, створення умов для вияву обдарованості і талантів
  здобувачів освіти, формування гуманної особистості;
 • єдність загальнолюдських і національних цінностей, що забезпечує у змісті
  освітнього процесу органічний зв’язок і духовну єдність української
  національної культури з культурою народів світу; розвиток культури всіх
  3
 • національних меншин, що проживають на території України; сприяє
  усвідомленню пріоритетності загальнолюдських цінностей над груповими;
  визначає позашкільну освіту як важливий засіб національного розвитку й
  гармонізації національних і міжнаціональних відносин в Україні;
 • демократизація, що передбачає автономію закладів позашкільної освіти
  різних типів та форм власності у вирішенні основних питань змісту їх
  діяльності, розвитку різноманітних форм співробітництва та партнерства
  всіх учасників освітнього процесу;
 • науковість і системність, що полягає в забезпеченні оптимальних умов для
  інтегруючої функції освітніх процесів в умовах досягнення основної мети
  позашкільної освіти;
 • безперервність, наступність та інтеграція, що забезпечує єдність всіх ланок
  освіти, об’єднання зусиль закладів позашкільної освіти з іншими закладами
  та організаціями; цілісність і наступність позашкільної освіти, спрямованої
  на поглиблення та конкретизацію освітнього процесу; набуття освіти
  упродовж всього життя, за умови наступності та концентричності;
 • багатоукладність і варіативність, що передбачає можливість широкого
  вибору змісту, форми і засобів позашкільної освіти, альтернативність у
  задоволенні духовних запитів здобувачів освіти, їх пізнавальних та
  інтелектуальних можливостей та інтересів, запровадження поліваріантності
  навчальних програм, поглиблення і розширення їх практичної сприятливості,
  референції та індивідуалізованого освітнього процесу;
 • добровільність і доступність, що передбачає право вибору та доступності в
  забезпеченні потреб абсолютності у творчій самореалізації, духовному
  самовдосконаленні, здобутті додаткових знань, умінь та навичок, підготовки
  до активної професійної та громадської діяльності;
 • самостійність і активність особистості, що полягає у забезпеченні психолого-
  педагогічної атмосфери, яка сприяє виявленню, розвитку і реалізації
  здобувачами освіти пізнавальної самостійності, творчої активності, прояву
  обдарованості і таланту;
 • практична спрямованість, що передбачає набуття здобувачами освіти певних
  умінь і навичок, орієнтацію на трудову діяльність у ринкових умовах, їх
  розширення та розвиток, а також впровадження в життя за умов інтеграції з
  наукою і виробництвом.
  Зміст освітнього процесу ґрунтується на засадах особистісного замовлення
  дітей і їх батьків. Ці замовлення постійно розвиваються, варіюються, в чому і
  простежується безперервна динамічність позашкільної освіти, її нестандартність та
  варіативність. Освітній процес у закладі позашкільної освіти здійснюється за 2-ма
  напрямами, а саме:
  науково-технічним, який забезпечує набуття вихованцями техніко-
  4
  технологічних умінь та навичок, розширення наукового світогляду, підготовку
  до активної науково-дослідної роботи, оволодіння сучасною технікою та
  технологіями, залучення до конструкторської та винахідницької роботи в
  різних галузях техніки;
  художньо-естетичним, який забезпечує розвиток творчих здібностей,
  обдарувань та здобуття вихованцями практичних навичок, оволодіння
  знаннями в сфері вітчизняної і світової культури та мистецтва;
  Освітній процес в навчальному закладі організовано за формою гуртків.
  Заняття проводяться у формі індивідуальних та групових занять.
  Форми і методи навчання педагоги закладу визначають самостійно,
  враховуючи специфіку роботи закладу, забезпечуючи водночас досягнення
  конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах.

. ІІІ. Система управління освітнім процесом

Керівництво закладом здійснює директор.
Колегіальним органом управління є педагогічна рада, повноваження якої
визначаються Статутом закладу.
Основні завдання управління освітнім процесом в закладі складаються з
наступних компонентів:

 • кадрове забезпечення освітньої діяльності:
  Кадрове забезпечення закладу здійснено у повній відповідності з навчальним
  робочим планом закладу, спеціалізацією та режимом його роботи.
  Освітній процес у закладі забезпечують 7 педагогічних працівників. Усі вони
  мають відповідний рівень освіти, володіють фаховою майстерністю. Всі вони є
  основними працівниками.
  Заклад укомплектовано педагогічними кадрами на 87%..


з/п

Напрями роботи гуртків Кількість
педагогів

 1. Художньо-естетичний 2
 2. Науково-технічний 5

Всього педагогічних працівників 7—-, із них мають:
— вищу освіту — 6
— середню освіту -1
— Тарифні розряди:
— 12 розряд – 5
— 11 розряд – 0
— 10 розряд – 1
— 9 розряд – 1
5
Відзнаки «Відмінник освіти» -1
— Стаж педагогічної роботи від 10 до 20 років 3 (42%)
— Стаж педагогічної роботи більше 20 років 4 (58%)
Матеріально-технічне забезпечення
матеріально-технічне забезпечення відповідає сучасним вимогам до
організації освітнього процесу в навчальному закладі. Заклад позашкільної
освіти міститься у 2 поверховому будинку загальною площею 448 кв.м.,
має обладнані навчальні лабораторії, комп’ютерний клас з виходом в
інтернет, методичний кабінет. Лабораторії забезпечені всім необхідним
обладнанням, для надання якісних освітніх послуг.
Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

 • оновлення методичної бази освітньої діяльності;
 • контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю
  знань, умінь і навичок вихованців, розробка рекомендацій щодо їх
  покращення;
 • контроль за станом внутрішньої документації (журнали гурткової роботи,
  журнали з техніки безпеки;
 • моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу;
 • створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня
  педагогічних працівників.
 • створення безпечного і привабливого освітнього середовища.
  IV. Навчальний план та обґрунтування його вибору
  При формуванні робочого навчального плану враховано вимоги законів
  України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Положення про позашкільний
  навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06

травня 2001 р. №433, Положення про порядок організації індивідуальної та
групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 11 серпня 2004 р. № 651 та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2004 р. № 1036/9635,
Типових навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в
позашкільних навчальних закладів системи Міністерства освіти і науки України,
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 22 липня 2008 р. №
676.

6
Загальний обсяг навчального навантаження для вихованців

Сокальської СЮТ

№ п/п Назва гуртка Кількість годин

Початковий рівень Основний рівень
Годин на
тиждень

Годин на
рік

Годин на
тиждень

Годин на
рік

Художньо-естетичний напрям

 1. Народна творчість 4 144 6 216
 2. Виготовлення
  сувенірів

4 144 6 216

Науково-технічний напрям

 1. автомодельний 4 144 6 216
 2. Макетування
  транспортної техніки

4 144 6 216

 1. судномодельний 3 108 6 216
 2. ракетомодельний 3 108 6 216
 3. радіотехнічний 4 144 6 216
 4. Початкове технічне
  моделювання

4+4 144

 1. Технічний дизайн 4 144 6 216
 2. Геометричне
  моделювання

4+4 144

 1. Цифрова фотографія 4+4+4 144
 2. . Відео зйомка та монтаж 4+4 144
  Заклад створює безпечні умови навчання, виховання та праці.  Тривалість
  одного заняття визначається навчальними планами і програмами з урахуванням
  психофізіологічного розвитку, допустимого навантаження для різних вікових
  категорій і становить для вихованців:
  Віком від 3 до 5 років – 20-25 хвилин
  віком від 5 до 6 років – 25-30 хвилин;
  віком від 6 до 7 років – 35 хвилин;

старшого віку – 45 хвилин.
Короткі перерви між заняттями є робочим часом керівника гуртка, групи або
іншого творчого об’єднання і визначаються режимом щоденної роботи Закладу.
Початок і закінчення занять, заходів визначаються адміністрацією Закладу
відповідно до режиму роботи, згідно з Правилами внутрішнього трудового
7
розпорядку з урахуванням допустимого навантаження учнів.
V. Освітні (навчальні) програми

Заклад позашкільної освіти може використовувати навчальні програми з
позашкільної освіти, що затверджені закладами освіти, іншими суб’єктами
освітньої діяльності та науковими установами відповідно до порядку,
визначеному законодавством. Заклад позашкільної освіти має право
використовувати самостійно розроблені навчальні програми з позашкільної
освіти, які схвалюються педагогічною радою позашкільного закладу та за-
тверджуються керівником закладу.
Освітній процес в комунальному закладі позашкільної освіти «Сокальська
станція юних техніків» здійснюється за програмами, затвердженими Мініс-
терством освіти і науки України та навчальним закладом.

VІ. Програмне забезпечення освітнього процесу

№ Назва
гуртка

Назва
програми

Видання Автор Ким
затверджена
програма

1
радіотехнічний

-навчальна програма з
позашкільної освіти
науково-технічного
напряму «Радіоелек-
тронне конструювання»

Початковий,
основний і
вищий рівні,
4 роки нав-
чання

Г. С. Калита,
В. О. Стеценко,
Л. Е. Сук

рекомендована
МОН від
07.10.2019
№ 1/11-8872

2 Технічний дизайн –навчальна програма
з позашкільної освіти
науково-технічного
напряму
«Технічний дизайн»

Початковий
та основний
рівні, 3 роки
навчання

А. В. Єфіменко,
Т. О. Вихренко,
Л. О. Пасхалова

рекомендована
МОН
від 07.10.2019
№ 1/11-8872 )

автомодельний –навчальна програма
з позашкільної освіти
науково-технічного
напряму «Трасове
автомоделювання»

Початковий
основний і
вищий рівні,
3роки
навчання

В. В. Качур,
Л. Е. Сук

рекомендована
МОН
від 19.01.2018
№ 1/11-662 )

Конструювання
транспортної
техніки

— навчальна програма
з позашкільної освіти
науково-технічного
напряму

Початковий
і основний
рівні, 2 роки
навчання

Д. В. Лебедєв,
Л. Е. Сук

рекомендована
МОН
від 07.10.2019
№ 1/11-8872)

«Конструювання
транспортної техніки»

3
ракетомодельний -навчальна програма з
позашкільної освіти
науково-технічного
напряму
«Ракетомоделювання

Основний
рівень,3роки
навчання

Липецький О. П.
Панахно В. В.

рекомендована
МОН
від 07.10.2019
№ 1/11-8872

Цифрова фотографія –навчальна програма
з позашкільної освіти
науково-технічного
напряму «Цифрова
фотографія»

Основний
рівень,1 рік
навчання

Ю.М.
Малиновський

рекомендована
МОН
від 07.10.2019
№ 1/11-8872

4 судномодель
ний

-навчальна програма з
позашкільної освіти
науково-технічного
напряму
«Судномоделювання»

Початковий,
основний та
вищий рівні,
5 років
навчання

Л. О. Пасхалова,
А. В. Коваль

рекомендована
МОН
від 07.10.2019
№ 1/11-8872

Геометричне
моделювання

— навчальна програма
з позашкільної освіти
науково-технічного
напряму
«Геометричне
моделювання»

Початковий
таосновний
рівні,3 роки
навчання

З.М.Степаниши
З. Л. Богдан,
Л. А. Дейдиш

рекомендована
МОН
від 07.10.2019
№ 1/11-8872)

Початкове технічне
моделювання

–навчальна програма
з позашкільної освіти
науково-технічного
напряму «Початкове
технічне моделювання»

Початковий
та основний
рівні, 3 роки
навчання

С. О. Лихота,
З.М.Степанишин
З. Л. Богдан,
О. Г. Козирод

рекомендована
МОН
від 07.10.2019
№ 1/11-8872

Виготовлення
сувенірів

навчальна програма з
позашкільної освіти
науково-технічного
напряму«Виготовлення
сувенірів»

Початковий
та основний
рівні 3 роки
навчання

Н. І. Євтушенко,
О. В. Козачок, Л.
О. Пасхалова

рекомендована
МОН
від 07.10.2019
№ 1/11-8872

Народна творчість Навчальна програма
адаптована на основі
навчальної програми
рекомендованої МОН
від 08.04.2016 №
1/11-4658 та затвердже-
на педагогічною радою
протокол №1 від
30.08.2021р.

Початковий
і основний
рівні, 2 роки
навчання

Укладач
програми
Федчун І.С.

затверджена
педагогічною
радою
Сокальської
станції юних
техніків
протокол №1
від 30.08.2021р.

Відеозйомка та
монтаж

Навчальна програма
адаптована на основі
навчальної програми
гуртка «Юних кіно-
фотолюбителів» автор
Кондратенко О.М.

Початковий
рівень
1 рік
навчання

Укладач
Михальов В.О.

затверджена
педагогічною
радою
протокол №1
від 30.08.2022р.

9

V. Методичне забезпечення освітньої програми

Методична робота у позашкільному закладі  – це спеціальний комплекс
практичних заходів, які ґрунтуються на досягненнях науки, передового
педагогічного досвіду і спрямовані на всебічне підвищення компетентності і
професійної майстерності кожного педагогічного працівника. Цей комплекс
орієнтований перш за все на підвищення творчого потенціалу педагогічного
колективу, а в кінцевому результаті – на підвищення якості й ефективності
освітнього процесу.
Рівень майстерності керівника гуртка залежить від здатності його до творчо-
пошукової роботи. Керівником гуртка не народжуються, а стають протягом
певного періоду практичної діяльності. Становлення керівника, вдосконалення
його професійної майстерності – одне з найважливіших завдань методичної
роботи. Основними завданнями методичної роботи в навчальному закладі є:
–підвищення іміджу закладу;
— пропаганда науково-технічної творчості учнівської молоді;
–забезпечення ефективної методичної роботи;
— створення умов для оволодіння педагогами інноваційними методиками з метою
підвищення результативності навчально-виховного процесу;
— розробка адаптованих та авторських програм.
Методична робота з педагогічними працівниками реалізується через традиційні
(масові, групові), індивідуальні та інноваційні форми її організації, а саме:
— методична рада;
— методичні об’єднання;
— вебінари;
–семінари–практикуми;
–круглі столи;
— майстер-класи;
Всі педагогічні працівники залучені до участі в роботі обласних
методичних об’єднань, які організовує та проводить Львівський ОІППО
спільно з Львівським ОЦНТТУМ. Підвищують свою педагогічну майстерність
педпрацівники СЮТ на різноманітних вебінарах, які організовує і проводить
Сокальський ЦПРПП. Педагогічні працівники проводили майстер-класи для
учнів шкіл, які вивчають різні види мистецтва, слухачів Сокальської
МАН,ділилися досвідом з керівниками гуртків ЗПО.
. Педагогічні працівники СЮТ приймають участь в обласному конкурсі
методичних розробок педагогічних працівників позашкільних навчальних
закладів.Конкурс виявив найбільш творчо обдарованих педагогічних
працівників, сприяв їх самореалізації та стимулюванню подальшої творчої
педагогічної діяльності, творчого пошуку.
З метою активізації творчої діяльності, стимулювання безперервної фахової

10
освіти педпрацівників, підвищення їхньої персональної відповідальності за
результати навчання для педагогічних працівників організовуються курси
підвищення кваліфікації та проходження атестації в установленому порядку.
Педагогічний колектив закладу позашкільної освіти науково-технічного
напряму знаходяться у постійному пошуку нових форм та прийомів роботи,
які сприяють зростанню творчого потенціалу дітей, їх професійному
самовизначенню. Форми організації навчально-виховного процесу, як правило,
орієнтовані на включення дітей у реальну діяльність. І є надія, що краса, яку
творять дитячі руки, допоможе звеличити їхні душі, підніме їх над
буденністю і допоможе почувати себе комфортно в умовах сучасного
суспільства. Одним з таких напрямків – це вровадження в роботу гуртків
STEM –освіти. Зокрема це проведення STEM –тижня та «Тижня інженерії».
Це забезпечує набуття вихованцями техніко-технологічних умінь і навичок,
розширення наукового світогляду, підготовку до активної науково-
дослідницької роботи. Важливою складовою занять технічних гуртків стає
створення науково-пізнавальних STEM-іграшок., які розвивають конструк-
торські та винахідницькі навики, сприяють кращому розумінню законів
фізики.
Одна із форм методичної роботи — творчі звіти керівників гуртків.
Проводимо творчий звіт як підсумок атестації педагогічних працівників СЮТ.
Ця форма роботи спрямована на пошук, підтримку педагогічного досвіду
керівника гуртка з питань нових технологій в організації навчально – виховної
роботи.
 Вимоги до здобувачів освіти
Організацію прийому дітей до СЮТ здійснюють керівники гуртків. Директор
забезпечує дотри-мання законодавства України, відкритості та прозорості прийому
дітей на навчання.
Зарахування здобувачів освіти може здійснюватися протягом навчального року (у
міру закінчення комплектування гуртків за їх бажанням і за заявою батьків або
осіб, які їх замінюють).
При прийомі не допускається обмеження дітей по статі, національності, місцю
проживання, відношенню до релігії, соціальному стану. Прийом дітей
здійснюється на безконкурсній основі.
До  навчання в СЮТ можуть прийматися діти з особливими освітніми потребами
 у разі відсутності у них протипоказань займатися у відповідному гуртку.
Керівники гуртків відповідають за формування контингенту та розподіляють
вихованців по групах відповідно до напряму підготовки, рівню та року навчання.
Формування та наповнюваність груп відбувається згідно з правилами та

11
нормативами, встановленими нормативно-правовими актами України в галузі
позашкільної освіти.

VI. Організація освітнього процесу в закладі

Освітній процес у закладі здійснюється диференційовано (відповідно до віку,
індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей, стану здоров’я) з
використанням різних організаційних форм роботи: гурткова робота, індивідуальні
заняття, вікторина, змагання, конкурси, виставки, екскурсії тощо.
Заняття проводяться у формі індивідуальних і групових занять.
Вибір форм і методів навчання працівники закладу визначають самостійно,
враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення
конкретних очікуваних результатів, зазначених в навчальних програмах.
Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти передбачає
систематичне відстеження їхнього індивідуального розвитку в освітньому процесі.
VII. Очікувані результати реалізації освітньої програми

Як результат реалізації освітньої програми є сформованість у вихованців,
пізнавальної, практичної, творчої і соціальної компетентностей.
Пізнавальні компетентності передбачають оволодіння поняттями та
знаннями з різних галузей знань; основ характеристики явищ і процесів
суспільного життя; набуття знань морально-психологічних якостей, способів
організації змістовного дозвілля.
Практичні компетентності передбачають формування різноманітних вмінь
і навичок, здатності реалізовувати і захищати свої права, орієнтуватися у
соціальних відносинах, встановлювати зв’язки між подіями і явищами,
формулювати, висловлювати та доводити власну думку, позицію.
Творчі компетентності передбачають набуття досвіду власної творчої
діяльності з різних галузей знань, розв’язання творчих завдань, здатності
проявляти творчу ініціативу; розвиток дослідницьких здібностей, системного,
просторового і логічного мислення, уяви, фантазії; потреби у творчій
самореалізації та духовному вдосконаленні.
Соціальні компетентності орієнтовані на досягнення високого рівня
освіченості і вихованості; емоційний, фізичний та інтелектуальний розвиток;
формування позитивних особистісних якостей (самостійність, наполегливість,
працелюбство та ін.), ціннісного ставлення до себе та інших, вміння працювати в
колективі; розвиток здатності до професійного самовизначення; творчого
становлення; формування громадянської поведінки, патріотизму, любові до
України.

Від admin

Залишити відповідь

You missed